Medikaplant

Lyann Legliz: Pouvwa Medisinal ak Danje

Medikaplant.org

Sa se Lyann Legliz, non syantifik li se Abrus precatorius L. Ti grenn wouj e nwa yo se grenn legliz, men tout plant lan se yon lyann, kidonk li rele lyann legliz, li soti nan fransè Liane d’église, oswa Réglisse. Non anglè se Licorice, Crab’s eye. Men kèk lòt non popilè plant sa genyen nan kèk peyi Gidee-gidee, Jequirity bean, Rosary pea, Precatory bean.

➡️ Pataje pòs la epi mande zanmi abòne ak LIKE #Medikaplant sou Facebook, IG ak Twitter, pou w sipòte travay la.

Lyann legliz, se yon gwo plant men ki toksik anpil tou. Grenn nan frajil anpil, poud la se gwo pwazon, fòk ou konn jan pou w jere l. Mande konnen anvan. Men grenn nan gwo remèd. Grenn nan se gwo « kontraseptif », li itilize l pou pwovoke avòtman (fanm ansent dwe rete lwen plant sa). Men gen anpil koze nou ka regle ak grenn nan, tankou melanje li ak lòt fèy tankou Diven Jezi, yo rele l kontwòl , prensip, montekristo (jisticia secunda), fèy tansyon an, lè w ap trete ka tansyon wo ki grav.

Grenn lan Gen Pwazon Ladan l:

Rezon ki koz grenn nan danje konsa se pwazon « abren » an (abrin) ki ladan l lan. Po ki sou grenn nan anprizonnen sibstans danje sa pa anndan grenn lan. Men, depi po a grate ou brize, se rete lwen, lave byen w byen lave, se pwazon k nan men w. Malfektè pa ka konn sa epi bon moun pa konnen l. Yo detwi twòp pitit limyè akoz mank konesans.

Grenn Legliz Nan Lanp an Vè:

Lè granmoun konn mete l nan lanp vè, se pa pou bèl grenn non yo te mete grenn nan. Se vre li fè w ekonomize gaz paske lanp lan ap byen limen klere men l p ap boule gaz la vit menm jan an, l ap plis dire; men tou, se yon lòt vibrasyon yo t ap emèt atravè flanm lanp lan, sa nou pa ka lage l konsa. Se menm jan, lè w mete de twa grenn sèl nan yon lanp tèt gridap ou plase sa nan lakou w, se yon pinga w lanse bay move sije, lougawou, move zè, galipòt p ap pwoche mal. Se konnen ki konnen.

Kèk pami plizyè bougay plant sa ka jere:

Nan konba kont viris Kowona, lyann legliz la se yon zouti pou n gen nan men n. Li fasil pou jwenn, li toupatou. Genyen l Ayiti epi atravè USA, Florida sa tou patou nan tout pak. Se fèy la, tij la ak rasin nan nou ka plizoumwens jere.

➡️ Gason Mòlòlò | Anti-malarya | Pwoblèm je: Poud fèy la mete gason mòlòlò yo djanm, grenn nan tou men se pou li bouyi e byen prepare; bon kont malarya, pwoblèm je ou vizyon.

➡️ Li Bon pou Tous | Tèt Fè Mal | Gòj Fè Mal: fèy la pile, rasin ak bouyi fèy kont tous, kont tèt fè mal ak gòj fè mal, fèy ak rasin nan ap ba w sa trap de. Fè dekoksyon, bouyi yo pou 5-7 minit, 2-3 tas pa jou pandan w bezwen l.

➡️ Batman kè: Pile fèy la, ou tòde l pran ji a pou jere palpitasyon, kè k ap pede bat fò. Ou ka bwè yon tas te melis 2 xjou ansanmak siwomyèl anplis.

➡️ Lafyèv: Fè enfizyon ak fèy la pou elimine lafyèv, li menm ak lila | nim ap elimine lafyèv ki pi frajil la.

➡️ Grip ak tous: Grenn + fèy jete lafyèv, grip ak tous plopplop.

➡️ Kont Vè: Grenn nan ka jete vè nan kò a.

➡️ Doulè Rimatis: fèy + tij + rasin pile epi plase sou pati ki afekte yo nan ka doulè rimatis.

➡️ Si Koulèv Mòde w: Menm si koulèv ta mòde w, chache 4+ ti branch lyann ak yon 3-5 ti bout rasin, bat rasin nan, mete bouyi ak lyann yo pou anviwon 10-13 min, epi pile de twa branch plase sou pati afekte a, se yon gwo antidòt. Epi lapè!

➡️ Koklich | Wopresyon: Rasin nan trete « koklich » ak « wopresyon ».

➡️ Tèt chòv la, gen yon ti pat ou konpoze ak poud grenn nan ou melanje 3-4 lòt plant la ou pase, baton. Bon si tèt la deja kale bobis reziye nou. M poko gen tan pou fè pomad sa.

➡️ Li bon pou yon dividal bagay. Doulè jenou, ilsè nan bouch, doulè vant…Woy, gen twòp bagay pou di.

ATANSYON:
Pa janm bliye fanm ansent oswa k ap bay timoun tete dwe rete lwen plant sa. Konsilte doktè w oswa yon natiropat si w gen entansyon konsome nenpòt ki remèd fèy la.

________///___________///________________

#Medikaplant | #Konnen_ki_fè | #Remèd_Lakay | #Remèd_Fèy | #Ayiti | #Lyann_Legliz

Sou sit la genyen lòt pòs sou plant Lyann legliz la, ou ka voye je gade yo tou, epi chaje lòt dòz ak fòmil ki itilize plant sa kòm engredyan sou sit la. Nou toujou rete kwè w ap kontinye fè plis rechèch sou chak grenn plant ki poste sou Medikaplant pou w ka pi pbyen enfòme epi fè pi bon chwa pou garanti sante w.

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (2)
  • Mèsi pou bèl atik sila🙏🏽 eske li bon pou alopesi tou? Paske mw wè nou pale de tèt chòv… e kijan nou kapab prepare pomad sa

kite yon komantè