Medikaplant

Wou / Rue / Ruda: Plant Pwoteksyon

Medikaplant.org

Wou / Rue / Ruda / Herb-of-Grace (plant Gras): Pirifikasyon, Pwoteksyon, Anti-enflamatwa, Anti-pwazon (antidòt), anti-atwoz, anti-fonjik, anti-twonboz, anti-doulè

Non syantifik: Ruta graveolens

Se youn nan plant nou ka itilize nan nenpòt beny pou n kwape move enèji. Sant plant sa repouse move je, moun ki pa bon moun, move lespri. Si w jis fwote l nan men w ou mete anba nen yon moun ki gen vye bagay sou li, w ap wè reyaksyon an. Lè w fwote fèy sa ou pase anba nen yon moun, l ap kouri rale tèt li, tèlman li santi twalèt, moun konn panse se plant yo rele bwa kaka oswa kadav gate, men non yo pa menm sanble. Si nanm lan oswa lespri a maske kò l sou moun lan w ap ka detekte l, jis fwote plant lan pase anba nen l. Nou ka mete plant sa nan beny pou netwaye kay oswa biznis ou, beny devenn/giyon, beny dyòk, beny anmè, nou ka konsidere l pami sa yo klase kòm move plant. Si w pa jwenn fèy la ou kapab itilize lwil esansyèl la oswa dlo wou a (Ruda water), yo vann dlo a nan yon boutèy ki sanble ak pafen Florida Water a. Panyòl yo sèvi ak plant sa anpil, nan majorite makèt yo w ap jwenn Ruda water (foto a sou paj MedikaPlant lan). Yo vann li sou plizyè fòm tankou plant lan frèch ou sèch, kapsil, sipleman, lwil esansyèl, pafen, pòltis, konprime, an poud, elatriye.

Itilize Wou Pou Kwape Move Lespri, Nanm, Enèji, Pirifye Oswa Kay, Lakou oswa Biznis
Pa paske plant lan move vre se jis pou sant/awòm li degaje ak kalite travay pirifikasyon li fè. Ou ka boule wou/ruda anndan espas ou vle netwaye a menm jan nou wè yo itlize lachòy (sage/sauge) pou fè sa. Wou melanje ak sitwonèl ak bazilik, ekaliptis ak yon ti miskad graje, se bon jan ansan pou kwape vye lespri, enèji ak nanm ki yon kote. Si w pran move sant yon kote ou ka boule bagay sa yo sèch, men si yo vèt grese yo ak lwil maskreti, itilize kleren oswa florida pou w boule melanj sa yo nan yon veso, lese lafimen an anbome espas la, si se kay ou fèmen pòt ak fenèt, fè tout moun rete deyò, pou anndan an byen pafimen. Epi lapè! Djab pa ka rete nan espas sa.

Pa bliye ou ka plante l pou bòne kay ou, plant li devan kay la nan rantre a ak nan bòn tè a ansanm ak lalwa.

Kèk Jan w Ka Itilize Wou / Li Ka Ede Konbat Atwoz, Atrit, Doulè Rimatis
Li pa sèlman yon plant ou ka itilize pou pase sou po w, ou mete nan beny, ou ka itilize l sou fòm lwil esansyèl la tou. Li chaje ak lòt benefis efikas tankou li se yon anti-pwazon puisan, si yon bèt pike w tankou koulèv ou ka pase l oswa bouyi l ou bwè. Ansyen yo konn bwè l depi anvan yo ale nan raje kote yo panse bèt ka pike yo. Nou pa voye w al bay bèt pike w non sèlman, atansyon. Li efikas kont doulè nan atikilasyon, atwoz sitou, se yon bon anti-enflamatwa, ou ka pile l melanje ak safran ak lwil maskreti bande l sou pye a. Ou ka pase lwil esansyèl la tou (sitou apre w fin fè beny atwoz ki sou paj MedikaPlant lan). Bwè te safran 2-3 fwa pa jou pandan 2 semèn epi fè beny atwoz la ak aplike an kataplas (pile, melanje ma yo mare sou pati ki afekte a). Pa bliye wou se youn nan pi plant kle kont atrit ak doulè rimatis. Sispann lese doulè manje jenou ak zo pye manman n ak papa n. Epi di yo sispann manje Maggi pandan y ap itilize plant sa yo pou konbat doulè sa yo.

  • Wou se pa yon senp plant, ni yon ti pye raje. Li pa bezwen anpil swen pou l grandi, nou ka plante l, nan yon ti tan l ap deja pare pou ba nou sèvis. Si w toujou gen twonboz (thrombosis), se youn nan plant k ap ede w konbat sa. Li ede w evite yon stwok oswa kriz kadyak. Plant sa se youn nan plant ki bon pou sante kè nou, sitou moun ki gen batman pi pa regilye, oswa batman kè a swiv yon rit anòmal. Pi souvan, premye plant nou panse se melis, se vre li bon, men wou a tou se yon gwo zam pou konbat kondisyon sa yo konn rele nan langaj medikal aritma (arythmie an fransè; arrhythmia an anglè). Li efikas kont doulè règ ak vant fè mal, menm ede konbat doulè cham, ak lòt pwoblèm gastwoentestinal. Si w toujou balonnen, gen gaz, endijesyon, li ka ede w. Benefis li yo anpil, nou p ap janm ka fin site yo. Pa ekzanp, li ede jere sante je nou menm jan ak plant Eyebright, kalalou, goji berry (gen pòs sou Medikaplant sou lòt plant sa yo). Li popilè nan mond syantifik la sitou pou ajan aktif routin (rutin) yo jwenn ladan l ki gen pwopriyete antiyoksidan enpòtan.

Kout Pyès, Batri oswa Kout Poud: Wou Ka Ede Pye Anfle
Gen kout pyès moun lan pran nan pye, li lakoz kèk pati nan kò moun lan tankou pye l gen yon blokaj nan sistèm sikilasyon san an, san l koragile fasil, pye moun s aka anfle ou devlope yon edèm, erè kèk doktè fèy ou bòkò Ayiti yo konn poze ti kwi sou pye sa, sa pa bon, l ap rabi pye a epi gen chans pou malad la fè enfeksyon. Wou/Ruda se youn nan plant ki ka ede w, ou ka bay malad la yon tas ajen, epi ou pile 1 ponyen fèy melanje l ak militon graje, lwil maskreti, sèl, bikabonat, ou chofe l sou dife pou byen melanje l; ou mase pye a lejèman, ou lese l an kataplas sou pye a, epi vlope l ak yon bandaj lejèman, pinga sere l, sou 3 jou ou demare l. Men chak jou ou dwe verifye pwogrè a. Li dwe desann pye moun lan, pandan tan sa w ap fè l bwè tizann 2 bout bwa pen tranpe nan dlo tyèd.

Mande machann fèy si w bezwen jwenn plant sa achte oswa mande granmoun ki konn plant nan zòn lakay ou. Montre yo foto li paske non plant yo konn varye swivan zòn w ap viv la epi anpil fwa granmoun yo pa konn bon non plant lan, yo jis rele l jan yo vle. Si w nan peyi panyòl mande yo pou Ruda epi montre foto a paske plizyè peyi gen lòt non lokal yo ba li. Itilize non syantifik la pou jwenn li sou entènèt nan kèlkeswa peyi a. Yo vann li sou plizyè fòm, asire w chache sa w bezwen an. MedikaplantShop gen pou li lanse, lè sa l ap fasil pou n jwenn plant nou bezwen yo. Kenbe la!

Atansyon: Wou/ruda pa bon p ou fanm ansent oswa k ap bay bebe tete. Li ka jete timoun lan, gen yon tan se pou sa menm yo konn itilize l. Evite bwè l si w ansent paske l li ka dilate kòl matris la epi pwovoke yon avòtman prekòs. Fè rechèch epi mande yon pwofesyonèl medikal oubyen yon espesyal nan plant anvan w itilize plant yo sitou nan ka fanm ansent.

MedikaPlant

www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè