Medikaplant

Dòz Natirèl pou Ede Trete Epidemi « Fyèv » ann Ayiti moman sa

Medikaplant.org

Li deja trete de twa timoun nan espas jou. Men pa bliye li enpòtan pou n ale lopital pou yon dyagnostik klè e detaye pandan n ap swiv tretman natirèl.

ENGREDYAN:

– 5 fèy ekaliptis (eucalyptus / eucalipto)+ 3 branch ti Bonm (mint / plant mant) + 2 ti bout jenjanm (Ginger / pile ou graje) + 1 ponyen fèy ak flè Doliv (moringa leaves & flowers)+ 3 branch sitwonèl (Lemongrass / mare yo tankou ne riban nan tèt elèv lekòl) + 1 wonn po sitwon (lemon) + 1 wonn po Zoranj si ak tout bò zoranj Si (sour orange) a menm (prije ak tout po a, lage l ladan l) + 3 branch Pèsi + 3 branch Ten + 3 Fèy Lougawou + 1 ti bout lalwa (aloe vera) + 5 ti branch fèy Dèyè Do (Chanca Piedra) ak 3 branch Amwaz (sweet wormwood / artemisia annua)+ 3 klis bwa Kanèl (Cinnamon) + 3 grenn Pwav (Blackpepper) + 7 klou Jiwòf (Cloves) + 2 branch Womaren

  • EKSTRA (Si w jwenn plant sa, se pou w ajoute l: 1 ti branch (5) fèy Lila (nim) si w pa jwenn li pa gen danje).
  • Enpòtan pou w konnen Amwaz ak Dèyè Do ka Kanpe Fyèv la Rapid.
  • Te de plant sa yo efikas anpil kont kalite fyèv sa k ap fè ravak aktyèlman, sa ka rive ou pa jwenn 2-3 nan plant sa yo, l ap ne bay bon rezilta.
  • Remèd Pou Kanpe Fyèv la Vit: Gen grenn fèy pou kont yo ki ka kwape lafyèv la ak kèk lòt sentòm tankou fèy Amwaz ak fèy Dèyè do menm si w itilize yo pou kont yo, ou fè te ak ti branch chak nan fèy sa yo separeman, 2 tas timoun, tas pou granmoun pa jou.

ENSTRIKSYON | METÒD PREPARASYON:

1) Mete yon dlo bouyi,

2) pile/graje jenjanm nan, ak tout kanèl la +pwav la, mete yo nan dlo k ap bouyi sou dife a,

3) Aprè sa, kite yo fè yon ti bouyi pou 3-5 minit;

4) Ajoute chak fèy yo youn aprè lòt nan dlo dekoksyon an (te a); mare branch sitwonèl yo an ne tankou lasèt soulye.

5) Epi pandan te a ap bouyi, koupe ti moso lalwa, retire pikan ki arebò l yo epi answit ajoute l ladan te a.

6) Lese te a bouyi pou 7- 10 minit. Pa depase 15 minit.

7) Retire l sou dife vide nan tas ou veso, pa pran ma yo.

POZOLOJI: Jan pou w bwè te a

Bwè 3 tas chak jou pou granmoun; 2 tas pou timoun ki gen plis pase 5 lane. Si l gen mwens laj, si l 2-5 ane, 1/2 tas fwa pa jou. Nan ka bebe konsilte pedyat li, men si w pa gen aksè ak lopital menm epi ka grav, 1 kiyè te melanje ak lèt manman an, ba l pran l nan yon bibon.

Si maladi a te gentan fè anpil tan sou moun lan epi li gen difikilte pou l kanpe ou mache, manb li yo toujou gen anpil doulè, se pou fè l pran beny anti-doulè sa, klike la: Beny Kont Kò Fè Mal

Prekosyon: -Fanm ansent ak sila k ap bay bebe tete pa dwe bwè dòz sa. Si 2-3 jou pase fyèv sa pa tonbe ale wè doktè w oswa kontakte nou rapid vit.

– Menm si w pa jwenn tout plant yo, ou ka ne konpoze dòz la ak sa w jwenn yo, li efikas anpil. Menm si leta pa ko deklare sa, nou menm nou di se yon epidemi baze sou ansanm done ak ka nou kolekte atravè peyi a ak dyaspora a.

  • Baze sou sentòm yo, nou deja sispèk nou ka anfas yon epidemi mennejit oswa yon varyant, n ap tann rezilta kèk ekzamen doktè bay fè tankou malarya, tifoyid, elatriye. Se pou sa li enpòtan pou gen plis etid ki fèt epi otorite peyi a dwe pran sa an chaj rapid vit. Nou konte sou devouman ak sans resposabilite tout pwofesyonèl sante nou yo, ak enstans konsène yo pou mobilize tout konpetans ak resous pou ede pèp la afwonte ak eradike epidami sa anvan l fè twòp lanmò ak dega ki pa reparab.

Kontinye swiv Medikaplant sou rezo sosyal yo pou kapab toujou resevwa dènye enfòmasyon ak dòz sou epidemi sila ki deja lakoz kèk timoun mouri nan kèk lokalite anndan peyi a. Sou Medikaplant, w ap ka aprann metrize pouvwa ak pwopriyete plant yo pou ede sove ak pwoteje lavi moun.

MedikaPlant

www.medikaplant.org

Vizit sit entènèt nou pou aprann plis

_____________________________________________

#Medikaplant | #Grip | #Lafyèv #menenjit

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè