Medikaplant

Medsiyen Barachen: Gwo Plant Devan Letènèl

Medikaplant.org

#Anti_kansè | #Anti_timè | #Anti_Cham | #Konnen_Plant

👉🏼 Gen moun ki rele l Manyòk Barachen/Bwachen. Li gen lòt non tankou: Ti Mapou | Ti Medsiyen.
👉🏼 Non syantifik li se: Jatropha gossypiifolia L.
👉🏼 Anglè: Bellyache bush, Black physicnut, Cotton-leaf physicnut, American purging nut, Cotton-leaf jatropha, Purging nut, Red fig-nut flower, Wild cassava
👉🏼 Fransè: Médicinier barachin, , Médecinier rouge, Médicinier à feuilles de cotonnier, Médecinier sauvage.

SE KONNEN KI FÈ VRE! ANPIL BÈT PRAL TONBE JODI A.

Gwo plant, plant frajil ki ka fè ki la defè. Malè ak ou si w itilize twòp fèy, li ka frape w atè, li ka ba w dyare san kanpe. Li ka dezidrate w tou. Ayisyen pa itilize l pou anpil bagay paske yo pa konnen. Konesans nou limite sou kapasite plant sa genyen nan peyi a. Li gen pouvwa medisinal men tou se youn nan gwo plant mistik yo tou ki ede konbat vye fòs tou. An n wè si ta vwayaje sou kèk nan pouvwa plant sa genyen.

👉🏼 Pataje ak abòne ( Follow) #Medikaplant sou Facebook pou pa rate bon bèt.

👉🏼 KOZE GRANMOUN: Si yon mò, yon defen moun ki mouri, vin kouche ak yon moun nan dòmi, pa ekzanp si yon defen mari/madanm yon moun vin fè bagay ak li nan dòmi, mò a lage fliyid (jèm) li anndan kò viktim nan, menm si nou wè l fèt nan plan ou dimansyon rèv, se pa yon rèv (l ap materyalize anndan moun nan tout bon). Moun sa ap tonbe malad, vant li ka vin anfle, e si li pa trete l ap mouri rapid. Plant Medsiyen Barachen an granmoun li pa jwe, se mèt koze a.

  • Dòz Plant: Men yon rezon #Medikaplant ap fè n kado pou pwopaje limyè. Fè sa: Bouyi 1 ponyen fèy Medsiyen Barachen ak 3 grenn Bannann Pouyak bay moun nan. Gen 2 metòd ou ka fè: #1) Ou ka frikase l, prepare li tankou yon ti legim men pinga ajoute grès menm, jis ti sèl tou piti, epi bouyi bannann lan bay moun nan manje yo ansanm. #2) Ou ka mete bannann lan bouyi kou l kwit ou ajoute fèy la sou bannann lan epi ou toufe yo pou yon ti tan, 5-7 minit, toujou san grès; pa mete anpil dlo jis mezi pou kwit li. Men sa yon ti jan pi anmè men l efikas. Mete nan asyèt bay moun nan manje oswa li ka manje l nan ti chodyè l prepare a. Epi lapè. ATANSYON: si ou itilize twòp fèy, l ap ba w pwoblèm tankou fè w pa ka manje lòt fèy ni manje l tou, fè w pa menm ka pran sant fèy san pa vomi. Si w depase dozaj la tou ak bannann poban an (si w mete twòp bannann nan fòmil la) ata menm bannann w ap pèske pa ka manje.
    👉🏼 Li trete anpil kalite « cham » gason pran nan fanm, ou ka fè sa ak dekoksyon fèy la, bay moun nan yon ti tas bwè apre ou graje yon ti annikòn chofe nan yon ti kleren ba l yon ti tas. Ou ka met poud annikòn nan nan yon ti lèt tou pou bay moun nan bwè. Dòz sa ap rache move vant fè mal tou k ap pèsiste yon moun.
    👉🏼 Se yon plant dijestif ki fè mèvèy anndan vant ou. Se yon gwo medsin li ye, ou ka fè dekoksyon ak fèy yo si w vle pran lavman, li netwaye trip ou. Li fè w ale nan twalèt. Li fasil ba w dyare. Fèy la ak tout rasin nan tou bon anpil pou trete vant fè mal sitou vant fè mal ki pa vle rete. Te fèy sa ede trete ilsè gastrik.

ÈSKE N AP BYEN DEPOZE BÈT YO?

👉🏼 Li bon pou moun ki pa ka pipi, li fè w pipi souvan, li netwaye w.
👉🏼 Ou ka pile fèy yo plase sou blese ou pati ki afekte nan kò moun nan, se yon bon sikatrizan.
👉🏼 Anti-kansè ak kont-timè: Bat rasin plant sa, epi bouyi yo pou 10-15 minit pou bwè konsa ou ak sèl.
👉🏼 Li fè règ ou vini, li fè l koule, li ede regilarize sik manstriyèl la. Li kalme doulè règ tou.
👉🏼 Li ede w rejwenn apeti w. Li ede trete moun ki anoreksik.
👉🏼 Dekoksyon (te bouyi) fèy medsiyen barachen an ede w konbat maladi sik/dyabèt.
👉🏼 Ou ka pile rasin nan mete sou pati nan kò w kote yon bèt ki gen pwazon (venen) li enjekte nan kò w paske l se yon bon antidòt. lè w ap trete ekzeman ak plant mirak sa sa ou ka rache ou pile fèy la ak tout flè yo, ou grese l ak lwil maskreti lejèman epi w chofe l ou plase sou pati ki afekte a, konsa tou ou ka jis bouyi yo ou plase sou kote ki gen ekzema a oswa tou si yon pati anfle nan kò moun nan tankou pye l ou ka fè menm bagay la.
👉🏼 Pou enflamasyon an ou pa bezwen flè a ou ka jis sèvi ak fèy la bouyi pou 5-7 minit.

Fanm ansent ak timoun piti piti pa ka pran fèy sa. Byenfè ak pouvwa plant sa anpil, n ap kanpe la. Pa bliye pataje. Plis moun ki ABÒNE (FOLLOW) | LIKE paj la se plis limyè ki pral tonbe nan men nou.

______________////___________/////_______________________
#Medikaplant | #Medsiyen_Barachen | #Manyòk_Barachen | #Ti_Mapou | #Ti_Medsiyen

See less

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè