Medikaplant

Kansè Kòl Matris

Medikaplant.org

Se enfeksyon HPV ki lakoz majorite kansè kòl matris.

Kòl matris la pati enferyè ki mens matris la ki mennen nan vajen an ak deyò kò a. Kansè kòl matris koumanse nan kòl matris la — jeneralman dousman, atravè tan. Souvan genyen konfizyon ant kansè ak pre-kansè, se pa tout lopital ou sant kansè ki gen ekspètiz pou founi yon dyagnostik ki ekzat. Gwo Lopital ki jere zafè kansè sa yo pi souvan gen yon ekip espesyalis kote w ka jwenn ladan yo pa ekzanp: yon jinekològ ki espesyalize nan trete lezyon prekansè ki kolabore ansanm ak yon onkolojis jinekològ pou anpeche oswa pou ede trete kansè ki nan faz prekòs.

Byenke se enfeksyon HPV ki lakoz majorite kansè kòl matris, se pa tout fanm ki gen HPV ki devlope kansè sa. Fanm ki pa fè tès pou HPV ou selil anòmal nan kòl matris yo regilyèman gen gwo risk. Gen yon sansibilizasyon k ap miltipliye pou anpeche HPV lakay ti fi, jèn, jèn fanm ak ti gason. Se pou sa nou ankouraje tout fanm depi apre premye règ li, pou fè lavman Fanm Djanm lan omwen 3 fwa pa ane, Dòz Fanm Djanm lan dire 7 jou, pou plis detay chache pòs Fanm Djanm lan pou aplike. Se youn nan pi bon prevansyon. Anplis, nan menm pòs sa tankou pòs sou swen bouboun yo n ap jwenn pratik pou n adopte pou ede n evite oswa devlope kansè kòl matris. Nou dwe pwoteje tèt nou kont enfeksyon HPV, pwoteje tèt nou. Anpil nèg deyò a enfekte yo pa menm konnen.

Gason ki transjan ki toujou gen yon kòl matris ka devlope kansè kòl matris. Yo te fèt fanm epi yo deside chanje kò yo, transfòme an fanm, depi kòl matris la toujou la nan kò biyolojik yo, yo ka gen kansè ladan l.

Li enpòtan pou yon fanm vizite yon jinekològ pou asire l tout bagay ap byen fonksyone nan depatman anba l. Yon dyagnostik toujou bon pou kore remèd fèy yo; nan zafè kansè se lè w detekte l pi bonè ou gen plis chans pou elimine l pi rapid.

Ki sa ki HPV? Devwa pa nou se fè ti rechèch sou HPV, nou te avèti nou sou viris sila ane pase. Men domaj nou gen anpil zanmi ki kontamine kanmenm e ki kontakte nou pou ede yo. Fè atansyon medam epi jere tanp nou.

Medikaplant

www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (1)
  • Hello good morning
    Thank for your incredible work you doing.
    I’m reaching out for the HPV .
    I’m been looking for what you posted it I’m mean what remed you post about it so I can do it myself.
    Thank you 🙏 if you can help me.

kite yon komantè