Medikaplant

KANPAY BON TE 2023: Lansman Ofisyèl

Medikaplant.org

KISA Ki #BonTE2023 a?

Objektif: yon kanpay sansibilizasyon pou mobilize plis moun pou anbrase medikaman plant, pwomote ansyen pratik bwè te plant, amelyore sante, byennèt, ogmante kalite ak pwolonje lavi moun.

Tchalendj: Defi a se bwè te chak jou pandan 21 jou san sote okenn jou.

Tèm: « Bon Te se Bonte e Bon Temanyaj »

Dat: 21 Novanm – 13 Desanm 2023

Edisyon: 2èm KANPAY BonTE

Piblik ak Lokal: Tout moun ka patisipe sou rezo sosyal yo gratis ti cheri.

Dozaj ak Pozoloji:

Chak dòz gen dozaj pa l, si se sou MedikaPlant ou pran resèt la, w ap jwenn tout detay sa yo nan pòs ki koresponn ak remèd fèy ou chwazi a. Bwè 2-3 tas te chak jou swivan ki dòz te ou chwazi fè a. Li rekòmande pou w swiv dozaj ak pozoloji ki apwopriye swivan ki kalite te w ap fè pou bwè a. Li bon si w chwazi 3 dòz te diferan pou fè: Dòz #1 an ou pran l pandan 7 jou, dòz #2 ou pran l pou 7 jou apre yo; finalman dòz #3 a ou fè l pandan 7 dènye jou kanpay la pou rive sou 21 jou a. Sa vle di, ou itilize 3 dòz te diferan pandan kanpay Bon Te 21 jou a. Chema sa se 7:3 / 7 jou pandan 3 fwa, chak semèn ou fè yon lòt te diferan pou w bwè.

Patisipasyon:

Fè te plant pou w bwè lakay ou, pataje foto yo sou paj ou pou ankouraje tout zanmi w bwè te tou pi souvan pou garanti santi yo. Tag MedikaPlant nan pòs ou yo pou n ka wè, ou ka itilize #hachtag#kanpaybonte2023 oubyen #bwèbonte2023 nan chak pòs; si w vle voye foto ou ti videyo kout pafwa ki dire mwens pase 1 minit. ou ka voye sou whatsapp oswa Messenger MedikaPlant tou.

– Pataje pòs sa anpil pou plis moun ka patisipe.

Ki kalite te pou w fè?

Chwazi nenpòt nan dòz yo sou MedikaPlant pou w fè. Nou pibliye yon lis depi ane pase ki gen 21 dòz te fasil ou kapab fè, ou ka chwazi pami yo. N ap soti yon lòt lis pandan Kanpay BonTe 2023 a, swiv paj la pou w ka pa rate l. Li bon tou pou w konn ki benefis sante w ap chache, epi pou w itilize resèt k ap ede w adrese pwoblèm sante w genyen oswa ede w fè prevansyon kont yon maladi si nesesè. Ou ka konpoze pwòp dòz pa w tou paske nou montre ki jan pou fè sa sou MedikaPlant. Monte sou sitwèb la medikaplant.org epi klike sou Aprann Fè Remèd, si w vle konn jan pou melanje plant yo fason pa w.

Kesyon & Repons ak Sipò?

Pou tout kesyon ak si w bezwen èd pandan kanpay la, kòmante anba pòs ki konsène kanpay la, chak jou n ap poste ak pataje foto patisipan yo sou tout paj MedikaPlant yo. Asire w swiv, like, abòne/follow nou toupatou pou pa rate anyen.

Pwolongasyon: Si w ta koumanse Kanpay BonTe2023 a an reta, ou te rate 21 Novanm lan ou ka koumanse nenpòt jou men se pou w konte 21 jou san rate yon jou apati jou ou koumanse a, menm si l anreta.

herbal tea, herbal, herbalism-4830888.jpg

Avètisman: Fanm ansent oswa k ap bay timoun tete pa ka pran majorite te plant yo paske gen risk. Sa pa vle di yo pa ka patisipe, kontakte MedikaPlant pou gide w, oswa mande doktè w. Nou gen pòs sou plant fanm ansent dwe evite konsome, li pòs sa yo. Moun ki apenn fè operasyon, moun ki nan medikaman doktè, li rekòmande pou w asire w plant w ap bwè yon pa kont-endike pou w pran ak medikaman sa yo paske efè segondè ak reyaksyon yo ka antrave sante w. Li bon pou fè rechèch ou oswa konsilte pwofesyonèl swen sante w la.

Byen patisipe tout Medikaplantè/èz! An n fè edisyon 2023 a pi bèl pase ane pase.

MedikaPlant

www.medikaplant.org

#hoïs I #kanpaybonte2023 I #Medikaplant I #bwèbonte2023

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè