Medikaplant

Dòz Rapid Kont Vomisman | Gaz | Dyare

Medikaplant.org

Dòz Rapid Kont Vomisman | Gaz | Vant Fè Mal | Move Dijesyon | Lachman | Dyare

#Jenjanm + #Vètivè + #Gwayav

💡💡💡 1) JEJANM (Zingiber officinale):

➡️ Plant sa bon pou LACHMAN | VOMISMAN | GAZ | VANT FÈ MAL | MOVE DIJESYON

Lave yon mòso jenjanm frèch. Grajel ak tout po a, epi mete yon kiyè jenjanm graje sa (anviwon 5g) bouyi nan 1-2 tas dlo pandan 10-12 minit. Pase l nan paswa oswa nan yon grèp te. Bwè 2-3 fwa X jou pandan 3 jou. Si w gentan djanm ou pa oblije kontinye bwè l.

👉 Li pa bon pou fanm ansent | manamn k ap bay timoun tete oswa tyovi ki gen pi piti pase 5 lane.

💡💡💡 2) VETIVÈ (Vetiveria zizanioides):

➡️ Plant sa bon pou VANT FÈ MAL | ILSÈ

Pran 3 branch fèy; si fèy yo sèch ou ka deside pile yo si w vle men lè sa w ap jis itilize yon kiyè poud fèy sila; si w itilize 3 branch frèch, w ap mete 3 branch vetivè yo nan yon veso ki gen 2-3 tas dlo ladan l. Bouyi melanj lan pandan 12 minit.

Pase l nan paswa oswa nan yon grèp te. Bwè 2-3 fwa X jou pandan 3 jou.

👉 Li pa bon pou fanm ansent | manamn k ap bay timoun tete oswa tyovi ki gen pi piti pase 5 lane.

💡💡💡 3) GWAYAV (Psidium guayava):

➡️ Plant sa bon pou LACHMAN | DYARE

Pran 7 fèy grayav frèch epi byen lave yo epi mete yo nan yon kaswòl ki gen 1-2 tas dlo. Ajoute yon ti priz sèl + yon ti priz sik

epi byen kouvri kaswòl la; bouyi l pou anviwon 12 minit. Koule te a epi l pare pou bwè. Bwè l kou tizann oswa pran 4-5 fwa X jou pandan 3 jou. Si lachman an kanpe anvan sa, sispann pran dòz la.

👉 Li pa bon pou fanm ansent | manamn k ap bay timoun tete oswa tyovi ki gen pi piti pase 5 lane.

#KANPAY_BWÈ_TE_CHAK_JOU

Nou lanse yon kanpay pou sansibilize plis moun sou enpòtans ak nesesite pou n bwè yon tas te omwen pa jou. N ap poste yon latriye dòz pou fè kèk te rapid ak yon grenn plant sèlman ak de twa plant pafwa pou nou tout ka gen chwa ki kalite te n ap fè pou n bwè chak jou nan kad KANPAY BWÈ TE CHAK JOU A. Pou n patisipe ansanm pou moun ki deja kòmanse yo toujou voye yon ti foto te a pou nou swa nan veso ou bouyi li a oswa nan tas la. N ap prefere foto plant lan menm nan dlo te a pou n pataje sou paj Medikaplant lan pou ankouraje lòt zanmi. Kanpay la ap dire 21 jou men nou ka kontinye si nou vle. Toujou pataje foto yo sou stati nou oswa mi paj nou men tag #Bwè_TE | #Medikaplant | #BonTE | #TE_Bon

__________///___________///__________________///___________________

#Medikaplant | #Jenjanm | #Vetivè | #Gwayav | #Vomisman | #Gaz | #Vant_Fè_Mal | #Move_Dijesyon

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè