Medikaplant

Beny Remanbre: Beny Deblokaj

Medikaplant.org

Beny Remanbre: l ap ede w reprann manb, vitalite, gangans, si w santi w fèb, vid, si w santi w lwen, si w pran anpil baf ou frap, si w leve anba vye maladi, si w jwenn bezwen rekonfò oswa jèvrin, si pa ka konsantre ou fokis, si w toujou anba pèsekisyon.

Nou ka fè l nan fen ane – oswa kòmansman ane

Engredyan:

3 men/ponyen fèy bazilik, 1 men/ponyen Tibonm (mant), 1 bout Lalwa, 3 tèt sitwon, 2 bout bwa pen ak bwa gwo medsiyen ak bwa pini, 3 fèy Twa Pawòl, 1 ti kouwòn asosi, 7 fèy Ave, 3 ti branch 3 Zòm Fò, 1 ti branch Sansès (li rele fèy Kaka Poul), 3 dan Lay (garlic), 21 grenn jiwòf (cloves), 1 ponyen sèl grenn (sea salt), 3 bidon dlo lanmè (sea water), 1-2 galon dlo frèch (dlo tiyo / tap water), 3 bouchon kleren blan (White Rhum, Vodka, Gin), 2 bouchon alkòl blan, 3 gout pafen (Florida ou nenpòt sa a sèvi). Si w jwenn plant Wou (Yo rele l Rue oswa Ruda tou) ajoute l.


PREPARASYON:
W ap melanje tout egrandyan yo ansanm nan yon veso, ajoute tout likid yo ak tout plant yo, li ka yon kivèt oswa yon bokit nenpòt koulè, li pa oblije blan. W ap fwote fèy yo byen fwote ansanm, si gen plant ki gen pikan tankou lalwa ak Bwa Pini, asire w retire pikan yo pou w pa pike. Lese beny lan fè ti chita pou l byen melanje (enfize). Ou ka lese l pase omwen 30-45 minit nan solèy si se lajounen; si se anndan kay oswa nannwit ou kapab jis lese l chita pou menm tan an. Apre sa itilize yon moso savon lave san sèvi (ki poko itilize) pou w benyen. Lè w fin benyen ranmase ma beny yo ak tout moso savon an voye jete. Ou pa oblije jete yo imedyatman, ou ka fè sa jis apre ou nan demen maten. Pinga itilize anyen w te mete nan beny lan ankò menm moso savon an, se pou w jete tout sof veso w benyen an.

PLIS ENFÒMASYON:
– Beny Remanbre oswa Beny Deblokaj la bon pou moun ki toujou ap reve yo nan men klas lekòl yo pase deja yo, oswa yo wè y ap pran ekzamen men jamè pase oswa fini ekzamen an. Ou fin pase klas la ou wè w tounen dèyè nan menm klas la, ou ka wè w ak inifòm ou nan lekòl la nan sal klas ap konpoze, toutan w ap fè menm rèv la. Ou ka wè w ak rad ou te genyen lè w te timoun piti oswa ak menm rad sou ou toutan. Fè beny sa 7 fwa pandan 7 jou youn apre lòt nan men lè, ou ka chwazi lè w vle a. Anvan w fè 7 beny Remanbre yo, fè 1 beny Limyè anvan sa, w ap jwenn li sou paj Medikaplant.
– Li bon sitou lè w vle oswa fin soti anba kontwòl ak enfliyans yon move enèji oswa relasyon toksik. Lè w dewoute ou vle reprann wout pa w. Lè w sante je w pa fin klè, desizyon w yo pa parèt natirèl ou nòmal. Lè w santi w vle gen plis jèvrin pou fòtifye tèt ou, epi w pare pou yon nouvèl etap. Lè w pral nan yon rankont ou echanj vèbal ak yon moun ou pa vle domine sou ou ankò. Li bon pou moun ki pa stab nan desizyon ki toujou ap chanje lide nan dènye moman.

Sa w Dwe Konnen:
Ou ka fè beny nou yo nenpòt jou, si jou a enpòtan n ap presize sa nan pòs la, si n pa mete jou obligastwa ak lè konenn l pa bezwen sa. Pa fè simagri limen okenn balèn ni salye 4 fasad. Plant yo deja gen pouvwa pou geri nou pou kont yo, se pa yon lespri k ap vin mete l ladan l. Si nou vle fè sinema se nou menm. Si gen remèsiman se Granmèt Souf la pou nou bay li paske se li gen sekrè kreyasyon tout sa ki ekzsite yo.

Li ede w kwape move enèji sitou ki te nan anviwònman ou twò lontan oubyen lè w santi kò w chanje men pa nan bon fason. Li bon tou si w leve anba yon vye maladi.

Nòt:
Si w pa jwenn dlo lanmè, pa enkyete w, jis asire w mete 1 bon ponyen grenn sèl (sèl lanmè / sea salt ou itilize nan kizin ou) ladan beny lan. Reli pòs la 2-3 fwa anvan w chache plant pou beny lan pou w asire w byen konprann. Ou pa oblije gen tout fèy yo pou fè beny sa, men pou garanti yon rezilta maksimòm, li preferab pou gen tout. Pou jwenn non plant yo nan peyi ou lang ou vle a, chache non syantifik plant yo epi Google non yo pou w ka jwenn non yo nan lang ou vle a. Pi fò deja sou MedikaPlant, jis tape non plant yo epi ajoute Medikaplant dèyè l nan bar rechèch Facebook oswa Google. Ou ta sipoze jwenn detay yo. Ekzanp: Sansès Medikaplant; w ap jwenn detay ak non yo.


Medikaplant

www.Medikaplant.org

Facebook.com/medikaplant

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè