Medikaplant

CHWAZI BON SÈL POU SÈVI: MEN KIJAN

Medikaplant.org

Kò moun bezwen sèl pou nèf yo ak misk yo ka fonksyone byen. Sèl ede balanse fliyid ki nan san w. Sèl ede kò w absòbe eleman ki enpòtan pou kò a, pa ekzanp 1-2 grenn sèl natirèl ap ede dlo w bwè rantre nan selil yo pi byen olye dlo a jis gaspiye. Ou pa konn ap pede bwè dlo epi ou reyalize w ne dezidrate?

salt, hon khoi, vietnam-3060092.jpg

Jounen jodi a chwa ki pi popilè yo lè n ak chwazi meyè sèl pou n konsome yo se sèl natirèl ki fòme nan lanati, anba lanmè, via evaporizasyon solèy, se pa sèl yo fòme nan laboratwa ou izin atravè metòd evaporizasyon atifisyèl oswa sèl rafini ki pèdi anpil nan oligo-eleman enpòtan yo (trace minerals) ni se pa sèl yo ajoute pwodui chimik toksik ladan yo tankou sa m te revize yè yo. Sèl rafini yo toujou gen prezèvatif ak anti-aglomeran (pou yo pa fè boul ak kenbe imidite) ladan yo.

N AP TOU PRESIZE SI SE SODYÒM N AP KONSIDERE, tou de kalite sèl yo, natirèl ou rafini prèske gen menm kantite sodyòm. Se pou sa gen moun k ap di w pa gen gwo diferans ant plizyè kalite sèl, men se pa vre paske nou konnen deja, se pa sèl nivo sodyòm pou n konsidere lè n ap chwazi sèl pou n sèvi lakay nou. Pi ba n ap detaye sa plis men sonje sèl rafini yo plen sibstans chimik toksik epi yo pèdi anpil nan oligo-eleman (trace-minerals) kò n bezwen ki nan sèl yo.

   • Lè n ap chwazi men kèk bon opsyon meyè sèl natirèl ki sou mache a

  ai generated, himalayan, salt-8587168.jpg

  1- Sèl Himalaya Woz la (Pink Himalayan salt):
  Atansyon tou paske genyen ki rafine ki pa natirèl, paske l popilè e bon sèl, anpil konpayi koumanse ap fè fek, evite sa yo rafine yo. Bon an soti nanPakistan nan min orijinal la, Khewra epi pwosesis la manyèl e natirèl pou evite detui eleman enpòtan yo ladan l. Etid montre sèl sa gen 80-84 nan lis oligo-eleman kò n bezwen ladan l pou fonksyone byen. Kidonk se pa san rezon yo di sèl woz natirèl Himalaya a byen. Koulè woz la parèt gras ak tout eleman yo plis oksid fè ki nan sèl sa. Gen sèl lòt koulè tou.

  salt, hand, salt extraction-51973.jpg

  2- Sèl Lanmè (sea salt) natirèl:
  Nou deja konnen l gen yòd ak lòt oligo-eleman kò n bezwen pou byen fonksyone. Youn nan avans sèl woz la gen sou li se benefis anti-enflamatwa a yo di yo jwenn nan sèl woz la plis pase sèl lanmè a. Plis etid bezwen fèt sou sa pou plis evidans. Men tou de sèl sa yo se tòp chwa lè n ap chwazi sèl nou bezwen an. W ap jwenn sèl lanmè nan peyi tankou Ayiti ak lòt peyi ki gen min sèl sa yo. Pinga etone si yon sèl gen lòt koulè, sèlman se pou w konnen si se natirèlman li kolore akoz sa ki konpoze l, oswa si se koloran atisifisyèl yo ajoute ladan l. Sa k atifisyèl yo ou dwe evite yo paske koloran [food dyes] yo toksik pou sante nou, anpil nan yo kanserijèn [yo bay kansè]. N ap ankoura n sèvi ak sèl lokal ki fèt fòme natirèlman ann Ayiti, paske l bon byenke metòd yo manipile l pou prepare l pou vann sou mache a dwe standadize. Gen nan ka menm ta dwe gen mezi ki pran pou anpeche kontaminasyon [mikwoplastik plis lòt dechè toksik] ak depravasyon bon sèl natirèl lokal la. Anpil fwa yo prepare sèl sa yo ann Ayiti nan kondisyon ki pa ijyenik menm menm. Nou ka e dwe fè l pi byen. Nou gen ase pou n satisfè mache nasyonl la ak ekspòte voye vann lòt peyi pou fè lajan. Mache sèl la evalye ak anpil lajan. Ayiti ta dwe youn nan pi gwo ekspòtatè sèl nan rejyon an pou n pa di mond lan.

  3- Sèl Sèltik (Celtic salt, sel gris):
  Se yon sèl lanmè tou, yo konn rele l sèl gris, koulè gri a, kèk ekspè panse sèl sa pran l akoz nan basen sèl yo fòme nan dlo a gen ajil [clay], se koulè yo ki pase nan sèl la. Nou konn wè koulè sèl sa yo tou lakay nou Ayiti lè yo fin tire sèl yo. Majorite sèl lanmè se koulè sa yo genyen anvan yo blanchi yo nan pwosesis rafinman an. Sèl Sèltik oswa sèl gri, se yon sèl rich tou. Li pa gen tout konpoze chimik natirèl ki nan lòt de sèl nou sitou yo, men sa li genyen yo li gen an plis konsantrasyon tankou fè, kalsyòm, zen ak manganèz san konte kèk nan eleman li pran nan melanj ak ajil ki nan pwoksimite kote sèl sa fòme a. Tout benefis sèl la kobine ak ajil la, petèt ba l tout merit li genyen yo. Li ka pi chè akoz pwodiksyon an mwens epi gen anpil demand moman sa yo. Men toujou asire w li pa rafine. Gen plizyè mak k ap vann sèl sa deyò a, se nou ki pou verifye bon mak yo. Bon yo soti nan min orijinal yo nan rejyon tou pre ti vil yo rele Guérande lan an Frans. Youn nan bagay pou n presize, menm si tout 3 sèl nou chwazi nan tèt lis yo plen oligo-eleman, yo pa an gran kantite ladan l, ou ne bezwen kontinye adopte yon rejim alimantè ekilibre, ou dwe byen manje. Nou gen lòt pòs sou alimantasyon tankou sa: Byen Manje: Ki Jan Pou w Manje? [Klike sou lyen an pou li atik sa].

  chile, salt lake, atacama-4810018.jpg

  Gen moun ki renmen sèl Kosher yo, esansyèl se gade ki jan yo prepare. Gen nan yo nou remake tou yo retire yòd ladan yo nan pwosesis sa yo pèdi anpil eleman esansyèl kanmenm. Nou pa gen yon mak patikilye n ap sijere paske gen twòp faktè pou n konsidere. Lè w fin byen li pòs sa, w ap pi byen prépare pou w fè chwa pa w ak plis rechèch si w vle. Toujou li lis engredyan ki sou etikèt sèl w ap achte a, gade si l pa rafine, ki lòt eleman chimik ki ajoute ladan l majorite fwa yo toksik.

  Grenn sèl oswa sèl fen?
  Si se sèl fen ou prefere, pran grenn sèl yo (wòch ou kristal) pile yo menm jan granmoun ansyen konn fè l. Jounen jodi a boutèy yo mete anpil sèl tou gen yon ti moulen nan bouchon an, ou ka tou kraze sèl la. Se pa sa ki enpòtan men pito kalite sèl w ap sèvi a. Sèl la pa fen fen natirèlman, w ap oblije rann li fen si se sa w vle, petèt l ap fonn pi rapid, men pa bliye li pi byen konsève e pa pèdi anyen lè l nan eta natirèl li: tou grenn nan. Lè w ap sèvi avè l ou kraze kantite w bezwen an. Nenpòt jan an, y ap fonn nan dlo a. 

  Ki sèl pou w itilize lè w ap fè beny
  Lè w ap itilize sèl nan trètman olistik ou medsin natirèl tankou nan beny terapetik yo, li preferab pou w itilize grenn sèl lanmè [ki pa kontamine] ou ka itilize sèl Himalaya oswa Sèltik, se menm penppenp lan. Evite sèl fen rafine anbwate. Nan ra ka ou ka bezwen sèl fen nan kèk terapi ou resèt dòz, w ap jis pile ou kraze grenn wòch sèl yo oswa grenn kristal sèl yo. Ou bezwen sèl lanmè sitou si beny lan ekzije pou w gen dlo lanmè e ou pa genyen pou mete nan zòn ou ye a. Sèl lanmè a enpòtan sitou si l gen plis imidite, sil te kenbe anpe dlo lanmè. Domaj kantite imite sèl lanmè a anviwon mwens pase 1% alòske sèl lanmè sèltik la gen 15%. Li te ka peferab nan ka ou pa jwenn dlo lanmè. Pa gen okenn garanti tou sèl sèltik la, lè w resi rive achte l sou entènèt ap vin jwenn ou nan kondisyon orijinal la. Yon bon sèl lanmè Ayisyen ki pa blanchi, ki toujou rete gri a, konn souvan kenbe plis imidite paske lòt yo epi yo bon anpil nan beny.

  Atansyon: sonje pou w toujou limite kantite sèl w ap konsome paske sa ka ogmante nivo tansyon nou, sa ki ka bay pwoblèm kadyovaskilè ak strok. Yon kantite ekspè yo rekòmande se anviwon 1 kiyè pa jou (6 gran pa jou oswa anviwon 2.4g sodyòm) pa bliye sodyòm pa sèl, sèl gen sodyòm plis lòt mineral ladan l. N a pale sou diferans yo plis nan lòt pòs. Fòk nou di tou si tansyon moun nan ba w ap bezwen sèl pou monte l, pou kreye balans lan. Sèl gen enpòtans li paske kò n bezwen yòd ak lòt eleman ki nan sèl la, men nou dwe toujou limite kantite n ap konsome chak jou epi n ap anfòm. Gen plizyè faktè ki ka varye chwa kantite sèl ou ka konsome: laj, istwa medikal, pwa w, rejim alimantè w, ets…Pa bliye konsilte doktè w pou w konnen kantite sèl ou ka konsome, oubyen si kondisyon medikal ou pèmèt ou pran sèl nan moman an. Sante w se resposabilite w, ou dwe tèt ou sa pou w fè rechèch pa w, toutjou itilize bon sans nan chwa sante w ap fè sitou nan chwa sa w ap mete nan bouch ou pou nouri kò w. Manje se premye medikaman, sèl se yon epis ki souvan fè n pran plezi nan savè oswa gou yon pla manje.

  Medikaplant
  www.medikaplant.org

  Atik similè
  Share on facebook
  Facebook
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  LinkedIn
  Share on whatsapp
  WhatsApp
  Share on email
  Email

  kite yon komantè