Medikaplant

Kanpay Swen Kò: 15 Jou Pou Chanje Sante w Natirèlman

Medikaplant.org

Medikaplant l #1sèlkò

Hoïs pou tout fanmi MedikaPlant lan!
Men yon modèl pwotokòl « Swen Kò » nou devlope epi adopte pou bay kò a yon bon dòz sante. Ou kapab devlope pa w pèsonèlman swivan bezwen w genyen oswa ki pati ou vle fokis sou li plis. Eseye konsistan, sa vle di rete fidèl ak dòz ou chwazi aplike yo. Pinga sote jou ni fè parese. Se yon sèl kò nou tout genyen, nou dwe byen jere l. Pandan ane a ou ka toujou chwazi bati lòt pwotokòl sante olistik pou jere kò w ak mantal ou. W ap jwenn bon rezilta, garanti. #1SèlKò se hachtag ou ka itilize lè w ap fè kalite pòs sou « swen kò » pa w oswa chak w ap fè pòs ki gen rapò ak koanpay 15 Jou Swen Kò a.

Pandan 15 jou nou deside jere maten nou ak rès jounen n swivan pwotokòl sa:

1) Pou sa nou dòmi pi bonè epi asire n fè ant 8-10 èdtan dòmi. (Si w pa gen somèy gen te pou sa). Toujou dòmi ak omwen 1 gode oswa bidon dlo bò kote w. Sa ka sove lavi w.

2) Nou leve ansanm ak solèy la. Si w fè move rèv asire w kwape rèv la, sa rele w ranvwaye l kote l soti a. Se jis ak lapawòl pa w w ap pwononse l pa gen efè nan plan reyèl pa w la ak sou lavi w. Nou konseye w bwè 3 gout dlo anvan w menm desann kabann ou. Nou respire Lè deyò a epi lese lè fre rantre anndan kay la. Sonje adrese Granmèt Souf la kou w apenn leve.

3) Nou benyen nan dlo ak tanperati nòmal, plis frèt pase cho. Evite dlo cho a. (Gade avantaj dlo frèt sou paj la). Si n te gen beny fèy pou fè tou prepare l pou pran ant revèy ou rive midi si se beny maten.

4) Nou prepare dòz kle jounen an:
A.) Yon dòz nou dwe chwazi swivan sa n bezwen an ou rezilta n ap chache a. Nou menm nou koumanse ak Te Byennèt, dòz la sou paj la nan Reels yo. Ou ka fè nenpòt dòz ou vle swivan nesesite a. 😎
😎 B.) Prepare Ji fwi natirèl li ka blennde ou prije. Gen anpil resèt ji natirèl sou @Medikaplant nou ka chwazi sa ki reponn ak bezwen sante nou. Nou menm fè ji Ranfòse Sistèm Iminitè kò n, sa n rele Immune Booster. W ap jwenn resèt la nan kategori Reels nou yo sou paj la. Ou ka chwazi konpoze ji pa w.

5) Revize plan jounen an, li preferab ou te fè plan depi nan lavèy anvan w kouche dòmi. Ekri l pou w pa bliye.

6) Si w fè omwen 30 minit ekzèsis ou deja chanpyon. W ap bezwen asire w bwè anpil dlo pandan jounen an, si w fè rafrechi ou ka itilize pou idrate w ak elimine toksin nan kò w. Men bwè dlo potab alkalen pandan jounen an. Ekzèsis pa vle di bat fè ni ale nan djim. Ou ka mache ou fè kèk pa krapo, pedale ou kouri, monte ak desann mache eskalye, sote kòd, elatriye.

7) Pran manje midi (lunch) ou te prepare depi aswè oswa maten bonè. Si se achte w ale achte, manje òganik evite fridòdòy (junk food), si w nan travay asire w pran brek pou jere kò a ak mantal la. Yon ti pòz toujou ede w debalanse. Evite fimen ak alkòl sitou nan maten konsa. Pou kèk ide salad ak lòt resèt manje midi ou ka prepare , gade sou Medikaplant w ap jwenn oswa Pinch of my Cuisine. Nou pataje anpil.

8.) Fè yon zèv Limyè pandan jounen an, sa vle di fè yon byen pou yon lòt moun. Li ka charit, li ka yon sèvis, li ka sipò moral, emosyonèl, finansye elatriye. L ka yon senp apèl, yon vizit, ou ka mete souri sou vizaj yon lòt. Pa gen lè fiks pou fè byen, asire w fè sa anvan w ale ankò pou kontinye pakou sa. Se youn nan pi gwo prèv lanmou w ka fè. Lè w bay w ap resevwa.

9.) Disiplin, pèsistans, karaktè, se kle pou siksè. Asire w revize, avanse, korije, rete motive, ou nan yon misyon pandan jounen an. Rete fokis sou objektif final la. Pa bliye w ap ka Repoze pita meen jounen an se san kanpe li ye, ou gen travay pou fè. Evite distraksyon, si w gen pastan w asire w rantre l nan orè plan jounen an.

10.) Manje apremidi men la two ta. Sonje bwè te a pandan jounen an e anvan w kouche si sa fè pati pozoloji a. Remèsye Granmèt Souf la w di koze w vle ak li, sa se biznis pa w. Repete menm woutin lan anvan w kouche pou repati pou yon lòt demen miyò. Pa bliye nou menm n ap fè 15 jou san kanpe, ou ka fè l tou oswa w fè 21 jou si w bezwen sa. Rezilta y ap pale pou kont yo. Ane sa se pou n pran swen tèt nou byen paske n ap bezwen l epi…sonje slogan nou an: “yon sèl kò a”, sonje sa.

Medikaplant
www.Medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè