Medikaplant

DAN FÈ MAL| MALDAN : Dòz Natirèl Pou Soulaje w

Medikaplant.org

Si w poko janm gen dan fè mal ou se yon moun beni. Doulè dan fè mal ka fè w rayi lavi w. Se pa bagay ki dous menm. Pi gwo solisyon an se ale wè dantis men lè pye w mare epi jou bare w oswa w poko gen mwayen an gen kèk dòz ki ka ede w.

👉🏼 Pa bliye: Lè n envite nouvo kontak Like & Follow paj #Medikaplant lan sou rezo sosyal yo, nou sipòte nou yon fason epi n ap kontinye pataje bon dòz ak nou.

ENGREDYAN:

7 Bwa din + 3 Klou Jiwòf + 1 mòso/grenn Lay

PREPARASYON:

Netwaye fèy bwa din yo byen pwòp, melanje yo ak jiwòf yo plis lay vyolèt la (oswa lay blan); mete yo nan yon ti pilon oswa yon veso ou ka pile yo ladan l. Pile tout ansanm pou vin ba w yon ti pat. Itilize pat sa pou w mete yon ti kal sou dan ki malad la, kite l sou li pou anviwon 3-5 minit. Ou ka repete dòz sa 3 X pa jou jouk ou jwenn chans ale konsilte yon dantis.

➡️ DIPLIS: Si w remake ou gen yon reyaksyon alèjik ak youn nan plant sa yo, kanpe dòz la imedyatman. Pou lòt dòz ki ka ede kwape doulè dan, chache sou sit Medikaplant lan, konsa w ap jwenn plis kichòy. Pa bliye toujou gen plizyè espès plant ki ka ede w rezoud menm pwoblèm sante a, se konnen pou w konnen yo ak ki jan pou w manipile plant sa yo byen pou yo geri w olye yo fè dega sou sante w.

SONJE: Toujou pran prekosyon ak kalite plant n ap itilize pakse anpil fwa machann fèy konn ba nou move plant nan plas plant nou mande yo a, li enpòtan pou n verifye si se bon plant yo nou genyen anvan nou fè resèt yo. Pa ekzanp, li t ap bon si w konpare plant lan ak foto plant lan nou poste sou platfòm nou yo oubyen fè yon ti rechèch pèsonèl sou entènèt la pou konpare yo. Gen aplikasyon menm ki ka ede w idantifye plant yo. Si w chache detay botanik ki dekri jan plant lan ye, w ap plis alèz pou w verifye plant sa yo. Apliek menm prensip sa yo chak fwa w ap kolekte engredyan pou aplike yon resèt remèd natirèl.

➡️ ATANSYON: Pinga bay yon timoun ki gen mwens pase 5 lane dòz sa. Nou pa dwe vale melanj sa menm si l p ap vrèman fè n anyen. Pyiske nou pa gen dwa vale l, majorite moun ka fè l.


Medikaplant

www.medikaplant.org

________________

#Medikaplant | #Maldan | #Dan_Fè_Mal | #Remèd_Kay | #Remèd_Fèy | #Bwa_Din | #Lay | #Jiwòf

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè