Medikaplant

Kèk Rezon Pou n Itilize Fèy Bannan:

Medikaplant.org

Fèy bannan se youn nan plant nou dwe itilize nan kizin nou plis pa sèlman pou dekorasyon men pou rezon nitrisyonèl. Pa okipe okenn egare k ap di w rejte syans tradisyonèl ki montre n chimen pou viv pi lontan yo sou pretèks yo pa modèn tandiske nan sosye gran klas yo, se yo konsève teknik sa yo kòm liks pou efri yon eksperyans gastronomik ak nitrisyonèl san parèy.

– Fèy yo ajoute plis savè nan manje a, non sèlman savè natirèl pa yo men tou yo ede manje a kenbe savè engredyan li yo. Chimi ki etabli ant fèy la ak manje a se yon bagay liche dwèt, yon gou patikilye ou gen enpresyon w ap manje yon manje fètefouni ki soti nan latè ak gou òganik li san gou atifisyèl ak plastik.

Fèy bannann prèske gen tout pwopriyete medisinal ou jwenn nan bannann lan e gen kèk w ap jwenn an konsantrasyon ladan l. Gade pòs MedikaPlant fè sou plizyè pati nan bannann lan w ap aprann plis sou byenfè medisinal ak nitrisyonèl plant sa. An n detaye kèk benefis nou ka tire nan itilize fèy bannann nan teknik prepare ak sèvi manje nan kizin nou.

1- Antibakteri: fèy yo gen pwopriyete k ap ede tiye jèm ki nan manje a, depi l fin netwaye jèm pa kole sou sifas fèy yo paske yo fèt konsa menm.

2- Anti-oksidan: Se yon anti-oksidan puisan, li chaje ak polifenòl ki se yon bijou pou sante nou. Kit ou vlope manje nan fèy bannann, ou sèvbi manje sou fèy la oswa toufe manje ak li, sa pèmèt manje a absòbe absòbe konpoze fenolik sa yo ki nan fèy bannann yo. Gen yon dal maladi w ap kwape, anplis lè w konsidere byenfè engredyan ki nan manje w ap prepare a, se de kabès. Li ede w kwape vye maladi e menm fè prevansyon kont kansè nan jan l ede elimine ajan aktif ak evite w konsome metal lou ou ka jwenn menmnan kouvèti aliminyòm chodyè ak sachè plastik Ayisyen renmen itilize pou toufe manje yo.

3- Enviwònmantal: li pi bon pase plastik nou pral voye jete nan anviwònman an k ap pran tan oswa ki p ap menm degrade, ki ap plis polye latè; fèy bannann dekonpoze rapid vit epi pase nan sik natirèl la pou l sèvi kòm bon konpòs/angrè natirèl. Li pa polye sous dlo nou yo menm jan majorite plastik fè. L ap ede diminye kantite likid/savon vesèl nou itilize swa manyèl swa nan machin-vesèl.

4- Ekonomik ak Ijyenik: pa gaspiye pil lajan nan achte pil asyèt ak lòt istansil plastik toksik kay vwazen, pafwa w itilize fèy bannann. Fasil pou netwaye ak ti dlo ak vinèg blan, ou ka flanbe l sou dife pou l plis elastik pou l pa chire fasil epi sa ede sanatize l plis. Depi w fin netwaye l, jèm, kras ak pousyè p ap rete kole sou fèy banann lan, li pwodui chimik ki nan savon likid pou lave asyèt yo akoz fèy la menm anbale nan yon kalite kouch ki tankou lasi sou sifas yo. Li natirèlman pwoteje fèy yo epi enpoze nenpòt bagay tache sou li. Sa enpòtan anpil, li pèmèt nenpòt sa l ye a glise sou fèy la san rete tache. Nou konn lè n itilize pwodui chimik ki nan likid nou itilize pou netwaye veso ak kiyè yo, kouto, fouchèt yo, gen tras ajan chimik sa yo ki konn toujou rete nan veso pwòp la ki enfiltre nan manje n ap konsome yo. Dega total.

Anpil peyi sitou nan Sid-Azi ak Pasifik la, gen koutim itilize fèy bannann nan kizin yo ak teknik preparasyon ak prezantasyon manje. Li la depi lontan, li entegre mond modèn kizin gran klas la tou plizyè kote. Ann Ayiti,nou anvi pèdi tradisyon sila, nou pa dwe kite sa rive sitou sou enfliyans yon sosyete konsomatè plastik swadizan modèn k ap enpòtan vye manje san okenn nòm ak standa nan peyi a. Si n ta pran detaye benefis ki gen nan itilize fèy bannann nou pa t ap fini. Nou dwe klè sou sa: se tout pati nan pye bannann lan nèt ki se yon trezò natirèl ak medisinal non sèlman yo medisinal men tou yo ka ede konbat malnitrisyon sou latè.

MedikaPlant

www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè