Medikaplant

TWA DÒZ KLE POU EDE FANM JERE PWOBLÈM RÈG: doulè, reta

Medikaplant.org

Dòz #1: DOULÈ RÈG | KOLIK FANM 👈

ENGREDYAN: JENJANM – SAFRAN – PÈSI

PEPARASYON: Pran 3 Jenjanm ak 4 bout safran (timerik): graje yo + pile 1 ti ponyen pèsi oswa si w pa jwenn ou ka pran seleri ajoute tout ansanm + 1 lit edmi. Bouyi yo pou 7 minit. Pase nan paswa; ajoute 1-2 kiyè siwomyèl, si w pa jwenn ou ka itilize sik wouj òganik oswa rapadou. Bwè 3 tas nan jou pandan w gen doulè règ la, ou ka ogmante l swivan bezwen oswa diminye dòz la lè doulè a kanpe.

-> Pataje pòs la pou ede plis fanm jere doulè règ ak reta règ.


Dòz #2: 😎 DOULÈ RÈG | KOLIK FANM 👈

ENGREDYAN: MELIS (Lippia alba)+ TIBONM

PEPARASYON: Lavèy règ la, depi w koumanse santi sentom premanstriyèl yo, bouyi 3-5 ti branch melis; bwè 1 tas te a ak sèl grenn nan chak swa, kontinye chak jou règ la jouk li ale dènye jou a. Kou l fini w ap koumanse pran 1 tas tibonm chak swa ak sèl.

-> Pataje pòs pou sove kèk fanm anba doulè.

Dòz #3: RÈG ANRETA 👈

ENGREDYAN:

 • Zaboka (Persea americana)
 • Bètrav | Bètwouj (Beta vulgaris L.)
 • Zoranj si (Citrus aurantium L.)
  PREPARASYON | POZOLOJI:
  A) ZABOKA:
  Bouyi 1 ponyen fèy Zaboka nan 1 Lit dlo pou 10 minit. Pase nan paswa, bwè 3 tas tyèd X 3 fwa pa jou sèlman.
  B)BÈTRAV:
  Kale yon bètrav epi graje; prije l nan yon twal pwòp, mete ji a nan yon veso pou konsève l. Bwè l pa kiyè, pran anviwon 7 gran kiyè (100 mL anviwon)pandan tout jounen an, fè sa pandan 3 jou.
  C) ZORANJ SI:
  Chak maten pran 3 gran kiyè zoranj si pandan w ap pran dòz yo. Si règ la pa vini nan espas 3-7 jou ekri n ou wè ak jineko w.

Ki lòt chwa nou genyen lè w gen doulè règ?

Nou prefere metòd plant natirèl yo se vre men nou rekonèt genyen lòt altènativ pou ede fanm jwenn yon alemye:

 • Fè ekzèsis
 • itilize kèk teknik tankou mouvman yoga, ekzèsis respirasyon ak meditasyon oswa teknik k ap ede n retire strès yo ak relakse kò ak lespri n
 • Pran yon bon beny nan dlo cho
 • Mouye yon sèvyèt nan dlo cho epi depoze an konprès sou anba vant ou ak tab bouboun ou, ou ka plen yon boutèy ak dlo cho tou, oswa itilize yon pad ki cho ou ki Gen chofaj ladan l.
 • Ou ka chofe lwil maskreti mase anba vant ou, ou ka grese fèy doulè (noni), fèy Chou oswa fèy lougawou ak lwil maskreti a tou, chofe yo epi fè konprès la sou pati devan w

DIPLIS:
Yon dòz anplis pou jere anndan vant nou: vetivè. Medam ki gen fibwòm ak kis yo fè resèt sa tou, w a di m mèsi apre.

VANT FÈ MAL | ILSÈ | KIS & FIBWÒM 👈
ENGREDYAN: VETIVÈ (Vetiveria zizanioides | Chrysopogon zizanioides)
Anglè: vetiver, khus (se pa menm ak khus khus)
Fransè: Vétiver, Vétyver
PREPARASYON | POZOLOJI: Pran 3 branch fèy; si fèy yo sèch ou ka deside pile yo si w vle men lè sa w ap jis itilize yon kiyè poud fèy sila; si w itilize 3 branch frèch, w ap mete 3 branch vetivè yo nan yon veso ki gen 2-3 tas dlo ladan l. Bouyi melanj lan pandan 12 minit.
Pase l nan paswa oswa nan yon grèp te. Bwè 2-3 fwa X jou pandan 3 jou.

Medikaplant

nanwww.medikaplant.org


Medikaplant | #Fanm | #Doulè_Règ | #Règ_Anreta | #Vetivè

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè