Medikaplant

Molèn (Mullein): Zèb Poumon ak Lòt Benefis

Medikaplant.org

Plant sa se youn nan pi gwo zam sekrè pou derasinen Kowona (Ti Nana) Medikaplant te pwopoze nou nan koumansman pandemi Covid-19 lan. Plant sa flanke mikis deyò nan poumon an, mete kò a nèf kou nèf pwen.

Kèk Non Plant sa Genyen:
Plant Mirak sa rele: Molèn / Molenn

Non syantifik: Verbascum thapsus L.

Non Fransè: Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre

Bouillon blanc (Fransè, Réunion, Antilles françaises)

Non Anglè: Great Mullein / common Mullein / Mullein

Non Panyòl: Gordolobo, pou zanmi Chili-RD-peyi panyòl yo.

Li chaje lòt non Anglè: Jacob’s Staff (baton Jakòb), Clown’s Lung-wort, Flannel Plant, Candlewick Plant, Hag’s Taper, Velvet Dock, Velvet Plant, Torches, Our Lady’s Flannel.

Kèk benefis Plant Molèn:

Plant sa espesyalize nan trete pwoblèm respiratwa: fèy ak flè nan enfizyon, trete wopresyon, bwonchit, grip/rim ploplop.

 • Si w gen yon tous ki rebèl, l ap jere sa. Ou ka bouyi fèy la tou pou 7-10 minit, epi pase l nan paswa, ou ka fè vapè, pou jere pwoblèm nan aparèy respiratwa, bouyi dlo vide sou fèy sèch la, toufe l (enfizyon).
 • Ata bèt ki gen ‘azma‘ (wopresyon) li trete sa.
 • Elimine flèm nan poumon ak tout rès aparèy respiratwa a. Li ede elimine mikis nan kò a.
 • Li bon kont ensomni, ou ka mete l ak kamomil, bazilik + lavand.
 • Se yon gwo sikatrizan, ou ka tranpe fèy la ou enfizyon ak flè pou w plase l sou pati ki afekte a, si w boule pa ekzanp),
 • Li bon pou dèmatoz tou. Lwil esansyèl molenn nan bon pou zòrèy fè mal, ka fè yon ti chofe l, kite l tyèd, epi w grese twou zòrèy la ak 3-5 ti gout X jou epi w bouche l ak yon koton, fè sa jouk ou trete pwoblèm nan; lwil maskreti ka ba w bon rezilta nan ka sa tou. Li trete dyare byen, kolik vant tou san pwoblèm.

 • Emowoyid: Ou ka bouyi yon ponyen fèy vèt molenn nan anpe lèt òganik pou w plase sou pati emowoyid la afekte a, ou ta ka grese fèy la ak maskreti tou epi w chofe l pou w ka aplike l, si w pa vle metòd lèt la ou ka fè beny ak li tou.

 • Pou konbat rimatis ak si jwenti yo anfle, ou ka chofe ti vinèg, vide l epi toufe de twa fèy molenn epi w rale kote ki anfle a ou k gen doulè a; ou ka bande fèy la sou li lejèman pou omwen yon 3èdtan apre sa en dòz ou fè ak militon ou ka bay moun nan (w ap jwenn dòz militon pou anndan an nan pòs sou Pye Anfle a).

Pozoloji ak Rekòmandasyon:

Pou rekòmandasyon ak pozoloji kontakte n, men w ka swiv fòmil sa yo: 10g plant X 1 Lit dlo pou jere enflamasyon nan; 20g X 1 Lit kont iritasyon mikez nan trip. Yo konn fimen fèy sèch la nan pip tou pou jere enflamasyon ak trete pwoblèm respiratwa yo.

Dòz Si Bouch ou Pèdi Gou:
Gen yon fòmil nou devlope ki efikas anpil pou moun Ti Nana ki espesyalman pèdi sant ak gou, sitou si l pa ka pran sant: 1 ponyen molèn/molenn (Mullein) + 3 bout grif chat + 3 bout safran + 5 fèy lorye sèch, bouyi pou 15 minit nan 1 lit dlo, li pi bon konsa men si w vle ou ka ajoute yon ti zing siwomyèl òganik pou bon gou. Gen anpil koze pou n ta pale la sou plant sa men nou p ap janm ka fini.

W ap jwenn li achte nan kèk boutik pwodui alimantè oswa sipèmache panyòl yo sitou, w ap jwenn li sou nèt la, oubyen ou ka toujou kòmande l atravè MedikaPlant, si w vle asire w jwenn bon bagay la. Se yon pwodui ki popilè sou anpil platfòm anliy.

Atansyon:

 • Fanm ansent oswa k ap bay tete pa dwe pran l, timoun ki poko gen 5 ane pa dwe konsome plant sa amweske w yon pwofesyonèl sante ki espesyalize nan plant konseye w sa, oswa ou konsilte doktè w sou sa.
 • Asire n pase l nan grèp ou paswa pou retire tout ti plim ak kras flè ou fèy plant lan, anvan nou bwè l, paske ti plim ki sou kò l yo, ka irite gòj nou ak anndan nou. Apre sa pa vrèman gen anpil etid sou toksisite plant sila. Men nou dwe toujou fè atansyon pou n pa abize li.

  _____________///________///_____________///______________________
  #Medikaplant | #Molèn | #Mullein | #Gordolobo
Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè