Medikaplant

Zèv limyè

Ki sa nou Fè?

Nou mennen yon kanpay pèmanan pou ankouraje moun fè zèv epi ede tout moun konprann enpòtans jès lanmou sa. Nou transfòme senp sitwayen(èn) pou fè yo tounen anjan chanjman ki depase kad esperans lavi miyò pou tout moun lan, pou yo tounen kontribitè nan chanjman reyèl yo te toujou di yo reve pou tout moun lan. Atravè yon bann zèv charit, donasyon, benevola ak kontribisyon pou chanje kondisyon lavi pwochen nou, n ap kontinye poze aksyon olye n antere tèt nou nan diskou filantwopik ak biwokrasi san rezilta ki pa ede pote okenn chanjman pozitif. 

Nan kad kanpay zèv Limyè a, gwoup Telegram Hoïs & Medikaplant lan, deja ankouraje ak gide 600+ patisipan li yo pou pran wout fè zèv Limyè a atravè plizyè fòm charit: lopital, sitou matènite, sanatoryòm, prizon, pòv nan lari oswa plas piblik oubyen devan legliz, sanzabri, òfelina, sikyatri, lekòl, dispansè, sant akèy, sant kominotè. Nan dènye 6 mwa pase a, ansanm patisipan gwoup la, si n adisyonne charit endividyèl yo, fè charit pou plis pase 8-10 milyon goud. Chak moun ka deside ki fòm charit li vle fè oswa mande nou oryantasyon sou meyè fòm charit k ap pi byen aliyen ak yo nan moman an. Nou gen anpil lòt aktivite enteresan pou ane sa, ou ka pote kole ansanm ak nou pou ede n pte plis èd bay moun; ou ka fè pwòp charit pa w nan zòn ou vle. Si w bezwen nou gide w ou fè charit la pou ou, n ap kontan ede w reyalize sa lè w vle a, kontakte n nan youn nan nimewo nou yo (Ayiti | USA) oswa voye yon mesaj nan imèl nou.  

Kèk gran aktivite nou fè ansanm deja:
1) Nan okazyon anivèsè fondatè-inistatè platfòm lan nan kòmansman mwa Me a (5/2022), gwoup la te mete ansanm pou fè yon gwoup zèv limyè, kote nou te ale fè charit nan prizon santral Jeremi, Ayiti ki gen plis pase 454 prizonye plis manb pèsonèl k ap travay yo. Nou te prepare, swivan metòd Medikaplant yo, manje natirèl pou distribiye bay tout moun nèt epi nou te chak grenn kado yon kit ki gen divès atik ijyenik ladan l pou fanm kou gason. Pou n te ajoute bon jan dòz lanmou nan jounen charit la, nou te kolabore ak ekip Brigad Etèvansyon Medikal, BIM, pou te ofri konsiltasyon ak medikaman gratis pou tout prizonye yo. Nan fen yon jounen byen reyisi konsa, anpil prizonye te remèt nou ti papye yo ekri demand ak fòmile kèk swè ou espwa yo. Hoïs & Medikaplant espere gras ak sipò gwoup la plis ou menm ki vle pote kole pou vansman travay la, n ap rive moun sa yo konkretize rèv yo.
2) Hoïs & Medikaplant ap Kolabore ak Tout Gwoup Serye Nan Fè Zèv Limyè Toupatou: yon aspè enpòtan nan misyon n se reyalize zèv limyè, non sèlman nan planifikasyon men nan kolaborasyon ak lòt gwoup moun pozitif. Se konsa nou te kontan ede reyalize selebrasyon fèt manman nan espas Matènite Lopital Sent Antwàn Jeremi an pou fanm ansent ak nouris, nan jounen 29 Mai 2022 a, ansanm ansanm, Hoïs & Medikaplant plis yon gwoup etidyan nan Up To Date English School te kolabore ak Fondation Julia & Jade, F. Jérémie Débout, Jeremi Rising ak Gwoup Jèn Volontè Kominotè, pou te al selebre jounen fèt manman ansanm avèk manman yo nan lopital Sent Atwàn Jeremi an. Aktivite sa te koumanse vè 9è nan maten. Anviwon yon trantèn jenn gason ak fanm te mobilize pou te fè netwayaj, yon ti dekorasyon, bay malad yo asistans yo kapab, bay blag, manje ansanm, distribiye kit ijyenik, elatriye… 
3) Nou koumanse bati yon Abri Pwovizwa ki tou gen yon blòk sanitè kole ak li, nan zòn Pestèl apre dega tranblemantè ki te pase nan depatman Grandans ak Sid la. Pou jis kounye a, anpil konpatriyòt nou pa gen kote pou rete ni pa gen mwayen pou rebati. Lameri te rive ba nou yon espas pou nou fè kontriksyon sa, nou deja depanse anpil nan pwojè sa, plizyè milyon goud pase, malgre sa, akoz mank sipò n ap lite pou finalize pwojè sa, men ak detèminasyon plis lanmou nou pou moun, nou konnen n ap reyisi fini pwojè sa epi remèt kominote sa abri sa pou loje kèk nan fanmi ki plis vilnerab yo. Se yon espas k ap sèvi nan ka dezas natirèl ou kriz imanitè. Nou fyè pou pwojè sa. Ede nou mete ede kèk fanmi rejwenn mounite yo ak repran gou pou kontinye viv lavi yo.

4) Nou te rive kolekte don nan Florid pou voye pou viktim goudougoudou te frape nan rejyon Gran-Sid Ayiti nan ane 2021 an. Gras ak bon kè 4 zanmi ak fanatik platfòm nan nou te rive fè plizyè bwat ak doum ki chaje tout kalite kichòy soti nan manje pase nan kit ijyenik rive nan medikaman premye swen, materyèl medikal, elatriye. Sa yo te mande n ki te manke nou te achte yo sitou medikman nesesè yo. Gaby Paul ak tout ekip Fondation Julia & Jade te asire resepsyon ak distribisyon tout bagay yo epi ede nou te remèt BIM, yon gwoup pwofesyonèl sante benevòl, tout bwat medikaman yo pou kontinye sèvi viktim yo. 

Nou klè sou prensip ki di n pa demounifye moun n ap ede yo, se pou sa nou pa pran foto vizaj moun yo, e pafwa pa menm fè okenn foto nan majorite ka. Kèk ra fwa nou pran foto se sou konsantman moun nan epi se nan lide pou sansibilize ou menm ak lòt sa ka motive plis pou pote kole avèk nou nan kad kanpay chanje kondisyon lavi, ede dòt moun plante ak rekòlte rèv pa yo pandan n ap pwopaje limyè Granmèt Souf la mete nan nou an. Nou ede yo konprann kouman charit ka louvri pòt nan vi yo ki te kondane depi plizyè jenerasyon. Ki jan zèv bon kè sa yo kapab ede brize chenn « malediksyon jenerasyonèl » ou ansestral ki mete baboukèt nan pwogrè pèsonèl yo. Charit gen puisans ladan l pou brize chèn, kontekare kout mal taye fòs fènwa, geri maladi ak defèt atak mistik tankou ekspedisyon ak lè yon malfektè kriminèl vann nanm ou, yon charit, epi w achte nanm ou san negosyasyon ak simagri. Nou tout se mèvèy, men vrè dimansyon sa fè ekla nan nou lè nou pataje.

Plis lanmou! Plis Limyè!

Zèv nou fè

Lire la vidéo

Ede lòt yo

Zèv Limyè se bon jan aksyon pozitif nou reyalize pou kore pawòl limyè nou tout fèt pou reprezante a, fòs byen an, puisans lanmou pou pwòp tèt pa nou ak tout lòt moun ki ekziste sitou sa ki nan nesesite. Gen limyè nan fè zèv ak sila ki nan nesesite yo.