Medikaplant

AMWAZ: Plant Mirak Pou Malarya ak Covid-19

Medikaplant.org

N ap kòmanse ak yon ti rapèl sou sa Medikaplant te deja pataje ak moun kap swiv li yo avèk n ap joute tout lòt detay nou bezwen konnen sou Amwaz la, plant sa k vin pi popilè pandan Covid-19. An n bay yon ti bout limyè sou Amwaz: yon plant mirak anpil moun malerezman mal itilize.

Jeneralman, majorite konpatriyòt Ayisyen mwen yo pa mele nan koze plizyè varyete plant la nan yon menm fanmi plant. Pou yo se yon sèl oswa de grenn plant (mal ou femèl majorite fwa) ki reprezetan tout espès la; pa ekzanp, si yo di amwaz pou yo se yon sèl amwaz. Pafwa yo jis konnen, dous ou anmè, plant regilye a vs. plant mawon an. Gen anpil travay ki pou fèt pou edike konpatriyòt yo sou konnen ki gen nan granbwa, sa konnen rele « Gran Famasi » a, gran famasi lavi a: Lanati. Artemisia a se yon fanmi ki gen anviwon 400 diferan plant ladan l. Se pa tout plant ki nan fanmi an pou n pran pou koze Kowona sa. gen anpil nan plant sa yo ko toksik pou kò nou, k ap kreye anpil malèz. Sispann pran nenpòt plant ki sanble pou amwaz, ni pa pran nenpòt bagay nan men machann. gen varyete tankou Artemisia annua se li y ap pede pale de li a, Ayiti nou plis genyen Artemisia vulgaris la (amwaz komen an) nou gen A. annua a tou. Gen Artemisia Afra a ki ka mache tou epi ann Ayiti nou gen Artemisia absinthium (absent lan). Nou gen 2 kalte absent ki plis popilè lakay an n. M te fè yon pòs sou absent anmè a deja.

Artemisia annua

Non ak Dozaj:

Non syantifik: Artemisia

Non Botanik: Artemisia Annua

Non Kreyòl: amwaz, atemiz ou grann atemiz, zèb Sen jan, zèb dife, zèb san gou.

Panyòl: artemisia

Anglè: Sweet Wormwood, Sweet Sagewort, Sweet Anne, Sweet Annua, Herba Artemisiae Annuae

Chinwa / Pin Yin: Qing Hao, Ching Hao

Dosaj:

Verifye pòs Medikaplant te fè sou dozaj ak pozoloji estanda a (30g plant X 4 tas / 1 lit dlo) nan seksyon Aprann Fè Remèd nan Bibliyotèk Medikaplant lan nan Meni sitwèb la pou w ka byen metrize kesyon dozaj la nan Remèdd Fèy. Swiv enstriksyon doktè, doktè fèy, èbalis oswa espesyalis nan domèn nan ki konn ki jan pou itilize plant sa. Si w mal pran plant lan ki ka ba w pwoblèm nan kèk ògàn li vwayaje. Kontinye li, pi devan w a konprann. Si w gen pwoblèm gastwoentestinal pa pran amwaz la konsa. Move dozaj ka fè kèk pati nan kò w tranble envolontèman, tèt vire, vomisman, tach sou po, pwoblèm fwa.

Gras ak non syantifik ou botanik la ou ka epi dwe fè rechèch sou plant lan plis ak konn non l nan peyi w abite a.

Prekosyon pou n pran ak Amwaz la:

Ann Ayiti, gen plizyè varyete Amwaz menm si yo pa rele tout amwaz.

Lè n ale achte amwaz toujou asire n pran bon an. Si n pa konnen, mande. Si n kapab fè foto l pase l nan App PlantNet la pou n konpare l, oswa mande yon moun ki konnen, oubyen voye l ban m wè. Pinga konfonn amwaz ansanm avèk « absent mawon » oubyen bale anmè (Parthenium hysterophorus). Sonje si plant lan sèch oswa vèt gen jan pou w itilize l. Pa itilize l si w ansent oswa ap bay timoun tete. Pa bouyi l pou anpil tan; timoun piti anba 6 lane fè atansyon ak plant sa; sonje se pwofesyonèl swen sante w pou w mande anvan sitou si n ap pran medikaman preskripsyon oswa gen kèk kondisyon medikal ou ap swiv trètman. Se enfizyon pou n fè, sa vle di bouyi dlo a vide, toufe fèy la 7-10 min, epi baton. Se pa bouyi pou n bouyi fèy la. Depi w te bouyi l pou plis pase 5 minit ou deja tiye pifò prensip aktif ki nan plant lan. Li senp. Ou ka bouyi dlo a avèk de twa grenn chiwòf. Yon ti siwomyèl òganik tou piti p ap deranje. Ou ka tranpe de twa fèy nan yon ti gwòg tou si w se tafyatè. Pou prevansyon ou pa bezwen plis pase 3 jou nan semenn nan. Si n vle rann san ou bay san se nou ki vle.

Pwopriyete amwaz la: li klas kòm yon plant ki « Anmè » epi ki « Frèt ».

Chanèl / Meridyen li vwayaje/penetre nan kò w: Ren (ògan nan wi, se pa senti w), Fwa, avèk Blad/vesi bil(yè)

Konpozan chemik:

Atemisinòl (Artemisinol), Asid Palmitik (Palmitic acid), koumarin (Coumarin), Oktakosanòl (Octacosanol), β-Sitostewòl (β-Sitosterol), Misèn (Myrcene), Seskitepèn (Sesquiterpenes), Flavonoyid (Flavonoids), Atemetin (Artemetin), Bòneyòl (Borneol)

Benefis + Plis Enfòmasyon:

Engredyan aktif prensipal nan plant sa se Atemisinin (Artemisinin). Se pa pou malarya sèlman non li puisan, li jere depatman anba medam yo klin. Yo itilize plant sa pou jere kèk ka dezekilib mikwòb, li fòtifye sistèm defans ou, elimine ti doulè (sitou doulè règ), li bon pou bon fonksyònman kè w. Se yon remèd efikas e puisan ki trete malarya rapid vit. Amwaz genyen pwopriyete antifonjik ak antimikwòb. Ede konbat kansè, parazit ak opresyon. Li ede jere dijesyon, ka elimine parazit, ou ka itilize l pou jere pwoblèm nan jwenti yo ak je/vizyon, ka jere pwoblèm tach/dat/kal sou po lè w itilize fèy la sou po w. Verifye lòt pòs Medikaplant te fè deja yo sou amwaz sou paj Facebook nou an (27 Mas) pou revize kèk detay oswa ekri nou prive si w gen kesyon sou plant sa. Medikaplant paresponsab si yon moun mal itilize plant sa, pou l pa fè plis mal pase byen.

Ann Anglè

Nou dwe sonje:

Lakay nou Ayiti non ki pi popilè a se « amwaz », pinga nou konfonn li ak bale tèt blanch lan. Sonje: plant lan gen plizyè non, men anpe non l genyen: amwaz vilgè, amwaz komen oubyen amwaz sitwonèl, yo rele tou atemiz ou grann atemiz, zèb Sen jan, zèb dife, zèb san gou. Klasifikasyon botanik: asterase (Asteraceae). Fèy, tij, flè ak rasin tout bon pou divès koze. Ou ka itilize l anndan kou deyò. Se yon plant mirak. Natirèl ou mistik plant sa granmoun menm jan ak tout granmoun. Gen plizyè metòd pou itilize plant sa, pinga kouri monte mal sou li, fanm ansent sitou fè atansyon. Li gen plizyè prensip aktif ladan l men yo chita plis nan fèy ak nan bout tij kote flè yo boujonnen an… »

Sonje se pa pa paske plant lan anmè li bon. Se pa sa ditou ditou. Sispann bouyi tout bagay ki anmè panse l ap geri nou. Li ka touye n tou.

Enpòtan:

Si w tafyatè tankou m, lage de twa branch amwaz nan boutèy kòs ou a. Sonje m te ba nou yon boutèy 4 rasin kòs pou prevansyon depi kèk mwa? Tout moun ki te fè l yo, youn pa malad. Li gen plizyè lòt izaj, ou ka toujou prive n pou sa.

_________////_____________///_______________///__________________________
#Medikaplant, se Konnen Ki fè | #Amwaz | #Artemisia

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
 • Comment (1)
 • Bsr koman nou ye? Merci pou bel travay sa nap fè Nan communauté a..eskem k mele plant sa yo svp pou yon boutey
  Kòs kanpèch
  Racine simen kontra
  Citronnelle
  Racine Ave
  Fèy lougarou…fem konnen svp..merci davans

kite yon komantè