Medikaplant

Aprann Melanje Plant Pou Fè Remèd

Medikaplant.org

Tout moun ka vin maton nan konpoze remèd fèy pou pwoteje ak pwolonje lavi yo ak antouraj yo. Se aprann pou vin konnen. Se konnen ki fè.

Nou plis prefere pale sou « fòmil » oswa « dòz » remèd fèy ou plant olye nou itilize mo resèt la. Fòmil remèd fèy oubyen dòz yo se yon melanj sinèjik oubyen yon konpozisyon maton kote n reyini plizyè plant ansanm pou ranfòse ou miltipliye pouvwa terapetik ou fòs netrisyonèl plant sa yo pou trete ou fè prevansyon kont maladi. Lè plant yo melanje yo bay yon lòt kichòy ki diferan ak jan yo ye lè w itilize yo pou kont yo. Chak koze gen prensip pa l. Se pou sa yo konn itilize konsèp alchimi nan domèn remèd fèy tou paske pwosesis oswa atizay nou itilize nan marye plant ak plant pou transfòme ak konpoze yon lòt sibstans (dòz) la se sa menm ki fondas Alchimi an. Se konenn ki fè. Yon doktè fèy pa yon jwèt.

Nou Tout Ka Aprann Manipile Plant yo

Nenpòt moun ka aprann konpoze ou itilize dòz fèy yo. Se pa sèlman moun ki gen don ki gen dwa fè gerizon ou sèvi ak fèy ann bwa. Depi w aprann ak swiv prensip fondamantal yo w ap kapab fè mirak ak plant yo. Men se pratik ki pral ba w abilite ou bezwen an. Nan Remèd Fèy Ayisyen an, sa ki pi enpòtan se lè w pèse etap kote w amonize ak plant yo, lè sa w nan dimansyon pou kominike ak plant yo nan respè youn pou lòt, lè sa nou tabli yon relasyon vibratwa ou entim; nan moman sa, tout koze yo konn vini pa ensten. Moun ki gen don yo deja gen dimansyon sa davans.

Gen 3 Pati Fondamantal Ki Enpòtan Pou Konpoze Fòmil ou Dòz ak Plant yo. Metòd la dwe tankou yon triyang oswa dyagram ki gen 3 pwent. Men 3 pwent yo oswa klas plant ou bezwen nan fòmil la:

1) Manman Plant oswa Plant Kle (Plant Prensipal)👉🏼 |70%-80%|

2) Plant Sipò 👉🏼 |15%-20%|

3) Plant Koutye (Plant Aktivasyon | Katalizè) 👉🏼 |10%-15%|

1) Manman Plant (Plant Prensipal | Primè)

Plant kle yo se manman plant ki nan fòmil la ki la pou trete ou kontrekare pwoblèm sante w ap adrese a. Manman plant yo se anviwon 3/4 nan fòmil la. Ou ka itilize plizyè plant an menm tan pou jwe wòl plant kle nan yon melanj fèy. Tout plant nan bwa gen dwa jwe wòl manman plant nan yon dòz remèd fèy swivan ki sa w ap chache reyalize ak remèd w ap konpoze a. Jeneralman plant prensipal sa yo, pa dwe depase fouchèt 70%-80% melanj la. Yon alchimis avanse nan domèn nan kapab opere deyò fenèt pousantaj sa yo men se konnen ki fè.

2) Plant Sipò

Lè w fin melanje Manman Plant yo ansanm, se apre sa pou w ajoute « plant sipò » yo pou kontinye konpozisyon dòz la. Wòl nouvo plant sa yo se fòtifye, ranfòse, amòti oswa sipòte « manman plant » yo nan malaksaj dòz la. Yo nan resèt la presipalman pou fasilite efikasite ak transpò prensip aktiv ou byenfè plant manman yo, epi sa ki enpòtan plant sipò yo jwe wòl amonizatè pou plant kle yo. Plant sa yo varye: yo nitritif se vre men souvan yo on ti jan lakòl lakòl, tankou yon glis sa ki pèmèt yo amonize dòz la tou; yo se plant trankilizatè, se kalman yo ye, yo kalma melanj lan, yo amòti ou regilarize dòz la nan vibrasyon ou frekans nou nòmal la. Plant sipò yo dwe nòmalize dozaj fòmil w ap konpoze a. Plizyè plant ka jwe wòl sipò nan yon dòz an menm tan. Ansanm yo okipe yon pousantaj lejèman depase yon 1/2 ka nan yon melanj; li varye nan fouchèt 15%-20% nan melanj lan.

3) Plant Koutye (Plant Aktivasyon | Katalizè)

Twazyèm kouch plant ki rantre nan monte dòz la se yo ki pral jwe wòl katalizatè pou aktive pouvwa tout plant ki nan resèt la alawonnbadè nan nivo doktè fèy la oswa moun k ap fè melanj lan bezwen an. Men wòl prensipal yo se aktive sistèm kò nou oswa aparèy nan kò a nou vle fokis sou li a pou kò moun nan ka byen resevwa dòz la. Plant sa yo soti nan klas plant cho yo, plant stimilan yo, ki fè w twalèt souvan (laksatif), ki fè w pipi anpil yo (dyeretik), plant ki fè w swe anpil yo (dyaforetik). Plant Katalizè yo se yo ki pran pi piti espas nan dòz la: se anviwon 10%-15% nan fòmil remèd plant w ap monte a. Se kategori plant sa yo ki poze aksyon katalizay la, sa vle di ki kreye yon pouse pou elimine blokaj ak fasilite dòz la rantre kote l dwe rantre nan kò a.

Si n renmen travay la, an nou envite moun vin Like | Abòne ak paj la. Se konsa w ap jwenn plis klas mèt nan domèn Medsin Fèy la.

________________________///_______________/////______________________

#Medikaplant | #Vye_Ewòl | #Aprann_Fè_Te | #Konpoze_Dòz | #Fòmil_Remèd_Fèy | #Manman_Plant | #Plant_Sipò | #Plant_Koutye |#Plant_Katalizè

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè