Medikaplant

Dòz Te Dijesyon Fasil: Gras ak 5 Plant-Epis

Medikaplant.org

Anpil fwa nou gen pwoblèm dijesyon se paske nou pa byen prepare manje nou yo epi kalite manje n ap manje yo ki lakoz sa. Chwa epis n ap itilize kòm fondasyon pou prepare pla yo konn reponsab pwoblèm gastwoentestinal nou genyen yo. Anpil moun ap soufri ak pwoblèm move dijesyon san yo pa konnen epis yo deja genyen nan kabinèt kizin yo pa itilize te kapab ede yo evite tout konplikasyon sa yo.

Si w gen pwoblèm dijesyon, gaz, balonnman toutan men yon ti dòz ki ka ede w men si pwoblèm nan pèsiste ale konsilte yon pwofesyonèl sante oswa pou plis enfòmasyon/sijesyon ekri nou.

Engredyan:

1-2 Fèy Papay + 3 branch Lanni + 3 bout Jenjanm + 1 ti ponyen Tibonm + 3-7 fèy Gwo Ten

Preparasyon | Dozaj:

Graje, oubyen pile oswa blennde Jenjanm nan, ajoute nan 1+ lit dlo, kou l pral koumanse bouyi, ajoute tout fèy yo ansanm. Lese melanj lan bouyi pou 5-7 minit. Pase melanj lan nan paswa, vide nan tas pou bwè tyèd. Ajoute de twa gout sitwon oswa 3 grenn sèl. Pou gou ou ka pran l ak siwomyèl men sèl la se meyè opsyon pou gaz. 2-3 tas pa pou 7 jou. Si pwoblèm dijesyon an pèsiste ale wè yon pwofesyonèl sante ou ekri nou.

👉🏼 Pa bliye pataje pòs la. | Envite anpil moun abòne ak Like paj la.


ENFÒMASYON SOU PLANT YO:

Fèy Papay: Ladan yo gen anzim « papayin » nan ki dekonpoze pwoteyin yo mete yo sou yon fòm ki rann yo fasil pou n dijere yo. li bon tou pou trete ilsè ak si w gen emoraji anndan w (entèn).

Lanni: Ou ka itilize l pou diminye doulè vant mòde, vant fè mal, ak balonnman ki konn koupe apeti. Li bon sitou pou timoun tou.

Jenjanm: Te janjanm elimine gaz, balonnman, endijesyon ak noze. Li absòbe toksin epi li ede gen kontwòl sentòm grip. Li ogmante sikilasyon epi li desann kolestewòl. Te jenjanm cho oswa tyèd ka fè w swe.

Tibonm: Degaje ak elimine doulè gaz, vant mòde, frison ak lafyèv. Amelyore fokis mantal ou, fè w pi vijilan e djougan.

Gwo Ten: Dijestif, li bon pou vant fè mal ak gaz. Li bon anpil kont grip, tèt fè mal ak vètij. Li bon pou sikilasyon, sezisman, se yon sikatrizan, li bon kont koklich, se yon bon epis nou ta dwe itilize plis nan manje nou. Li bay bon gou, li elimine vye sant epi l bon anpil pou sante.


Medikaplant
www.medikaplant.org

___________________

#Medikaplant | #Dijesyon | #Papay | #Lanni | #Jenjanm | #Gwo_Ten | #Tibonm | #Remèd_Te_Fèy | #Ayiti

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè