Medikaplant

Melis: Plant Mirak Pou Sèvo n

Medikaplant.org

Melis se yon plant mirak pou sèvo moun. Nou dwe plante l lakay nou si nou kapab.

Non syantifik: Lippia alba

Lòt non: Twa tas

Te melis se youn nan pi gwo mèvèy sou latè. Fè tèt ou byen, bwè te melis: ak siwomyèl pou memwa, sèvèl, pou tèt, konbat ensomni, pou kalme w, pou w rilaks, pou konbat strès, depresyon, pou prevansyon kont maladi foli, alzaymè, prevansyon kont stwok, tout kalte maladi tèt. Bwè l pou sante aparèy respiratwa w, pou sante kadyak, pwoteje kè w.

  • Kèk Lòt Benefis Enpòtan:
    Li bon pou vant fè mal ou twoub dijestif. Ou ka pran l konsa ou ak sèl.
  • Melis ede w rajeni, epi libere ekla po w.
  • Bwè l ak sèl leswa anvan kouche lavèy règ ak pandan règ ou pou detoksike matris nou medam, pou doulè règ, règ anreta, prevansyon kont maladi matris la ka genyen. Li bon pou fanm k ap eseye ansent. Lè sa se ak sèl ou pran melis la men se pa ak dous. Men fanm ansent ou k ap bay tete pa dwe bwè l.


Lis pwopriyete medisinal melis genyen yo long anpil. Se youn nan tòp plant nou enskri nan lis plant moun dwe genyen lakay yo toutan sitou nan moman kriz kote n ap viv la. Ou ka seche melis epi konsève l lakay ou pou w ka itilize lè w gen bezwen. Nan moman strès, li ka sove lavi w epi ede w fè prevansyon kont stwok, alzamè, depresyon sevè, pedi tèt, elatriye.

  • Si stwok ta jete yon moun, li paralize yon bò, li pa manje ak pale, se moun ki pou ede l bouje, ba li te melis ak siwomyèl, 2-3 tas pa jou, sou de twa jou ou ta dwe wè chanjman. Pa bliye pou pa melanje te fèy ak remèd preskripsyon famasi doktè bay malad la. Si w pa gen chwa toujou lese yon 2-3 èdtan pase distans ant remèd famasi ak dòz plant yo. Gen anpil plant ki kont-endike si w nan tèl kalite medikaman. Se ou ki responsab tèt ou, toujou asire w fè bon jan rechèch sou medikaman ak plant w ap konsome yo oswa konsilte doktè w sou sa. Medikaplant pa rgen repsonsabilite ni dwa pou preskri w ni ba w sa pou w fè nan kad desizyon sou sante w.

– Boule fèy la pou netwaye espas kote w abite kont vye fòs, move je, move enèji.


Dòz ak Fòmil Nou Ka Konpoze ak Melis:

Melis: Grip ak Pwoblèm Règ pa Koule

DÒZ #1:Grip

Melis la pa sèlman bon pou sèvo nou li ka fè mirak kont « tous » k ap nwi nou ki pa vle ale. Bouyi 1 poyen melis + 7 fèy kowosòl (Annona miricata) nan 4 kèp dlo pou 7 minit. Bwè 3 tas pa jou ou ka brake l ak ti siwomyèl oswa de twa gou ji sitwon.

ANPLIS: Si Grip la bay tous ki ba w doulè nan pwatrin

Vide 1 gode dlo cho sou 7 flè kokliko epi toufe l pou yon 7-9 minit, sikre l ak yon ti moso rapadou, oswa yon ti tak siwomyèl, ou ka itilize siwo melas/kann tou; 3 tas tou tyèd chak jou. Bwè yon vè ji kawòt ajen nan maten. Epi gagari dlo sale omwen 2 fwa nan jounen an.

  • DÒZ #2: Si Règ la pa koule akoz grip la ou lòt konplikasyon
  • Enfizyon: Ou ka pran 1 ponyen fèy melis pile l, pran ma ak tout ji yo, vide 2 tas dlo cho, de twa gren sèl, epi toufe l pou 5-7 minit bwè l sitou leswa anvan w kouche.
  • Dekoksyon: Ou ka fè menm bagay la men san w pa pile fèy melis yo, ou jis mete yo bouyi nan 4 kèp dlo, ou bouyi l pou 5-7 minit. Ou bwè 1 tas ak de twa grenn sèl anvanw kouche dòmi.


ATANSYON:
Pa konfonn Melis (Lippia alba) avèk Melis (Hyptis Suavolens), oswa ak lòt plant yo rele Melis Mawon (Lantana Trifolia).
– Fanm ansent oswa k ap bay tibebe tete pa dwe pran dòz nou bay pi wo a. Konsilte yon pwofesyonèl sante oswa yon espesyalis nan medsin plant anvan nou konsome plant sa sitou si n soufri anpil lòt maladi.


Medikaplant
www.medikaplant.org
Platfòm Referans Medsin Plant Ayisyen

_____________________________________

#Medikaplant | #Melis

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè