Medikaplant

Bab Panyòl: Yon Sipèplant ki Sanble ak Bab

Medikaplant.org

Non Syantifik: Usnea Lichen

Non Anglè: Old Man’s Beard, Spanish Beard, Tree Moss, Beard Moss, Woman’s long hair, Tree’s Dandruff, Sodium Usniate

Non Panyòl: Musgo de los Arboles, Barba de Capuchino, Usnea barbata/florida, Usnea hirta…

Non Fransè: Barbe de Jupiter, Barbe de Saint Antoine, Mousse d’Arbre.

Bab Panyòl se yon antibyotik puisan, antimikwobyen (mikwòb), antifonjik ak antiviral (viris). Se yon medikaman efikas nan fè prevansyon kont anpil vye enfeksyon, maladi po, maleng/blese, tankou HPV, konjonktivit, enflamasyon, edèm, èpès, elatriye. Li jere moun ki pran kou pyès tou, vye batri malfektè nan pye.

Youn nan metòd popilè pou itilize bab panyòl se teknik nou rele « tenti » (tincture) a: yo ekstrè sibstans lan nan plant lan nan yon solisyon likid pa ekzanp « etanòl » oswa kleren.

Yon fason w ka prepare dòz la:
Fè anpil atansyon ak li tout fwa nou ta deside fè te ak li. Non sèlman nou pa bezwen anpil men li preferab pou n fè enfizyon (vice dlo cho, chode plant lan) pandan 5-7 minit, 1 ti tas 1 fwa pa jou bon pou 3 jou. Ou ka aplike bab panyòl topikalman sou maladi w gen sou po w oswa yon maleng, l ap ede l geri vit. Ou ka pile l 3 ponyen bab panyòl pou plase l an kataplas, oswa ou ka mataje pati ki afekte a, epi w bande l lejèman yon fason pou l ka rete anplas pandan 1-3 jou swivan nesesite a. Konsa tou ou kapab itilize likid tenti yo ekstrè nan plant lan pou w pase sou kote ki gen pwoblèm nan. Li fè plizyè mirak nan trètman, non sèlman baba panyòl la elimine enflamasyon men tou li se yon plant analjezik (ki konbat doulè.

TOUT BAB TOUJOU GRANMOUN:

Se pa ayè mou n ap itilize plant sila pou trete divès kalite maladi, soti nan gòj fè mal, grip/rim, tous, pwoblèm respiratwa tankou nemoni, bwonchit, elatriye, rive nan maladi tankou malarya, ak lòt nou p ap ka fin site. Pou trete konjontivit la, ou ka konbine bab panyòl ak detwa lòt plant pou w konpoze dlo lavaj pou je yo. Se konnen ki fè. Bab Granmoun sa, ede fè prevansyon kont displazi sèvikal / kansè matris, li ede sekirize depatman anba medam yo. Li trete plizyè fòm enfeksyon vajinal, chanpinyon/mikoz, demanjezon, likid (pèt) k ap soti nan sòbèbè medam yo, enfeksyon nan vèsi, kanal pipi, ak ren moun, elatriye.

Lè n ap jere pati anba a, nou ka itilize ektrè tenti a, mete de twa gout nan yon dlo cho, lese l tyèd pandan yon ti tan, kite l diminye nan tanperati nou ka sipòte, epi fè twalèt deba n ak li. Nou ka chwazi fè vapè tou. Si enfeksyon an avanse anpil, nou ka bwè yon ti tas enfizyon bab panyòl la akonpanye douch la; 3 jou sifi pou elimine pwoblèm nan. Si l pèsiste kontakte nou, pou n monte volim nan pou ou.

Non sèlman l konbat enfeksyon an men li ranfòse sistèm defans kò e ede l geri kò a gras ak pwopriyete antiviral ak antibyotik li posede yo. Li trete tout kalite enfeksyon fonjik(chanpinyon) tankou migè/kandidoz nan lang/bouch (jis flite pati ki enfekte a ak tenti bab panyòl la, epi lapè), vye demanjezon, dèmatomikoz, moun ki gen kap sitou nan po tèt, ekzema, gal ou pye kal: jis tranpe 1 ponyen bab panyòl nan dlo lanmè, mete pye a tranpe ladan l. Ou ka itilize fèy te oswa nim tou ansanm ak li pou pi jwenn rezilta pi rapid.

– Bab Panyòl se youn nan gwo zouti natirèl nan konba kont maladi kansè yo manke eksplore.

PREKOSYON PA KAPON:

Si w ansent oswa nouris pa kouri bwè l. Se yon bab ki gen kapasite absòbe bagay ki nan zanviwon li, se pou sa nou pa ka kolekte yo nan zòn ki kontamine ou polye. Toujou pran sa ki nan anviwònman ki pwòp nan kè lanati. Fòk nou konn bon fason pou n travay ak plant sa pou n ka byen rekòlte tout avantaj ki genyen ladan l yo. Nou jwenn li disponib sou plizyè fòm: frèch, sèch, nan kapsil, an poud, an tenti.

Metòd yo plis rekòmande pou konsome bab panyòl la se tenti (toncture) a, men sa byen fasil pou konpoze ekstrè sa. Se jis bouyi l, 1 pati fèy sèch pou 3 pati dlo, bouyi l, ou chofe l pandan 2-3 jou, drese l sou dife a, pandan l tyèd vide bon kleren di a ladan l, bouch l nan yon bokal fèmen, sere l yon kote pou limyè pa anmède l; apre yon 7-8 semèn ou li deja pare. Ou gen bagay nan men w. Ou ka mete podui sa nan yon ti boutèy flite, w ap ka itilize l pou flite ata gòj ou pou fè prevansyon ak kwape vye malad ki vle fè radiyès yo ak ou.

Yon fason ou ka doze Bab Panyòl la:
Yon dozaj ki plizoumwens akseptab, paske li vrèman konsantre: 3-5 ti priz frèch, 2-3 kiyè (priz) fèy seche oswa 1-2 kiyè an poud nan 1 tas/gòdèt dlo; fòk dlo a kouvri tèt plant lan(1 ka kont 3 ka); pou tenti a menm, si n ap mete l anndan kou pase l sou kò a, fòk nou ne dilye l nan yon ti tas dlo cho. Pou plis enfo/kesyon/èd sou dozaj/pozoloji/lòt koze, pa fè timid, rantre nan bwat prive nou an granmoun ak bab.

Medikaplant.org

Referans Mesin Tradisyonèl Ayisyen an

_________//////_______//////______

#Medikaplant | #Bab_Panyòl

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè