Medikaplant

Kolestewòl: Kèk Dòz Natirèl Pou Rezoud sa

Medikaplant.org

Pou kolestewòl Wo (Hyperlipideamia) ou ka melanje l ak kanèl, chadwon beni, lay, pisanlit (Dandelion) ak bab panyòl si nou jwenn, epi siwomyèl. Men lòt koze ou ka fè pou kolestewòl la anplis:

1) Rafrechi ak berejèn, rache l ak tout po tout bagay mete tranpe, dlo sa pou w bwè pou tizann tout jounen 2 semèn.

Nòmal: -200mg/dL Pre-Kolestewòl: 200-239 Kolestewòl: 240 +
Foto kredi: Verywell

2) Pran Omega-3 (lwil po pwason, oswa fwadmori, flax seed, chia seed, etc), ou ka manje somon (salmon) bon somo an se pa vye bagay nan mamit la non. Pwason jeneralman pi bon pou ou pase lòt vyann.

3) Manje ou itilize grenn wowoli nan manje ou sa w ap bwè.

4) Pa manje vyann bèf, limite l ak 1-2 fwa pa mwa.

5) Pa manje kribich (shrimp), plis limite l 1 fwa pa mwa.

6) Manje fwi ak legim, bwè ji bètrav

7) Evite Maggi ak grès

8) Evite pwodui letye (dairy) + vyann (nou ensiste sou sa)

9) Ekzèsis, enpòtan anpil menm si w fè ti mache chak jou.

Dòz Efikas ak Enfòmasyon Kle:

– Ogmante bon kolestewòl, diminye move kolestewòl. Lwil doliv, wowoli, Omega 3, berejèn, Fenigrèk medikaman mèvèy pou moun ki fè kolestewòl. Li ede balanse kolestewòl la nan nivo ki sanitè.

– Ji Puisan Medikaplant Kont Kolestewòl: Prin (prune)+pòmgrenad (pomegranate) + rezen (grapes) + frèz (strawberry) + seriz (cherry) + pòm (apple) +franbwaz (raspberry) +mitil (blueberry) | 1-2 vè pa jou X 4 semèn.

– Pou kolestewòl la tou ou ka bwè tizann Bab Mayi (plim ki sou bougon mayi a). Youn nan fason ki pi efikas pou itilize l se fè te ak li, sitou enfizyon (toufe/chode) oswa dekoksyon (bouyi pou 5-7 min). Pou ba l ti gou ou ka prije yon bò sitwon ladan l, ou ti siwomyèl òganik. Ou ka mete l nan yon bokal an vè, byen bouche l, epi pase l solèy pou yon bout jounen, apre sa mete l anndan kay la, ou ka sikre l ak siwomyèl, bwè 2-3 tas pa jou.

– Konsome plant ki rich ak Omega-3, fitostewòl (phytosterol), bon fib (fiber).

– Evite move grès, ranplase yo pa bon grès (healthy fat), evite fritay ak bagay fri, fridòdòy ak kèk ti amizgèl ki chaje vye grès ak sik. Ranplase sik blan an pa siwomyèl. Sik wouj la tou limite ou elimine nan moman trètman an, si ou oblije itilize l asire w li òganik epi se yon ti priz tou piti.

😎 Bwè dlo, fè rafrechi tout kalite ak konkonm, sitwon, kreson, tibonm (mant), grenn joumou…..

Gen toujou wi, chache sou paj la w ap jwenn lòt dòz pou Koletewòl.

Kèk Lòt Plant Natirèl Anti-Kolestewòl:

Kèk plant pou kolestewòl: ke chat, fenigrèk, zaboka, vinèg sid pòm (Apple cider vinegar), zafan, womaren, zonyon, lay, bazilik, legim tankou zepina, chou frize (kale) ak fèy vèt, nwa (grenn ankè, sereyal ki bon pou sa, w ap jwenn yon lis plant pou LDL, low-density lipoproteins, sou Medikaplant).

Sou paj Medikaplant lan w ap jwenn anpil dòz pou trete ak fè prevansyon kont move Kolestewòl. Nan lòt pòs sou LDL (low-density lipoproteins) ak pwoblèm nivo Trigliserid (Triglycerides) ki monte twòp, w ap jwenn dòz pou rezoud sa.

Medikaman Famasi Lopital konbine nan Trètman Kolestewòl Wo men ki gen efè segondè sou lòt ògàn nan kò pasyan yo:

Statin: pitavastatin, lovastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, avèk simvastatin.

Medikaman preskripsyon pou Kolestewòl: ezetimibe/simvastatin, ezetimibe, fenofibrate avèk gemfibrozil.

Medikaman preskripsyon sa yo pa toujou garanti trètman w e nan ka ou amelyore yo konn agrave yon lòt pwoblèm sante ou te deja genyen oswa potko genyen.

Rapèl: Sonje sa

– Nitrisyon se kle, bon alimantasyon ap ede kò a repare tèt li paske kò w deja konnen ki jan pou l trete tèt li pou kont li,

– Konsekans kolestewòl wo ka mennen w nan kriz kadyak ak AVC (stwok).

Pati jòn lan se grès kolestewòl yo

– Koleltewòl se sa yo rele yon « Silent Killer » yon asasen silansye. Sa vle di, li la ou pa menm konnen jiskaske l two ta pou ou. Ou pa gen okenn sentòm k ap endike w se kolestewòl wo ou genyen, se atravè ekzamen san ou ka konnen, se pou sa l rekòmande pou w fè tès san chak 4-5 ane.

– Lè w gen yon maladi ou dwe toujou fè rechèch sou li pou w konprann li, sa ede w pran swen tèt ou pi byen. gen anpil enfòmasyon sou kolestewòl wo ou Ipèlipidemi, pran ti tan pou li kèk enfo k ap itil ou.

– Pou jere Kolestewòl wo: itilize lwil Pure Extra Virgin Olive, Pran Omega-3, Manje Wowoli (sesame), No Shrimp, Bèf 1-2 X mwa, no lèt/fomaj, no vye grès, rafrechi berejèn/chou/kreson/konkonm ou nenpòt fwi nan ji kolestewòl Medikaplant lan, li mansyone pi wo a.

Avètisman:

Pa melaje dòz sou dòz, fini ak youn epi pran lòt. Men ji a oswa pwodui kodiman, sa w ap itilize nan epis ou pou fè manje, oswa fwi ou legim ou ka konsome yo pandan w ap bwè te pou kolestewòl la san pwoblèm. Fanm asant ou k ap bay tete, konsilte yon pwofesyonèl sante anvan w fè yon remèd. Li preferab pou w pa pran remèd fèy sou fòm te. Si se sou fòm manje kwit ou konsome yon plant li mwens danje pase yon te. Li enpòtan pou w jwenn avi yon espesyalis. Li bon tou pou tout moun fè rechèch sou plant yo anvan nou konsome yo.


Medikaplant
Platdfòm Medsin Tradisyonèl Ayisyen an

_________///________///________///__________________

#Medikaplant.org | #kolestewòl

Pou sipòte travay n ap fè pou sove ak pwoteje lavi moun, ou ka abòne ou ka pataje lyen yo sou paj ou oswa nan plizyè gwoup ou fowòm atravè medya sosyo yo. Vizite sitwèb nou sou www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè