Medikaplant

MATRIS TONBE – Matris « Prolapse »

Medikaplant.org

Anglè: Uterine prolapse

Fransè: Prolapsus Utérin

Atik sa se pou tout moun, li ekri nan yon langaj plizoumwens fasil pou majorite moun ka konprann, li ka parèt long men li itil ak enpòtan. Nou pa monte nivo a twò wo paske se pou etidyan an medsin ni syans enfimyè n ap ekri, se pito pou popilasyon an, moun kondisyon sa yo plis afekte yo epi ki toujou pa gen okenn lide ki sa bagay sa ye. N ap lese gwo liv syantifik ak medikal yo fè travay fòmasyon pou pwofesyonèl sante yo, men nou menm n ap eseye pataje ti losyè koze ak moun òdinè ki vrèman bezwen fòme tèt yo pou yo ka pwoteje lavi yo pi byen ak pran swen fanmi yo.

MedikaPlant panse li enpòtan anpil pou nou kontribiye nan edike pèp la yon ti kras sou yon maladi ki pote anpil soufrans/doulè fizik ak strès mantal pou anpil fanm nan sosyete nou an patikilye akoz mit nou fabrike ak mank edikasyon sosyete Ayisyen an sou sa yo rele Matris Tonbe. Souple pa konfonn li ak matris ba [sa pa yon maladi], ki pa gen anyen pou wè ak maladi matris prolapse/tonbe. Sijè sa, sosyete a rann li sansib ak tabou, sa menm pral lakoz anpil fanm ap soufri nan silans, yo fè imaj negatif sou pwòp tèt yo, genyen ki menm swiside tèt yo, sa k tonbe nan depresyon grav. Anpil fanm, jenn kou granmoun, sere maladi a la, y ap soufri anba gwo doulè, yo menm agrave sitiyasyon ki ta ka rezoud fasil, si yo te pale ak yon moun ki ka ede yo. Nan Medsin tradisyonèl nou trete sa byen ann Ayiti, se vre pa gen anpil moun ki gen konesans sa yo toujou, men wi nou fè l byen. gen fanm chay ak matwòn ki bon nan sa kona tou gen kèk ra doktè fèy ki ka fè l. MedikaPlant konte ede anpe fanm apre anpil demand ak ka nou pede rankontre. Nou koumanse ofri trètman altènatif sa yo si moun lan ka deplase vin jwenn nou. Nou konte fè yon kou pou montre kèk moun fè trètman sa. Nou deja gen pèsonèl nou byen fòme pou sa ki deja bay rezilta. Remèd plant trete sa de fason, nan pati nou pale sou metòd medsin modèn vs. medsin plant lan nan fen atik sa w ap jwenn detay yo.

Mit, Mal Konprann, Manti Sou Matris Tonbe

Chak jou n ap tande koze « matris entèl tonbe » men nou derefize pran tan fè ti rechèch pa vre? Ebyen, pinga tann malè rive nou, gen anpil fanm Ayisyen ki rive la. Gen anpil vye tabou nan sosyete a ki enpoze medam sa yo chache trètman paske yo pa vle moun di vye koze sou yo paske sosyete a pa gen ase edikasyon nan domèn sa. Yo di yon dal vye koze tèt anba vre y ap repete sou fanm ki soufri Matris Tonbe. Men se manti yo ye, men kèk pami vye betiz inyoran yo konn repete tankou se moun ki pèbèch oswa ki pran anpil gason ki gen bagay sa, fanm ki pa bon moun, moun  » movèz nati. » Yo konn di tou maisisi oswa fanm ki fè bagay nan twou dèyè ki konsa; yo bay malad yo pi l jouman pou plis twomatize yo. Pi devan nan atik la w ap jwenn plis detay pou demistifye w, nan seksyon nou pale sou diferan tip prolapsus. Pa enkzanp, n ap wè rektòm lan ka tonbe tou menm jan ak matris la, ayisyen pran sa fè jouman, y ap joure moun malad la, yo itilize ekspresyon betiz/vilgè tankou trip vide, mouda vlen pou denigre l. Yo san konpasyon pou malad la ak eta sante mantal li nan yon moman ki deja difisil e ki beze lou sou moral li. Nou dwe ajoute tou, gen anpil bèt tankou chen sitou ann Ayiti soufri maladi sa, majorite fwa y ap mouri konsa paske nou pa gen pratik pran swen chen yo epi prèske pa gen veterinè nan peyi a, plis zewo lopital animal ann Ayiti. Si genyen souple fè nou konnen paske nou pa t leve jwenn youn nan peryòd pa nou an. Bèt tankou chat ak chen Ayisyen ki soufri maladi sa yo, devlope enfeksyon, blese, maleng ak lòt konplikasyon, mèt yo abandone yo, lòt bèt konn atake yo plis; moun yo abandone yo pou mouri. Men nou menm moun, omwen nou gen chwa, chaje opsyon pou nou pran sante nou nan de pla men nou epi chache solisyon. Solisyon an pa difisil pou jwenn swa lopital oubyen lakay yon doktè fèy, matwòn ou fanm chay ki kalifye pou sa. An nou li ansanm pou n ka konprann plis.

Nòmal [agoch] Blad/boul nan bouboun [Matris tonbe / stad avanse]

Matris Prolapse / Tonbe / Prolapsus

Lè ògàn vajinal yo desann oswa tonbe nan chanm bouboun nan yo ka di matris la « prolapse » oswa matris la tonbe jan n di sa popilèman ann Ayiti. Matris la ka pase pa kannal kòl matris la [cervix] la glise tonbe anndan twou bouboun lan. Se pa yon maladi ki mete lavi w an danje, tankou depi w konsa, ou tèlman pè w pral mouri ou delala ou pa enterese wè ak doktè. Men non, li pa fatal jan anpil nan nou panse a. Pa bliye li rive bèt yo tou menm jan sa rive moun tou. Se pa sèl moun ki ka soufri kondisyon sa. Kalite maladi sa kapab strese w anpil, ba w gwo depresyon. Lè w ap reflechi ak mit yo, tabou yo plis move lide tèt anba sosyete a fabrike sou do maladi sa, ou kapab ou menm tou kwè nan manti sa yo akoz mank konesans sou maladi a, sa pral rann ou devlope yon konplèks enferyorite, yon imaj negatif toksik sou pwòp tèt ou. W ap wè kò w gate, nati w pa bon, w ap santi w se yon vye moun nan yon vye kò kadav. Men non, tout sa yo se efè negatif ak konsekans mank edikasyon sosyete a ak ou menm sou maladi sa. Li toujou rekòmande pou w ale wè yon jinekològ, pale ak yon espesyalis oswa pwofesyonèl medikal ki kapab ede w oubyen oryante w nan bon chimen trètman an.

Gen Diferan Fòm Matris Tonbe

Pafwa se pa menm matris la dirèk ki tonbe se vesi a oswa rektòm lan [pwent ke gwo trip la ki fini nan twou dèyè a] ki tonbe a oswa prolapse. Chak ka sa yo gen non pa yo ak fason pou trete yo. Li t ap preferab si n konprann matris tonbe a fè pati plizyè mannyè « Vaginal prolapse » kapab manifeste. Sa vle di tou se pa matris la sèlman ki ka tonbe men lòt ògàn tankou vesi/bladder ak retòm/rectum lan tou kapad prolapse, byenke se toujou Matris tonbe moun yo kontinye ap di. Nyans yo enpòtan pou n konprann pou byen metrize maladi a.


Tip/diferan kalite: Si n ap itilize tèm teknik yo, n ap rezime sa n di gen diferan tip « prolapsus » jan nou mansyone sa pi wo a, men non yo: Isterosèl oswa matris tonbe, le se matris la ki tonbe dirèkteman, se li yo rele « uterine prolapse » ann Anglè a. Rektosèl, se lè rektòm lan tonbe, sa ka rive fanm kou gason, Ayisyen renmen di se masisi oswa fanm ki fè pla konplè [anal] ki gen pwoblèm sa, men non. Sistosèl, le se vesi a ki tonbe oswa desann. Pou fason yo di yo ann anglè ak an fransè gade imaj ki ilistre seksyon sa nan atis la, w ap jwenn yo ak tout detay grafik pou w pi byen konprann pwosesis sa. Jeneralman, nan ka kote fanm lan te gentan retire matris li, ou ka gen yon lòt kalite kote se tout chanm/konfrefò bouboun lan ki chite desann, sa yo rele nan lang anglè « vaginal vault » la. Lè sa se bouboun lan menm ki tonbe. Ou ka imajine sa!

Stad / Etap / Diferan degre: Yon moun nòmal ki pa gen matris prolapse, gen tout ògàn li nan plas yo nòmalman. Sa vle di, sistèm iro-jenetal fanm lan natirèlman pozisyone e fonksyonèl. Men nan ka matris prolapse oswa matris desann lan oubyen tonbe a gen de etap jeneralman espesyalis yo klasifye: stad/etap preliminè, lè sa kòl matris la rete entra-vajinal, se vre matris la desann men li rete anndan chanm bouboun lan; stad/etap avanse, matris la parèt pa deyò. Se lè sa yo di matris la oswa iteris la eksteryorize. Gade imaj sou kote a kòm referans pou w ka pi byen konprann. Pa kite wonte, perèz, inyorans ak presyon sosyal fè m rete tann pou w ale konsilte yon doktè oswa pwofesyonèl swen sante nan zòn w ap viv la. Li pi fasil pou w trete sa nan stad preliminè a olye w tann li agrave desann rive nan stad avanse. W ap ne ka trete l men plis soufrans epi ou oblije lese yo retire matris ou nan kèk ka, oubyen fè operasyon kanmenm pou soulaje pèn ou. Pi bonè se gran maten, se sa n di nan pwovèb sajès lakay.

Koz: Sa k Ka Lakoz sa?

Gen plizyè koz ki ka rann matris la tonbe tankou si toujou gen yon pouse, PRESYON ENTRA-ABDOMINAL, yon kalite presyon oswa fòs k ap ekzèse anndan vant/abdomèn oubyen anba ti vant ou. Plizyè bagay ka lakoz sa tankou OBEZITE, moun ki obèz/gwo depase; TOUS, tous kwonis, sila ki toujou gen tous janmen ale yo; KONSTIPASYON, moun ki toujou sere lè y ale nan twalèt, ki konstipe toutan, se redi y ap redi pouse. Pinga bliye EKZÈSIS / LEVE PWA LOU TOUTAN, moun ki toujou ap leve bagay lou oswa fè ekzèsis ki fè anpil presyon / ekzèse fòs sou bout anba yo, tout sa yo se kalite pouse ki ka ede afebli chapant/estrikti ki sipòte vajen an. Se menm sa tou ki rive nan ka menopoz: gen gwo chanjman nan tisi yo ki fèt paske kò fanm sispann pwodui kantite estrojèn li te konn bezwen yo, tisi yo febli sitou tisi ki konpoze bouboun/vajen an, anplis sistèm sipò a anfale, ògàn konsène yo prolapse anba presyon nou mete sou yo. Se tankou w apiye sou yon pye bannann, rasin ak tè anba dèyè l yo te gentan fin dechouke, l ap jis tonbe. Nou wè sa ka rive tout moun depi w pa evite kòz yo, ou riske kanmenm, men sa pa gen rapò ak si moun lan pèlen ou pa bon fanm nan ka sa yo. Yon madan sara k ap leve bagay lou toutan pou okipe pitit li, yon moun ki pran yon senp fredi, ki toujou ap touse san trete, yon moun k ap mal manje ki toujou konstipe, tout nèt riske. Li enpòtan pou n pran swen tèt nou pou fè prevansyon kont tout kalite maladi tankou « matris prolapse. »

Pami kòz ki pi popilè yo genyen:

  • 1 – Abitye fè timoun kouch nòmal, sa vle di ki pase atravè bouboun ou, yonn-de-twa fwa ou plis. Se pou sa li enpòtan pou n pran dòz natirèl -tizann, beny, lavman, ets – oswa pran swen bout anba nou oswa fè swivi medikal pòspatòm – aprè akouchman.
  • 2 – Isterektomi – moun ki fè operasyon retire matris. Lè n fè prevansyon e pran swen tèt nou, menm kalite operasyon sa yo evitab.
  • 3 – Laj: moun k ap rantre nan laj, ki koumanse granmoun.
  • 4 – Menopoz: fanm ki pa regle ankò – ki pa gen règ ankò; anpil fanm yo retire matris yo bonè tou oblije rantre nan stad menopoz prematire – anvan lè. Yo riske sou de ang – yo pa gen matris, yo nan yon menopoz fòse. Moun sa yo dwe pran swe tèt yo plis toujou. Se yon konsèy. Plant yo ka ede yo e yo dwe toujou konsilte jinekològ yo.

Trètman: medsin Modèn/òtodòks ak Tradisyonèl/Remèd Plant

A. Medsin Plant

– Ralman ak Manyen, yon pati enpòtan nan trètman Matris Tonbe nou fè nan medsin tradisyonèl Ayisyen. Nan etap sa, nou fè ekzèsis « zo basen, » nou eksplike l pi ba na tèks la, gen plizyè tip ki diferan ak ekzèsis espesyalis yo fè nan medsin modèn lan, pa ekzanp nou gen pan kabann ak api miray, nan moman fi a nan pozisyon sa yo, gen plant ki itilize pou mete nan bouboun lan ki gen menm fonksyon ak pesè [pessary] yo itilize nan Medsin modèn lan, sèl bagay plant lan pi efikas epi malad la p ap bezwen itilize l pandan lontan, se jis mete fèy prepare yo nan bouboun malad la pou jis tan li tonbe pou kont yo.

oil, flower wallpaper, rose-1205635.jpg

Gen kèk plant espesyal menm pou sa, sa yo se espesyalis moun ki maton nan domèn fèy ki konnen yo sèlman nan peyi a. Nou konn gen moun ki gen don yo tou ki toujou pratike metòd sa, nou konn kwaze de twa. nan kalite trètman sa yo gen plant tankou kalbas kouran, Ayigwe/kalanchoe men se pa varyete fèy lougawou nou gen k popilè Ayiti a, se varyete, n ap plis jwenn lòt bò zile a ki rele malamadre. Gen anpil plant Ayiti kou nan lòt peyi nou konn itilize pou sa, ki se fèy ou lwil esansyèl oswa lwil ralman konpoze yo. nan faz sa nou plase matris la oswa lòt ògàn ki afekte yo nan plas yo. Men gen ti doulè nan moman sa paske pa gen anestezi la, kèk moun ap ba w tizann anvan sa oswa konpoze lòt dòz pou soulaje doulè a. Swivan ki pratisyen k ap plase matris la pou ou, degre doulè a varye, tout men pa menm, tout konnen pa menm. Asire w jwenn yon bon moun ki fò nan sa. Evite dasomann, lamarin pa metye yo.

– Dòz, Lavman, nou konpoze dòz pou ba w bwè, fè lavman pou ou pandan yonn a de semèn pou asire w geri nèt, epi evite sa rive rapid apre sa. Prevansyon toujou pi bon, se pou sa n ap ankouraje tout fanm ki swiv paj sa, li atik nou ekri sou Dòz Fanm Djanm ak Dòz Pou Pran Swen Bouboun yo plis lòt piblikayson nou fè sou sante fanm ak aparèy repwodiktif yo, sa ki konsènen tout lòt kalite maladi matris ak pwoblèm enfètilite. Sa y ap ede w pi byen pran swen tèt nou epi evite kèk maladi. Nou dwe chwazi youn ou de jinekològ ak lòt pwofesyonèl sante enfliyansè sou rezo sosyal yo pou nou swiv ak aprann. Nou dwe tou, swiv espesyalis ki pale sou medsin altènatif, plant, fitoterapi, zèboloji/èboloji, tout kalite medsin tradisyonèl. Men, asire n swiv sa ki bon yo, ki bay rezilta, evite machann resèt yo.

woman, feminine, menstruation-6783646.jpg

– Zewo operasyon, tout metòd nou itilize nan medsin plant yo, efikas anpil, nan yon ti tan ou deja anfòm epi sa k pi bon an, ou pa bezwen opere menm menm. Lè bon doktè fèy la tande yon fanm Ayisyèn ale opere pou matris Tonbe, yo woule atè ri, fè sezisman, pou jan yo wè yon bagay fasil pou ranje konsa epi pou se opere yon moun oblije ale opere. Antouka, nou konn doulè pa dous. Se solisyon y ap chache. Objektif tout medsin ansyen kou modèn se pwoteje, sove, ak pwoloje lavi.

B. Medsin Modèn:

Chirijikal [surgical], sa vle di ou fè operasyon. Yo ka fè l plizyè jan, swa yo opere w atravè bouboun lan menm; atravè yon ti twou/isizyon, yo fè yon ti koupe po ak tisi mou yo pou jwenn askè ak anndan w; pafwa tou yo itilize yon laparoskòp, doktè a fè l sou fòm yon laparoskopi.

Non-chirijikal, ou pa bezwen opere. Pami lòt opsyon w genyen:

1.- PREMYEMAN, Pesè [pessary, pessaire] ki se yon ti aparèy ki fèt an silikòn, menm materyèl kèk fanm fo mouda mete boura fès yo a, ti aparèy sa byen chapant bouboun ou pou l ka ede sipòtè sistèm vajinal la, tout vesi a ak rektòm lan, yon fason pou yo pa tonbe. Moun lan bezwen mete l nan maten pou retire l nan pita, fòm ak aplikasyon pesè yo varye swivan mak oswa konpayi ki fabrike yo, oswa preskripsyon doktè w la. Li rekòmande pou w swiv sa doktè w di w, nou menm nou pa sètifye ni responsab sa. Fè rechèch pa w ak konsilte jineko ou a, se ak plant nou travay nou menm.

2.- DEZYÈMAN, Ekzèsis Basen Devan w [ekzèsis Planche Pèlvyen], gen kèk ekzèsis espesyal pou fòtifye tout sistèm planche pèlvyen an, rann li pi fèm pi djanm pou sipòte ògàn yo. AN PASAN, nou tou wè kote non dòz FANM DJANM MedikaPlant lan soti? Non sèlman li ede ranfòse basen devan nou, sa vle di, fè l djanm solid pou kenbe estrikti vajinal la, li pran swen tout aparèy repwodiksyon fanm lan epi li rann fanm lan djanm, sa vle di djougan devan anpil maladi.

Èske n byen konprann pou n ka chanje mantalite?
Si w se yon fanm ki leve yon bon maten matris ou tonbe, oswa w ka wè yon ti bout chè parèt nan bouboun ou pandan w ap pise, souple ale wè yon jinekològ anvan menm ou fè lòt koze. Lè w jwenn dyagnostik la yo di w se « prolapsus » pa fè tèt cho, se pa yon papye ak desè doktè a ba w, se pa lanmò w ki siyen, se yon kalite pwoblèm sante ou ka rezoud swa natirèlman oswa medikalman. Gen ka ou pa menm bezwen enkeyete oswa pede monte lopital epi w vin nòmal ankò, doktè w ap ba w plis detay epi kontinye fè pils rechèch ou. Pa bliye remèd fèy ka trete w byen tou, men evite chalatan paske moun ki bon an ap trete w nan espas 1-2 semèn sifi pou sa. Plen bagay nou pa di men esansyèl yo kouvri nan pòs la, konsa nu espere sa ap ede sosyete a chanje fason l trete medam nou yo ki gen ti konplikasyon sila, epi finalman malad yo tou konnen maladi sa pa retire anyen sou karaktè yo kòm moun. Menm jan ak tout maladi li gen trètman l. Pran swen tèt nou pi byen, se fason pou nou ka garanti sante n. Petèt si n koumanse di matris desann nan plas matris tonbe, petèt sosyete a ta ka koumanse chanje mantalite. Petèt, ou menm ki pran tan li tout atik sa e k ap pataje l ak yon lòt pwochen, se deja yon ti bren lespwa pou chanje mantalite ase moun pou fè yon diferans epi ede plis fanm k ap soufri jwenn chimen sante!

MedikaPlant

www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (1)
  • Mesi medikaplant, m gen lontananza map poze tet mwen kesyon sou koze sa a jodi a ou louvri jem. Ka pam nan m panse se fibrom ki pezel desann. M ta byen renmen ou edem, paskem koze sa yo koz mwen pa ko ka gen yon bb.
    Se konnen ki fè m toujou ap suiv ou menm pa janm gen chans ka pale avew. Map viv West Palm Beach nan Florida.

kite yon komantè