Medikaplant

Boutèy Ralman Pou Moun K ap Tranble: Manb Fèb

Medikaplant.org

Boutèy Ralman Pou Manb (pye, ponyèt, ets) Fèb ou Tranble

KI JAN POU MONTE BOUTÈY LA?

Li fasil pou w monte yon boutèy pou ni granmoun ni timoun ki gen yon manb nan kò yo ki fèb, k ap tranble san rete. Si w gen yon timoun kipa pwofite jan yo renmen di l nan langaj popilè a, sa vle di ki rive nan lè pou l ta mache ou wè ki poko mache, pa tann li pi ta, plis li pi ta se plis l ap difisil pou ede l korije sa, boutèy ralman sa ap sèvi l anpil, monte boutèy la pou w ba l ralman, epi pa lese l ale nan dlo frèt, ou ka mande pye yo lejèman si nesesè.

Boutèy ralman se pou itilize topikalman (sa vle di sou po se pa pou anndan nou). Gen tout kalite boutèy. Ou ka konn remèd fèy men w pa konn monte boutèy, se yon branch li ye anndan Medsin tradisyonèl Ayisyen an. Gen boutèy ralman ou ka bay moun nan 3 gout ladan l san pwoblèm pou jere anndan li pandan w ap fè seyans ralman an pou li. Men ki jan pou w monte yon kalite boutèy ralman lè manb moun nan fèb, l ap tranble, timoun pye fen ki fèb ki poko ka kanpe ni mache menm si laj l ap avanse.

ENGREDYAN:

7 grenn Miskad + 21 klou jiwòf + 2-3 ponyen fèy ak flè womaren + 1/2 boutèy diven wouj ou kleren oswa Madè + 3-7 bout bwapen + 1 ponyen lachòy (sauge|sage, salvia officinalis), men si n Ayiti nou pa jwenn lachòy etranje an nou ka itilize lachòy lokal la yo konn rele Tabak Mawon (Lachòy).

PREPARASYON:

– Madè a bon anpil sitou si se yon timoun ki fèb epi ki poko ka mache malgre li rive nan laj pou kanpe ak mache, sa yo konn rele timoun ki pa pwofite nan langaj kouran; w ap mete plis Madè nan boutèy la (3/4 madè) lè sa, epi kase plis bwapen mete ladan l. Nan ka timoun piti yo, toufe manb timoun lan lè w fin ba l ralman sa.

Pran yon boutèy an vè ki vid (Barbancourt oswa nenpòt lòt 750 ml), pinga itilize boutèy plastik pou monte boutèy. Netwaye boutèy la byen, fè yon ti pile ou bat engredyan yo, melanje yo ansanm apre fouye tout engredyan yo anndan boutèy la. Ranpli boutèy la mwatye diven, yon ka kleren, yon ka Madè. Ou ka mete mwatye boutèy Madè epi yon ka diven ak yon ka kleren oswa rès la diven nèt. Lè w fini bouche boutèy la byen sere, souke l. Si moun nan grav ou ka itilize l imedyatman pou rale ou fwote manb osw apati nan kò moun nan k ap tranble a ou ki fèb la. Men toutan boutèy la rasi plis ant 3 a 10 jou li pi fò.

POZOLOJI:

Rale ou fè friksyon manb ou moun nan omwen 3 fwa pa jou ak boutèy la, se pou moun sa toujou kite omwen yon 3 èdtan ou plis pase anvan li benyen ou ale nan dlo. Evite dlo frèt.


DIPLIS:

– Pou granmoun, anplis ralman an nan maten bonè, nou ka bouyi 1 ponyen fèy womaren nan 1 vè diven wouj ki pa sikre pandan de twa minit, epi bay moun nan bwè l anvan ralman an. Pa kite l ni benyen ni manje apre sa jiska anviwon 3-4 èdtan apre sa.


Medikaplant

www.medikaplant.org

__________________

#Medikaplant | #Boutèy | #Ralman | #Tranble | #Manb_Fèb | #Pa_ka_mache

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè