Medikaplant

Yon Plant Mirak: Semen kontra

Medikaplant.org

Lòt non: Simen Kontra
Non syantifik: Chenopodium ambrosioides
Sinonim: Teloxys ambrosioides
Botanik: Teloxys ambrosioides (L.), Dysphania ambrosioides (L.)

Famasetik: Herba Chenopodii ambrosioidis

Sou lòt non w ap jwenn Semen-Kontra nan peyi etranje:

Non Fransè: Pou moun ki an Frans, gwada, Lareyinyon yo chache li sou non sa yo: Épazote, Thé du Mexique, Anserine, Chénopode fausse-ambroisie, Herbe à vers, Herbe amère, Herbe aux vers, Semen-contra, Semencine.

Non Anglè: Si w etazini (USA) ou peyi ki pale anglè, chache l sou non sa yo: Mexican-tea, Skunkweed, Wormseed, West Indian goosefoot (Chenopodium vle di pye zwa, se menm bagay ak mo « goosefoot » la), Jerusalem parsley, Hedge mustard, Sweet pigweed (Anglè).

Alman: Si w ann Almay men sou non pou w jwenn li: Mexicanischer Traubentee, Mexicanisches Teekraut, Karthäusertee, Jesuitentee, Wohlriechender Gänsefuß;

Brezilyen / Pòtigè: Erva-formigueira, Formigueira; Erva-de-santa-maria, Mastruço, Mastruz, Mentruz (Brezil);

Panyòl: Yerba de Santa Maria, Epazote, paico (Pewou);

Detay sou plant la:
Plant lan rele « semen kontra » (soti nan non franse a Semen-contra) oubyen simen kontra, non syantifik li se (Chenopodium/Teloxys ambrosioides). Li gen plizyè non, an nou vwayaje:

N a sezi wè jan etranje konn fèy yo e deja komèsyalize yo; ayisyen chita ap di se sekrè. Plizyè peyi itilize l plizyè jan pou rezoud plizyè pwoblèm medikal, fizik e mistik tou. Lè ayisyen pran sant li yo di w sot nan wonga, podyab. La pou la yo asosye plant mirak sa ak djab. Se ri m ri.

Kèk Benefis ak Pouvwa Simen Kontra Genyen:
Se sant sa menm wi ki ka repouse ensèk ak vye bigay, li se yon ensektisid. Men kèk pwoblèm ou ka jere ak sa: kont konjonktivit, jere pwoblèm dijesyon, jere anndan vant ou, dijesyon, li bon kont parazit nan po, padya vè ki nan trip nou, sa retire yo plopplop (ou bouyi ti branch lan ak tout fèy + fri a, w a mande m dozaj la) ou ka fè poud ak grenn yo tou oubyen lwil esansyèl la; rasin nan kont dan fè mal, kont malarya, kont sik (anti-dyabetik), toni-kadyak, anti-asmatik, pran yon bon beny ak fèy la epi jete lafyèv la plopplop, doulè nan vant jis pile fèy la pran ji a brase l ak yon ti lèt, epi gòl; kont vye palpitasyon, pwoblèm bil, nou panse se mabi sèlman? NON! Vant fè mal aprè akouchman (post partum), pile 3 ponyen fèy semen kontra ak tout tij epi ajoute sa nan beny lavman an oubyen vapè a. Gen rechèch k ap fèt sou efikasite l nan trètman kansè. Tout kò plant lan bon, epi yo tout gen wòl pa yo. Se yon zouti esansyèl pou n genyen nan moman kowona sa.

Si n bezwen prensip la + pwopriyete chimik, dozaj + resèt patikilye chache sou sitwèb oswa paj #Medikaplant lan. Li toujou enpòtan pou n konsilte yon zèbalis ou doktè fèy oswa natiropat oswa pwofesyonèl swen sante ou pou ede w konn si se meyè chwa pou oswa ki jan ou ka itilize plant sa. Kèlkeswa plant n ap konsome oswa konte itilize, nou dwe pran ti tan pou nou fè pwòp rechèch pa nou paske responsabilite a pèsonèl. Medikaplant pa responsab chwa ou fè oswa pa fè nan domèn sante w. Se mèt kò ki veye kò. Itilize non syantifik plant yo pou nou apwofondi konesans nou ak konnen kont-endikasyon ki genyen, sa vle di ak ki sa plant sa mache oswa pa mache. Si w nan medikaman li toujou dekonseye pou w ap melanje l dòz plant natirèl ak medikaman preskripsyon paske sa ka gen gwo konsekans sou eta sante w. Fè anpil atansyon. Sonje simen kontra se yon plant ki frajil anpil: menm jan l ka ede w la, li ka agrave sante w tou. Pinga pran l twòp, pa janm depase yon mwa ap bwè l paske sa ap manje globil blan w, si w kontinye pran l aleksè. Tout plant anmè w ap konsome ou dwe toujou limite yo mwens pase yon mwa amwenske doktè w sijere yon lòt bagay epi w aksepte ou menm. Nou dekonseye sa. Se vre gen panyòl ki itil l pou epis nan manje men yo sèvi ak Epazote ki dous la, fèy yo jeneralman pi laj pase varyete semen kontra nou genyen Ayiti a, men se toujou menm plant lan. Lè w itilize semen kontra dous la kòm epis oswa kodiman nan manje, li pa twò deranje w si w konsome l plis pase tan limit nou sijere a paske ou pral sou fòm manje.

Kèk Faz Mistik plant lan:
Nan lòt domèn nan menm, ou ka itilize sa pou kwape tout kalte move enèji, nanm, zonbi, elatriye. Ou ka itilize l nan beny dyòk (beny anmè) pou wete vye chaj negatif epi rejwenn gangans ou anvan w rechaje w ak enèji pozitif beny chans lan (beny dous). Ou ka bay ti moun bwè 1 ti demi tas nan kèk ka prevansyon kont lougawou, oubyen si y ap deplase ale viv nan yon lòt kay ou zòn kote ki gen move je. Men dòz sa se konplemantè yon lòt dòz ou fè anvan sa. Se pwofesonèl Medikaplant ki sèl ka dirije w nan fason pou w konplete dòz sa. Men ou dwe konnen tou, si w benyen timoun lan avè l epi ba l ti dòz la bwè, l ap ede w pwoteje tyovi sa kont atak lougawou ak chòche. Pou lòt dòz puisan oswa beny kont lougawou, chache sou sitwèb Medikaplant.org la oswa paj Facebook Medikaplant lan pou w kapab jwenn sa pou w fè.

Pa edike pèp la, n ap fout pèdi tande. N a gentan konnen! Konn se jwèt.

Lòt Non Pou Itilize Pou Jwenn Semen-Kontra nan Lòt Peyi: gade nan tèt kòmantè yo.

Avètisman:
Pa pran Semen Kontra san kanpe pandan anpil tan tankou yon mwa aviwon. Pran poz ladan l, w a rekòmanse yon lòt tan swivan rekòmandasyon moun ki konnen. Si w kontinye pran l san kanpe jan anpil Ayisyen fè l paske yo pè kansè a, li gen pou ba w pwoblèm nan san, doktè p ap ka detemine koz la e pafwa y a panse se kansè. Semen Kontra a ka manje globil blan w, sa ki pral débouche sou yon bann lòt maladi. Atansyon ak dozaj plant sa ak tout pozoloji a.

MedikaPlant

www.Medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè