Medikaplant

De (2) Mannyè Prensipal Pou Prepare Remèd Fèy: ak Dlo oswa Alkòl

Medikaplant.org

Toutan n ap bouyi te, men li enpòtan pou n konn fason efikas pou n prepare remèd fèy yo. Anpil fwa nou mal prepare plant yo non sèlman nan fè vye melanj ki kont-endike men tou nan jan nou prepare remèd fèy la. Gen moun ki bouyi fèy yo twòp jiskaske yo rive detwi, redui oswa andomaje prensip aktif yo bezwen nan plant lan.

I).- PREPARASYON REMÈD FÈY: 2 Kategori Preparasyon Nou Ka Itilize Pou Pi Bon Rezilta. Fason pou Prepare Te Ki Fèt ak Dlo:

LÈ N AP PREPARE TE AVÈK DLO, gen de (2) jan jeneralman nou ka fè sa:

1) Swa nou fè « DEKOKSYON« 

oswa,

2) Nou fè « ENFIZYON« 

DEKOKSYON = Se lè w bouyi plant yo.

Men Ki jan w fè sa jeneralman:

Mete 30 g plant/fèy frèch nan 4 tas dlo (ki bay anviwon 1 lit),

a) Bouyi plant lan (yo) pandan 5-10 minit nan yon veso ki bouche ak yon kouvèti.

b) Lè l fin bouyi, retire l sou dife a, kite l tyèd epi pase nan paswa oubyen yon grèp pou wete ma yo.

ENFIZYON = Se lè w bouyi oswa prèske bouyi dlo a epi w vide l sou plant la ou toufe l.

a) Vide anpe dlo bouyi sou 30 g plant frèch

b) Toufe l ak yon kouvèti epi kite l poze

c) Lese te a tyèd epi pase nan paswa oubyen yon grèp pou wete ma yo.

POZOLOJI KI PI SOUVAN ITILIZE POU DEKOKSYON AK ENFIZYON:

Se 1 tas (250 ml apeprè) pou bwè 3 fwa X jou.

KONSÈVASYON:

Ou dwe bwè ou itilize tout te ou fè ak dlo (pa ak alkòl) nan espas 24 èdtan pou randman ak sekirite; epi konsève l byen nan espas plizoumwens frèt.

II).- LÈ N AP ITILIZE ALKÒL NAN PREPARASYON AN: KONPOZE / TRANPE / KÒS (ALKÒLATI & TENTI)

N ap jis touche 2èm kategori a men nou p ap rantre nan detay; detay la pou pita nan yon lòt pòs. Men li konsènen plant nou prepare avèk kleren oswa ak alkòl yo tankou lè n ap monte boutèy kòs elatriye:

Lè w ap fè yon Konpoze/Tranpe/Kòs/Rasin (nan langaj teknik nou ka di yon: Alkòlati oswa Tenti), lè sa ou itilize yon yon alkòl: alkòl etilik (oubyen etanòl), Wonm oubyen klere lokal tankou Rhum Barbancourt, (ideyalman ki 70°, men tout alkòl ki koumanse nan 50° oswa 55°, 60° ou ka itilize yo tou). 5 Etwal la rive 86°.

N a rantre nan detay sou itilizasyon kleren an yon lòt fwa. Gen te dous, gen te sèl. Tout 2 enpòtan swivan ki kalite plant ou te w ap bay ak pou ki maladi oswa nan ki ògan ou vle dòz ou konpoze a rantre.

ENPÒTAN: Li enpòtan nou fè atansyon ak plant yo epi trete yo tankou tout medikaman. Pa monte mal sou yo, mande prensip ak dozaj yo si n pa konnen, epi toujou mande pwofesyonèl swen sante n ou doktè n konsèy medikal anvan nou konsome yon plant sitou si n deja malad ou nan preskripsyon.

_____________\\\\\____________\\\\\\____________

#Medikaplant I #Preparasyon_Te

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè