Medikaplant

Swen Tete: Pwotokòl Pou Tretman Kis, Mas, Abse, Timè, ak lòt Maladi Nan Tete

Medikaplant.org

 • Men vèsyon detaye MedikaPlant pwopoze pou moun ki vle itilize plant oswa metòd natirèl pou geri kèk maladi nan tete. Swiv li alalèt, li reponn tout kesyon yo. Pran san nou pou byen li tout etap yo soti 1 rive 4, apre sa reli l ankò. Asire w pa modifye pwotokòl tretman an epi se pou w respekte dozaj/pozoloji yo.

Engredyan Nou Bezwen:

Lwil maskreti + fèy chou vyolèt/vèt (red/green cabbage) + amwaz (artémisia) + dan lay (garlic) + safran (turmeric/curcuma) + moringa + ti priz pwav (blackpepper) + noni (konkonb zonbi)

Preparasyon :

1- Konprès: pou w vlope tete ki afekte a, men menm si lòt tete a pa ta malad, li preferab ou trete tou de

Chofe 2 kiyè lwil maskreti sou dife pandan yon (1) minit. Pran yon (1) fèy chou vèt, epi vide lwil chofe sila a sou fèy la, pou ka byen grese li.

Lè fèy chou a fin grese, pran li, plase li sou tete a (kote mas la ye a menm). Sizoka fèy la ta vle tonbe, itilize yon soutyen pou kenbe li djanm sou tete a.

Pozoloji : Fè dòz sila a chak jou pandan 7 jou. Toutfwa, w ap chanje fèy chou grese sou tete a pandan 2 fwa pa jou (chak maten, chak aswè).

2- Te Pou Bwè: pran san nou pou byen prepare te sa paske amwaz se yon plant frajil

Dòzaj : Fè enfizyon (chode fèy yo, epi kouvri yo nan yon vèso) ak yon ponyen amwaz (artémisia). Mete fèy sila a tranpe nan de (2) kèp dlo pou sèt (7) minit. Ajoute 3 ti grenn sèl ladann.

Pozoloji :Bwè yon (1) tas 2 fwa pa jou (chak maten, chak aswè) pandan 7 jou.

Nb : Lè w rive sou 7 jou, kanpe enfizyon an pandan vennkatrè (24è). Aprè ti tan sila a, rekoumanse menm enfizyon an pou yon lòt 7 jou ankò. Ou dwe fè te sila a nan menm moman w ap fè konprès pou tete a. Aprè, ou mèt fè yon kanpe sou te amwaz la pou w ka antre nan lòt dòz nou pral bay anba yo.

3- Te Pou Bwè: prepare te sa swivan enstriksyon yo epi asire w pran l nan menm lè chak jou

Dòzaj : 3 dan lay + 2 bout safran (curcuma) + yon ponyen moringa + yon ti priz pwav. Fè dekoksyon (bouyi yo) ak yo nan 4 kèp dlo pou 7-10 minit. Ajoute 6 ti grenn sèl ladann.

Pozoloji: Bwè 3 tas pa jou (maten, midi, aswè) pandan 7 jou.

4- Alikaman: Manje ki tou medikaman

Bwè 4 vè ji noni (kèk moun rele l konkonm zonbi, gen yon pòs sou plant sa sou Medikaplant, gade pòs sa pou plis detay) pandan 4 fwa nan espas yon semèn.


ENPÒTAN
Dòz Pou Fonn Kis, Mas Ak Timè nan Tete

Medikaplant deja trete plizyè fanm avèk dòz plant sa yo. Yo byen fasil pou fè epi engredyan yo fasil pou jwenn. Olye n fè pil lajan ak fòmil sa nou deside pataje l pou ede sove lavi kèk fanm. Itilize l gratis tou pou ede plis moun men pinga nou chaje pou ede moun avèk fòmil sa. Se gratis m bay li se konsa pou n fè byen ak li tou. Malè avèti pa tiye kokobe!

Jan nou te pwomèt nou an men pwotokòl natirèl MedikaPlant devlope pou fanm k ap soufri ak kèk maladi nan tete. Menm si w te opere deja nan tete pou kis ou sipoze fè l konsa ou asire w kis yo pa tounen. Si w soti nan fanmi ki gen istwa kansè ou maladi nan tete, dòz sa yo se pou ou. Medam ki toujou ap ekri n di tete ap fè n mal yo, men kado nou.

MedikaPlant

www.medikaplant.org

Platfòm Referans Medsin Plant Ayisyen

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
 • Comment (6)
 • Stephania dit :
  Votre commentaire est en attente de modération. Ceci est un aperçu, votre commentaire sera visible après sa validation.
  On dirait ke u menm u byn knprann li Mw menm mw gn menm problème avel mpa fin knprann premye resèt pu te a tou Kom u byn knprann u ka ede nou tanpri???paske mekri medikaplant su WhatsApp mpa jwenn rpns
 • Merci anpil mgen yon doulè nan tete m ki fem paka fè okenn efò Mpoko fè examen pou m konn kisa l ye men lem manyen l mwen santi yon boul ladanl mw tonbe sou remed natirel sa kote np ede moun trete mwen deside fel merci beaucoup mw espère tounen pou m vin remesye nou plis toujou

 • Bonswa medikaplant Mwen remèsye nou pou bon travay sa,Mwen se yon jèn fi ki soufri m’as nan tête ki vin fè map Viv AK yon pè,yon strès koz mwayen yo pa anpil nou konn sitiyasyon peyi nou men AK anpil sajès map mande nou plis esplikasyon sou te a ki fèy nap chode a AK ponyen amwaz epi ki fèy nap tranpe AK de kèps dlo a
  Deja Mwen remèsye nou bon travay.

kite yon komantè