Medikaplant

Misyon ak Vizyon nou

Misyon ak Vizyon

Tout moun merite viv laj tèrès yo, sa vle di, kantite tan yo te vini fè isiba pandan pasaj yo isiba san maladi ak move kou malè pa voye yo ale anvan lè. Plant yo gen pwopriyete ak pouvwa medisinal ak pwotektè sa nan yo. Se konnen pou n aprann konnen, metrize ak manipile zouti lanati yo pou byen pou lavi kontinye fleri. Misyon sakre Medikaplant se ede nan aprantisaj ak transfè konesans sa pou materyalize zèv Limyè a sou latè. 

Medikaplant se yon platfòm edikatif ak enfòmasyonèl sou plant ki nan lanati. Ansanm n ap dekouvri byenfè ak sekrè plant pou pwotoje lavi.

Vizyon an se rive marye Medsin Tradisyonèl Ayisyen an ansanm ak lasyans pou estandadize konesans milenè sa ki soti nan fenfon sivilizasyon zansèt nou yo pou n amelyore kondisyon lavi moun, espesyalman pèp nou an ki nan difikilte pou jwenn swen sante.

Kiyès VYE EWOL ye?

Vye Ewòl se yon dimansyon pèsonèl ki reprezante Limyè a. Li se pwofesè Inivèsite nan Florida, USA ak Ayiti. Se yon otè-ekriven Ayisyen, nèg Dabòn-Leyogàn. Se yon pèsonaj piblik ki pase plis pase 20 lane nan lavi l ap sèvi kominote ak pèp Ayisyen gratis kit se atravè emisyon li te anime ou patisipe Radyo-Tele, seminè fòmasyon, atelye konferans, kou aprantisaj, piblikasyon liv ou atik, oswa odyovizyèl.

Vye Ewòl se yon Ayisyen byen kwit ki pwofonde nan tout dimansyon nan filozofi, literati, nan imajinè koletif la, nan kilti ak tradisyon pèp Ayisyen an. Tout vi l se pataj, pataj lanmou ak limyè. Pwojè Medikaplant se yon moso nan limyè sa li reprezante a.

Abone ak nou pouw ka jwenn tout dènye atik nou yo