Medikaplant

Beny Anti-Gratèl (2 & 3): Ka Ede Trete Gal, Kèk Kout Poud, Alèji, Pwoblèm Po

Medikaplant.org

#Sekrè_Beny

Womaren (Rosemary)

Medikaplant pataje plizyè Beny Anti-gratèl, tout bon. Beny sa yo ap ede w trete Maladi Gal (Scabies), lè tout kò w ap grate w swa alèji oubyen yon lòt bagay tankou pwazon manje (food poison) nan pwaosn ou nenpòt lòt kalite manje. Nan ka alèji beny lan pou kont li ka pa sifi, nan ka gal la deja enfekte kò malad la anpil, beny sa ka manke fòs. Si se poud ou pran epi li poko gen anpil tan sou ou men li grate w tanzantan, beny sa bon pou ou tou. Men si li deja ekzajere epi li rabi oswa li la lontan, oubyen si w vin ap pede grate swit aprè yon trètman ou te deja fè anvan sa, ou ka bezwen fè lòt beny anti-gratèl ki pi puisan an (Beny #1). Li enpòtan si w bezwen plis asistans pou w kontakte nou pou ede w avèk plezi.

Beny fèy se yon metòd terapi ki efikas anpil. Li enpòtan menm jan ak dòz te, monte boutèy ou ralman. Si maladi gal ba w gratèl ou ka itilize beny sa pou ede w trete sa epi jwenn yon souf. Pou plis detay ak dòz plant kle pou trete maladi sa, tape mo « maladi gal » oswa gratèl pou w aprann konnen ki jan pou w manipile plant yo pou trete maladi sa. Swivan nivo enfeksyon maladi a gentan ba ou a, w ap bezwen pran san w byen swiv enstriksyon ki nan pòs jeneral sou maladi gal (scabies) a. Sou paj Facebook Medikaplant lan se youn nan pòs ki te plis popilè ak pataje paske nou te pataje l nan lide pou ede elimine epidemi gal ki te koumanse anvayi peyi Ayiti. Zèv limyè sa te pèmèt Medikaplant patisipe nan etenn dife maladi sa ki t ap ravaje anpil Ayisyen pandan 2020-2021.

Beny Anti-Gratèl #2

ENGREDYAN:

Ti Poul Bwa (Gotu Kola)
Potasyòm Pèmaganat

Fèy Kowosòl + Fèy Manmanwann + Fèy Bannann Poban mi + Sitwonèl + Womaren + Ti Bonm + Ti Poul Bwa (Centella Asiatica | Gotu Kola | Coquelariat | Violette marron) + Pèmaganat.

– Manmanwann, plant ki nan foto sou kote a, non syantifik li se Hyptis Verticillata, panyòl konn rele l « epazotillo » se pa menm plant ak « epazote » ki li menm se semen kontra. Sepandan ou ka itilize Semen Kontra (chenopodium ambrosioides) nan plas li nan « Beny Anti-Gratèl (2 & 3) » Medikaplant lan, si w pa ka jwenn Manmanwann pou w itilize; l ap preske ba w menm rezilta a paske li gen pwopriyete pou elimine parazit nan ki nan po kò a.

👉🏽 Pataje | Abòne (Follow) Medikaplant tout kote pou pa rate anyen | Pataje pou ede n ede plis moun.

PREPARASYON:

Pran 3 ponyen nan chak fèy yo mete nan yon kivèt dlo. Ajoute yon ti priz poud pèmaganat tou piti ladan l, pinga mete twòp li puisan anpil. Mete sèlman yon ti priz pèmagant tou piti lè w fin mete tout engredyan yo anvan. Si w ap benyen yon lòt moun ou ka itilize gan nan men w si w genyen. Ajoute tout ansanm. Si w vle ou ka ajoute 3 ti gout kleren, 3 ti gout pafen. Pase beny lan solèy pandan yon ti tan 45 min anviwon ou plis). Benyen soti nan tèt ale nan pye ak yon moso savon lave (san lave, sa vle di san sèvi, ki poko itilize). Li vrèman enpòtan pou w pa lese dlo beny lan rantre nan je w oswa bwè l. Evite sa souple.

Si w gen yon plant pami lis la ou pa jwenn ou ka ne fè beny lan ak sa w jwenn yo. Manmanwann lan ra anpil ann Ayiti men genyen l, li efikas anpil pou gal. Ti Poul Bwa pa fasil ditou. Chache nan achiv paj #Medikaplant lan w ap jwenn yon pòs ki te fèt sou Gal ki gen lòt beny ak dòz pou trete maladi a si l grav.

Fèy kowosòl (Soursop leaves)

Beny Anti-Gratèl #3

ENGREDYAN:
Pran 1 pat Lalwa + 3 ponyen fèy lila (nim) + 3 ponyen fèy bwa pini + 3 ponyen fèy zoranj si + 2-3 ponyen fèy bwa kaka + 1 ponyen jiwòf + 3 ponyen fèy tibonm (mant: mentha nemorosa) + 3 ponyen Manmanwann (non syantifik: Hyptis Verticillata, panyòl rele l « epazotillo » se pa menm plant ak epazote ki li menm se simen kontra).

– Ou pa oblije jwenn tout plant yo pou beny lan bon. Si w jwenn tout plant yo li pi solid. Kòm fèy manmanwann lan difisil pou jwenn, si w pa genyen l ranplase l avèk 1-2 ponyen tij ak fèy Semen Kontra; si w pa ka jwenn sa tou se pou ou sèvi ak 3-5 branch ten oswa 1-3 fèy papay.

– Manmanwann, non syantifik li se Hyptis Verticillata, panyòl rele l « epazotillo » se pa menm plant ak epazote ki li menm se simen kontra. Sepandan ou ka itilize Semen Kontra nan plas li nan beny lan si w p aka jwenn li, paske li gen pwopriyete pou fè travay la nan beny anti-gratèl la.

– Ou ka ranplase fèy Bwapini pa plant yo rele Sousi a + ajoute ti tak kleren blan, Wonm (Rhum) preferab.

PREPARASYON:

Melanje tout plant yo nan 1 kivèt dlo, byen fwote fèy yo ansanm, pase kivèt beny lan solèy. Lese beny lan pran anpe enèji solèy pou yon ti tan (omwen 47 minit anviwon). Benyen malad la, bat pati ki enfekte yo ak fèy yo. Nou konn timoun ap kriye men benyen l.

ATANSYON: Pinga itilize oswa mete asowosi (Yèsken) nan beny sa, ni pinga nou itilize savon lave tou. Benyen malad la ak fèy yo sèlman.


DIPLIS:

De (2) Dòz ou ka bwè apre beny anti-gratèl #2 oswa #3 a, si se gal moun lan genyen:

👉🏽 1) Rafrechi Fèy Mèdsiyen: Li bon pou tout ka yo, bay timoun yo sitou nan ka po l deja enfekte epi pete.

👉🏽 2) Te jiwòf + tibonm + fèy Lilan/Nim + po zoranj si + 1 ti bout lalwa. 2-3 tas pa jou.

Timoun tankou granmoun ka fè beny sa. Nou ka fè beny yo nenpòt jou. Evite fè beny gal la nan flanm solèy cho, li preferab pou fè beny gal nan maten ak apremidi. An n demistifye « beny fèy. » Majorite beny y ap di mistik yo se beny terapetik ki se metòd puisan pou fè prevansyon ak trete anpil maladi. Beny sèvi pou elimine ak netwaye vye enèji, pwòpte ora moun.


Medikaplant

www.medikaplant.org

___________________________________________________

#Medikaplant | #Beny_Fèy | #Gal | #Beny_Gal

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè