Medikaplant

ASID ESTOMA (GERD) : 3 Dòz Natirèl Efikas

Medikaplant.org

Ou ka fè nenpòt nan 3 dòz sa yo chak li lestomak la anmède ou, men sonje ale lopital pou gen yon bon dyagnostik, anpil fwa yon sentom ka parèt lye ak yon maladi poutan se yon lòt pwoblèm, lè w gen bon dyagnostik nan men w se konsa w ap ka konnen ki bon plant k ap ka ede w trete pwoblèm lan. Ayisyen konn di ni Asid estoma ni asid letomak, nou ka itilize tou de varyant sa yo sou sit Medikaplant lan pou tout moun ka konprann.

ASID ESTOMA: 3 Dòz nan Remèd Fèy Ayisyen granmoun ap itilize pandan plizyè jenerasyon Ki Efikas Kont Rapò Si | Lestomak Brile

ENGREDYAN:
Sitwonèl, bikabonat, Sann Dife

PRERASYON AK ENTRIKSYON:

Sitwonèl

Dòz #1. Mare 3-7 fèy sitwonèl an ne menm jan yo mare ne nan tèt elèv lekòl. Bouyi dlo vide sou li toufe l, epi ajoute ti sik wouj. Bwè 1-3 tas selon bezwen w pandan jounen an.

Bikabonat | Baking Soda

Dòz #2. Mete yon ti priz bikabonat oswa « baking soda » tou piti nan yon tas dlo cho; brase l lese l poze pou 2-3 minit, brase l epi bwè l tyèd. Pinga abize dòz sa.

Sann Dife

Dòz #3. MEYÈ DÒZ la | Si w bezwen lapè w nèt: Pran yon ti priz kè sann dife epi mete l nan yon vè dlo cho, brase l lese l poze pou 2-3 minit, brase l epi bwè l tyèd (Dòz sa pa gen mank, se li ki pi fò).

Sa Nou Dwe Konnen Sou Asid Lestomak:
Li enpòtan pou n konnen vrè koz ki fè matyè gastrik ki anndan lestomak la pouse monte atravè ti pòtay (vav | sphincter) ki bare pasaj ant chanm resèvwa sak lestomak la ak ezofaj (tib ou ponp) manje ou bwason pase pou desann nan vant nou. Li toujou bon pou konprann maladi a pou w ka trete l byen. Si ti vav la pa fonksyone byen li louvri nenpòt lè sou presyon yon kondisyon kèlkonk oswa matyè asid ki nan lestomak nou yo pa elimine nan tna nòmal, nap gen pwoblèm asid lestomak k ap janbe ti pòtay pou monte nan gòj nou. Lè sa sentom yo ka varye, li ka ba n sansasyon lestomak n ap brile ou boule nou., elatriye.

SA POU EVITE AK SA POU MANJE Lè w Soufri Asid Lestomak:
Li enpòtan pou w chanje fason w manje pou amelyore sante w. Pyès moun pa dwe viv ak sa yo rele ann Anglè Acid Reflux ou GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) oswa nan lang pa nou Asid Lestomak. Gen plizyè bagay ki ka lakoz ou gen pwoblèm Asid lestomak. Ou ka trete l si w gen disiplin e gen volonte a atravè alikaman. Pa ekzanp gen manje pou nou evite:
(1) Evite manje ou plant tankou chokola oswa ki gen chokola, ou dwe diminye ou elimine kafeyin sitou pandan trèman an;
(2) Evite manje sitou fwi ki gen anpil asid: sitwon, zoranj dous ou si, pito w ranplase yo ak melon, pòm, pwar (pear) si w ka jwenn.
(3) Evite piman oswa manje ki gen piman (piman zwazo, ets…) ladan yo paske yo gen yon sibstans ki rele kapseysin ki ralanti vitès nòmal kò a elimine dechè gastrik yo. Pwav tou se yon epis chonou dwe evite. Majorite plant cho nou dwe evite tankou jenjanm pike, elatriye.
(4) Zonyon se youn nan plant pou n rete lwen paske li gen kèk pwopriyete ki rann pwoblèm la pi grav.
(5) Epis tankou « lay » (garlic) nou dwe evite l tou pandan tretman an. Gen plant nou itilize pou konpoze epis nou dwe evite tou padan n ap soufri ak pwoblèm asid la. Medikaplant fè anpil pòs sou divès kalite epis ak byenfè yo pou sante nou.
(5) Nou dwe evite plant tankou tibonm (mint) tou malgre nou ka panse tibonm ka ede akoz li bon pou anpil pwoblèm ki lye ak dijesyon. Tout varyete mant (tibonm, mant sitwonèl, peppermint, spearmint…) ki popilè yo plis pwodui yo itilize fèy mant ladan yo, depi se anndan vant nou yo prale ou nan bouch nou evite yo nan moman w ap trete asid lestomak la.


(6) Evite manje ki gen tomat ladan yo paske fwi sa chaje ak asid ladan l, sa vle di, l ap agrave pwoblèm asid la, menm pat tomat oswa tout kalite sòs ki fèt ak tomat pou w elimine nan rejim alimantè w nan moman w ap eseye trete pwoblèm Asid la ki fasil pou trete.
(7) Alkòl ak fimen pa zanmi w. Gen kèk tip alkòl ki pi mal pase lòt, men tout fòm alkòl ka agrave sentom asid lestomak la. Li preferab pou evite l.
(8) Bwason gazez tankou kola soda oswa koka kola, pepsi, ak tout lòt kalite bwason k ap sikile sou mache ann Ayiti ou nan dyaspora a, tout se bwason pou nou evite lè n ap lite kont pwoblèm asid lestomak (refliks).
(9) Diminye oswa evite sèl jan w kapab paske l ap bon pou sante w epi sèl fè sentom yo vin pi mal. Bon si w ap manje fritay ou deja pran anpil sèl, kizin Ayisyen an tou chaje ak sèl, atravè sèl plis pwodui ki plen sèl tankou kib maggi. Fè atansyon an n ap prepare manje paske anpil fwa se manje n ap manje ki ba nou pwoblèm sa.
(8) Rete lwen manje fri rapid, fridòdòy (Fast Food), si w te ka pa manje yo menm li t a bon, vye bagay tankou frit (french fries, fritay). Plis kèk manje fridòdòy ki chaje grès ladan l tankou kèk manje yo prepare ka anpil fwomaj, hanmbègè ou tchizbègè, avèk kèk pla fritay ki chaje grès restoran aak machann kwit nan vye lwil kanni.


Sa se kèk pami plant ou manje nou dwe evite ou sa nou ka ranplase pou n ka amelyore sante nou epi elimine asid lestomak fasil san medikaman chimik ak monte desann lopital. Fè dòz yo, rete natirèl epi w ap rete ou wè w elimine pwoblèm nan. Toujou swiv Medikaplant pou rive jwenn plis dòz ak enfòmsyon itil sou plant ki ka amelyore kondisyon lavi nou.

Avètisman pou moun k ap pran 3 dòz Asid yo:
Fanm ansent oswa k ap bay tibebe tete, evite dòz sa yo, nou ka konsilte doktè nou oswa mande Medikaplant plis detay. Toujou evite manje manje pike ou plant cho, ak tout bagay ki ka irite estoma w ou agrave pwoblèm nan.

#Sekrè_Lakay | Like ak Abòne ak Medikaplant sou IG, Twitter ak Facebook epi vizite www.medikaplant.org pou plis aprann sekrè remèd fèy.

Konsilte pwofesyonèl sante w la pou w dyagnostike pwoblèm lan nan rasin li. Se konsa w ap ka derasine l nèt. Gen anpil malfonksyònman kò a ki ka ba w pwoblèm sa. Pa ekzanp si se ilsè lestoma w genyen ki rann ou gen asid sa, li toujou fè w balonnen ou chaje gaz pou plen yon ponp (An fè yon ti kout ri!); oubyen tou li ka ba w kolik ou vant mòde, gwo doulè, li enpòtan pou w kontan paske gen lòt dòz ki ka trete l e ede w. Kontakte Medikaplant pou konsèy ak pataj.

___________///____________///_______________///_________________________

#Medikaplant | #Asid | #Asid_Estoma | #Gastrik | #Lestomak_brile | #Rapò_si | #Remèd_fèy | #Rasin | #Ayiti

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè