Medikaplant

Anetwale Chinwa Vs. Anetwale Japonè: Diferans ak Nivo Toksitite

Medikaplant.org

Anetwale Chinwa: Illicium verum
Anetwale Japonè: Illicium anisatum

Anglè: star anise, sacred anise tree, aniseed tree

Se de varyete anetwale, men yo pa menm, alevwa pou anetwale ta menm bagay ak kanèl. Se pa vre ditou, lè w pran yon plant pou yon lòt sou pretèks yo se menm plant lan, se yon erè grav, nan kèk ka sa kapab koute yon moun byen chè epi gen konsekans grav sou sante l.

Anetwale chinwa a bon pou n konsome, totu bon benefis nan kizin oswa pwopriyete medsinal nou ka jwi nan anetwale a, se nan varyete pa chinwa a li ye. Se li tou nou ka itilize kòm epis nan manje ou bwason, oswa fè te avè l; ou pa dwe bwè pa japonè a akoz nivo toksisite l. Li gen kèk konpoze chimik ki frajil pou sante moun tankou Shikimin, Shikimitoxin, Anisatin. Konpoze sa yo kapab deranje vwa irinè w, l ap okazyone enflamasyon ladan sistèm nan, andomaje ren w sitou, ak anfle tout sistèm dijestif la akoz jan li maltrete ògan dijestif yo. Li ka fè w tonbe kriz, sitou timoun piti ak granmoun. Tandiske varyete anetwale chinwa a li menm chaje benefis pou sante nou: li se yon bon antiyosidan, li chaje ak mineral ak vitamin natirèl pou kò n. Anetwale ki toksik la, japonè a, apre yon bon 5-6 èdtan li gentan koumanse rantre nan sistèm ou epi ap fè dega. Viktim nan ap deja koumanse gen dyare ak vomi pami lòt sentòm li pi souvan ka genyen. nan ka sa li ta dwe ale nan sèvis ijans oswa chache wè yon ekspè nan domèn lan oubyen yon pwofesyonèl swen sante ki pa two lwen li. Si sa ta rive yon pwòch ou oubyen ou menm aprè w fin bwè ou konsome anpe anetwale, pa fè neglijans, se yon pwazon ou pran. Se fason sa ou dwe konsidere sa. Ou dwe chache asistans medikal rapidman. Se vre gen plizyè fason natirèl ou ka elimine toksisite nan kò w, men sonje pran desizyon ki pi bon ak rapid pou sove lavi w la, paske si w fè neglijans, chita gade de bra kwaze, sistèm respiratwa w la ka paralize. Nou deja konn sa sa vle di, lè yon moun pa ka respire ankò: lanmò. Yon senp ti neglijans, ka voye w ale nan peyi san chapo. Se pou sa, nou toujou di, sispann mache ranmase resèt toupatou sou entènèt men pito aprann, aprann, aprann. Lè w byen aprann, w ap konprann, se konpreyansyon k ap louvri je w, konsyatize w, w ap chache èd moun ki konnen nan domèn nan, w ap ka konpoze oswa entèprete fòmil trètman an, sa ki pral klere wout gerizon an pou ou pi byen.

Pami tout benefis li yo sa yo plis konnen yo:
Iminite oubyen Sistèm defans kò w: li fòtifye sistèm lenfatik la ki ranfòse kapasite defans kò n. Etid montre l gen pwopriyete anti-mikwòb, li ede kò a elimine bakteri ak viris tou; kò n pi byen ekipe pou chase enfeksyon.
Anti-enflamatwa: li gen engredyan ladan l ki elimine enflamasyon, konsa la p ede n konbat anpil maladi kadyovasilè ak atwoz, anpil fwa nou klas kòm « maladi granmoun » men an reyalte se jis enflamasyon ki nan kò granmoun yo, yo akimile atravè plizyè ane ap konsome pwodui chimik ak manje ki ogmante nivo enflamasyon nan kò yo, epi yo evite pran bon epis natirèl ki rich ak nitriman ak mineral ki ka geri ak nouri kò a pandan y ap elimine ak fè prevansyon kont tout kalite maladi nan kò a.
Antiyoksidan: petèt se yon nan pwopriyete plant sa genyen ki pi enpòtan, li chaje antiyosidan. Sa ede pwoteje kò a a kont radikal lib (free radicals) yo ki ka lakoz gwo dega nan kò nou. Pouvwa mdisinal sa ap ede n fè rpevansyon ak konbat kansè sitou ak lòt kalite maladi demeplè tankou maladi kadyo-vaskilè ak pongongon tankou dyabèt, Ayisyen renmen rele « maladi sik » la.

Wopresyon (Asthma): li ede trete wopresyon (azma), yon moun ki asmatik ap jwenn anpil benefis medisinal an konsomasyon anetwale (anise star), si bonch ou fèb oswa gen pwoblèm bwonch, li bon pou tous, rim ak grip anpil.
Swen Respiratwa: ede amelyore tout aparèy respiratwa a an jeneral, oubyen trete pwoblèm respirasyon.
Ensomni: Li relakse w, li ede chase strès ak depresyon; li bon pou somèy, li ede trete ensomni.
Movèz Alèn ou odè nan bouch: Li bon pou movèz alèn, moun ki gen odè nan bouch, kit li lye ak vant oswa kari dantè, li ka ede adrese pwoblèm sante sa yo tou.
Dijesyon: Se yon epis nou dwe entegre nan kizin nou ak famasi natirèl nou sitou si w toujou gen pwoblèm dijesyon (gaz, balonnman/flatilas, mank apeti).

Fason w Ka Chwazi Anetwale Ki Mwens Toksik la
Anetwale chinwa a yon ti kras pi gwo epi sant li pi fò pase pa japonè a, malgre yo parèt sanble ak gen menm koulè a. Li pa fasil pou diferansye fwi yo (ti etwal yo) menm jan l fasil pou diferansye pyebwa anetwale yo. Si se pyebwa yo nou te wè li t ap pi fasil pou moun diferansye yo paske youn vrèman pi wo pase lòt, fèy youn pi gwo tou e menm flè yo t ap ede w wè diferans yo. Men sa pa epòtan paske se nan mache ak makèt nou achte fwi anetwale yo pou n itilize. Nan ka sa, se chwazi yon konpayi nou abitye achte mak pa l la deja ki pa janm deranje nou epi asire n li etikèt yo pou wè ki kaite anetwale n ap achte a. Gade non syantifik yo mete a sitou nan pati ki bay non engredyan an. Nou atache kèk foto nan pòs sa, k ap pèmèt ou idantifye tou de varyete sa yo tou lè w gade yo.

Kèk Jan yo Itilize Anetwale Japonè
N ap presize, sa pa vle di yo pa itilize varyete japonè a non. Japonè yo rele l Shikimi, yo gen jan pa yo pou itilize l pou trete kèk pwoblèm: fwi a, sa vle di, ti etwal la, yo pa itilize l kòm medikaman ni manje l, men fèy yo fè bon ansan pou netwaye espas, kwape vye enèji nan kay, nan bisnis, nan tanp, nan simityè sou tonm mò fanmi elatriye. Si w jwenn li achte, ou te ka itilize l nan beny ak pafim kay Medikaplant ba nou an. Ou ka grese l ak lwil maskreti epi boule l nan espas ou vle netwaye a.

Si se pyebwa anetwale yo nou te wè li t ap pi fasil pou nou diferansye yo jan nou mansyone sa deja. Byen gade sou foto yo w ap wè pa chinwa a ka rive jiska 15 mèt maksimòm, se yon bèl wotè anplis varyete anetwale japonè a, li menm ki rive sèlman a 6 mèt wotè. Youn prèske fè 3 fwa wotè lòt la. Sonje n dwe fè atansyon lè n ap eseye konpare plant ak lòt plant oswa ranplase youn pa lòt sitou. Anpil fwa nou ka wè plant yo sanble, oubyen pa neglijans ou inyorans nou jis deside pran youn pou lòt. Se vre plant yo ka gen kèk pwopriyete medisinal komen; petèt yo ka bon pou menm maladi a, sa pa vle di yo ka fè tout sa lòt la ka fè a. NON, de plant diferan pa janm menm.

Toujou ale sou sitwèb Medikaplant la paske se la w ap aprann plis sou plant yo, ak li tout pòs yo an detay. Li enpòtan pou w vizite sit la regilyèman menm si w toujou swiv nou sou platfòm medya sosyal yo. Pa bliye ou ka konsome pi fòs plant-epis yo sou fòm kodiman, sa vle di nan manje w ap fè san yo pa vrèman afekte w, sitou si w se fanm ansent oubyen nouris k ap bay timoun tete, oubyen ou sou medikaman doktè, alòske ou pa dwe pran menm plant sa yo sou fòm te oubyen tonkti akoz yo ka gen efè segondè grav. Li enpòtan pou w konsilte doktè w pou w konnen si w ka konsome yon remèd natirèl ou pa lè ou anba prizanchaj li oswa ou malad. Ou menm tou nou ankouraje w fè rechèch pèsonèl pa w pou pran angajman pou tèt ou nan pwosesis amelyorasyon sante w. Medikaplant pa plase pou ni dyagnostike, ni preskri, ni ba w konsiltasyon medikal sou kondisyon sante w. Se yon platfòm enfòmasyonal sou plant ak byenfè yo genyen pou ede pwoteje ak pwolonje lavi moun sitou Ayiti, lè n konsidere pwoblèm ak defi sante piblik ki gen nan peyi sa.


Medikaplant
www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè