Medikaplant

Zonyon delis: Zonyon dilin

Medikaplant.org

Non syantifik: Pancratium Caribeum
Fransè: oignon 🧅 de Lys, Lilly blanc, Lis blanc, Pancratier blanc, Pancrais des Antilles

Ansyen yo te konn itilize l pi souvan men jenerasyon jodiya preske pa konnen l. Anpil moun souvan rele l zonyon dilin (de lys), lè konsa anpil moun pa konn ki kalite zonyon y ap pale. Li diferan ak zonyon popilè nou itilize nan kizin ayisyen an: zonyon (Allum Cipa).

Maleng, Plè, Blese Ki Difisil Pou Geri

Si w gen maleng ki pa vle geri, ou graje de twa zonyon dilin, ou mete l masere nan lwil maskreti oswa lwil olive extra vyèj pandan 3 jou, ou fin lave maleng nan ak yon ti dlo pèmaganat, lese l seche pou kont li epi ou pase l sou li kou pomad, l ap panse l byen vit. Bay moun nan enfizyon bab panyòl oswa ji militon blan graje 3 fwa pa semèn nan maten ajen, sote jou.

Menm pat zonyon delis la melanje ak lwil maskreti oswa oliv la, ou ka fè ti chofe l tou piti, lese l tyèd pou w itilize kont zòrèy fè mal.

Si yon moun vle rann yon pwazon, oswa vomi yon bagay ou ka bwè 1 ti gode enfizyon zonyon delis la: koupe yon bò ki mwens pase yon mwatye zonyon, koupe l an ti moso pi piti epi mete tranpe nan yon demi gode dlo cho pandan 7 minit. Bwè l apre sa epi souke vant ou byen souke. Ou ka fè sa ant 3-4 fwa si w poko vomi. Si w vle l pi efikas ou ka itilize poud moutad (se pa miskad non) pou ka vomi po rapid.

Grenn anfle, varikosèl, timè:

Nan Medsin popilè ayisyen an tou, nou konn graje zonyon delis la, melanje l ak lèt bèf frèch plis mi biswit oubyen pen oswa kabich, ou bouyi l sou ti dife lan pandan w ap fè ti branche l pou l vin ba w yon pat. Veye pou l pa boule. W ap itilize yon moso twal blan pwòp, mete pat zonyon delis la landan l pou w depoze sou pati ki afekte a. Menm dòz sa bon pou emowoyid tou men pou konn lòt dòz ou efikas sou emowoyid, vizite sitwèb MedikaPlant.org la pou plis sijesyon.

Pou varikosèl la: anplis dòz pi wo a, ou ka rache noni mete tranpe nan diven blan nan yon bokal epi vide ti siwomyèl sou li, byen bouche bokal la, lese yo fèmante pandan 10 jou san w pa janm louvri l men asire w souke l chak jou pou melanj lan byen fèt. Pa kite l pran solèy ni chalè, sere l anndan amwa oswa kabinèt kote l p ap ekspoze anba reyon limyè oswa solèy la. W ap bwè l pa kiyè sou 11 jou a, 3 gran kiyè chak maten ajen jiskaske l fini. Refè yon lòt bokal diven noni ankò jiskaske l fini. Ou ka fè sa chak mwa pandan 3 mwa. Pandan 10 jou boutèy la ap masere a, chak maten fè enfizyon fèy bazilik nan 1 vè dlo cho, lese l toufe pou 5-10 minit epi bwè l ajen. Fè 7 jou rasin Ave apre sa, ale li pòs Medikaplant fè sou spèm fèb la, aplike yo si w bezwen ansent fanm. Pa koute moun k ap di w pa ka gwòs fanm si w nan kondisyon sa.

Li toujou enpòtan pou w obsève yon rejim alimantè ki bon pou kò w pandan wap fè tretman natirèl. Sa pèmèt ou geri pi rapid epi sa garanti sante w.

Medikaplant
www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè