Medikaplant

Dòz Pou Fanm Ansent ki Gen KOWONA

Medikaplant.org

Se pa tout plant nou ka pran lè nou ansent. Majorite fèy pa bon pou nou paske anpil nan yo abòtif, kidonk yo ka fè n fè avòtman. Nou pa vle sa oke. Si nou gen dout sou yon fèy pito n konsilte doktè n anvan, oubyen mande yon pwofesyonèl otorize oswa kalifye nan domèn nan. Si w mande n, nou ka ede w idantifye plant ki abòtif yo ak rès pou w evite pandan gwosès la. Malgre sa nou pa ka kite Ti Nana ale ak fanm ansent nou yo paske fòk Lanati bay yo zouti tou pou jere tèt yo. Nou konnen yo fristre, boude, move paske moun di yo pinga bwè te, pa pran fèy, epi yo menm yo pè, yo strese paske moun ap tonbe anba limennan ki rele Ti Nana a.

Sa se senbòl bon nitrisyon. Pou kore dòz yo, li enpòtan pou n konnen nou dwe byen manje sitou pandan maladi a sou nou.

Se konnen k konnen! Se konnen ki fè! Gen kèk kichòy ki ka fèt pou ede medam yo naje sòti:

ENGREDYAN ak PREPARASYON: Fè janjanm (1g) + 1 bò zoranj si (ji/ma/oswa po) + 1-2 miskad graje + Po chadèk + 1 grenn bègamòt (graje) + 3 ti branch melis (pa twòp, l ap ede kont noze, malèz lematen, men li ka ba w ti lestomak brile) + 2 dan lay + siwomyèl + 1 lit dlo, mete dlo pou kouvri tèt tout plant yo depase (1 ka plant / 3 ka dlo). 2 tas akonpanye ak manje / pa pran l ak lestomak vid. fè vapè ak yo. Plant sa yo pa bay gwosès pwoblèm lè w byen dilye yo nan dlo.

– Kite yo tranpe nan dlo a pou yon 15-10 minit apre bouyi yo pou 5-7 minit. Pase l nan paswa ou grèp, tannli tyèd ase pou bwè l, se moman sa ou ajoute siwomyèl la. Si n gen koryand, ou ka lage yon branch (2-3min).

W ap akonpanye dòz sa ak ekzèsis respiratwa (gen divès kalite).

W ap fè vapè tou: men yon fòmil pou prepare solisyon vapè pou n rale nan nen nou an: ekaliptis + jiwòf + lay + bazilik + tibonm + sitwonèl + po zoranj si + zès sitwon (graje po a / ou wonn sitwon an). Bouyi pou 5-7 min, rale vapè sa pou 3-5 min ou plis, swivan bezwen w, fè sa 2-3 fwa pa jou pou 3 jou jiska 7 jou. Pinga bwè melanj sa, se sèlman vapè/lè a pou n rale nan nen nou souple. Lagè avèti pa touye kokobe!

Pa gen sekrè nan fè kola. Bagay yo senp. Ranfòse sistèm imin/defans nou, bay kò a zouti li bezwen pou l repare tèt li, epi se konsa w ap rete an sante. Swiv doktè nou, aplike tout konsiy doktè nou ba nou e toujou mande konsèy sou kalite koze n ap konsome ak medikaman n ap pran. Menm nan dimansyon mistik, lè yon fanm ansent se moman li pi frajil e vilnerab. Se moman malfektè pwofite pou fè vye atak pi fasil. Konbye bèl fanm lakay nou pèdi mal konsa? Antouka n voye limyè pou yo. Yon jou sa gen pou fini.

Men plant pou w evite bwè, nou byen di wi, evite bwè te sa yo, pandan gwosès ou ap bay tete:

Amwaz – ten – womaren – ave – asowosi/yèsken – fèy/papay – lyann legliz – koton swa – choublak – nim/lila (sitou pandan premye 5 mwa yo) – pwa grate – wou – imòtèl – anana – kalbas – fransiyad – dat – koulant – rezen – koton – lang bèf, elatriye.

Lis la long anpil, nou p ap ka fin site tout la. Se sèlman kèk pami sa Ayisyen plis ap itilize yo nou mansyone. Se pou sa fanm ansent dwe fè atansyon anpil paske gen plant ki ka pa danje si se kòm awòm/sant/vapè n ap konsome l, tandiske si nou bwè l li toksik e prezante gwo danje pou nou, genyen tou ki mande pou nou dilye l nan anpil dlo, genyen ki jis pa bon menm nenpòt jan an lè w ansent ou nouris. Fè respè n. Plant yo la pou pwoteje n, yo pa la pou detwi n.

______________////_________________////____________________///____________________

#Medikaplant

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè