Medikaplant

De Plant Pou Konbat Dyabèt (Maladi Sik): Sikren ak Chadwon

Medikaplant.org

Nan sekrè Medsin Tradisyonèl Ayisyen an gen koze ou p ap jwenn toupatou. Gen sekrè nan remèd fèy Ayisyen an, se nou ki genyen l lakay nou. Se pou sa li enpòtan pou nou pwoteje patrimwàn sa epi asire n fè transfè konesans sa pou sove ak pwoteje lavi.

Gen 2 plant, sikren ak chadwon, #Medikaplant deside ba nou kòm zouti lè n ap konbat dyabèt oswa maladi sik. Nou gen plizyè lòt pòs sou gwoup la sou dòz pou dyabèt, li enpòtan pou w konn ki tip dyabèt ou genyen: si se dyabèt gra/sikre/senp oswa si se dyabèt mèg/asidoz, nou ta ka di nan yon lòt langaj, dyabèt tip1 ak tip2, asire w verifye yo. N ap ajoute lòt dòz pou kwape maladi sa pou nou toujou, pou sezon sa, n ap poste plis sou sa epi ajoute rejim alimantè pou moun ki fè maladi sik. Si n konprann maladi yo, li pi fasil pou n trete yo. Nou ankouraje w toujou poze doktè w kesyon sou dyagnostik la epi pale ak lòt moun avize ki nan domèn lan, fè rechèch pèsonèl pa w.

ENGREDYAN: Sikren + chadwon beni

PREPARASYON: Bwè te sa yo san sik.

1) Dekoksyon 1 ponyen fèy sikren frèch pandan 7 minit. Bwè 3 tas pa jou pandan 7 jou. Fè dòz chadwon an nan semèn aprè a.

2) Dekoksyon 1 ponyen fèy chadwon frèch pandan 5 minit. wè 3 tas pa jou pandan 7 jou.

– Lè w fini rekòmanse ak dòz #1 an e repete dòz #2 a. Repete menm sik dòz sa yo 3 fwa youn apre lòt.

SA POU W FÈ ANVAN W REFÈ DÒZ 1 + 2:

– Anvan w renouvle sik dòz# 1 ak dòz #2 a, fè 3 jou ap bwè te sa boujon bazilik ak vèvenn vyolèt. Men ki jan pou w fè l: Tranpe pandan 10-13 minit (enfizyon) 5-7 boujon bazilik (ocimum basilicum) + 3 fèy vèvenn vyolèt (stachytarpheta jamaicensis) nan yon tas dlo. Bwè 1-2 tas pa jou pandan 3 jou sa. Apre sa rekòmanse dòz yo.

– Apre sa ou ka fè yon tranpe ak fèy Kaka Poul, yo rele l Sansès tou (vinca minor). Preparasyon: Nan yon tas dlo bouyi, mete 3-7 fèy « kaka poul » tranpe, ajoute 3-5 grenn sèl ladan. Lese l enfize pou yon ti tan. Bwe 1 ti tas anvan w manje, bwè l omwen 3 fwa pa jou pandan 3 jou sa yo. Ou ka fè l apre Bazilik ak Vèvenn lan oswa anvan, men ou fè yo nan espas ou fin fè Dòz #1 – #2 a anvan w repete dòz yo ankò.

DIPLIS: Rejim Alikamantè ekilibre + Ekzèsis + Dòmi + Zewo-Strès

– Konsome militon blan plis.

– Pandan moman sa ou ka boukannen berejèn pou w manje souvan.

– Nan manje n ap fè yo toujou mete omwen 3 grenn lay chak fwa.

– Kontinye swiv paj la ak fè rechèch pa w sou kalite dyabèt ou genyen an epi asire w devlope yon mòd vi ak aplike yon rejim alimantè k ap ede w viv yon vi nòmal e jwenn yon souf anba maladi sa. Toujou pale ak pwofesyonèl swen sante w la pou ede w amelyore kondisyon w. Men pa bliye remèd fèy yo ka ede w trete maladi sa.

__________///_________///______________///_______________

#Medikaplant | #Maladi_Sik | #dyabèt | #Sikren | #Chadwon

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè