Medikaplant

Kanpay Bwè Te Chak Jou: 21 Dòz Natirèl Fasil

Medikaplant.org

#Kanpay_Bwè_Te_Chak_Jou | #Medikaplant

Chak ane Medikaplant toujou lanse yon kanpay sansibilizasyon nou batize Kanpay Bwè Te Chak Jou, pou ankouraje tout moun bwè omwen 1 tas te plant chak jou. Tout ekip Medikaplant lan patisipe nan kanpay la. Kòm li konn difisil pou kèk moun ki poko fin maton nan konpoze dòz te yo, nou toujou pataje yon ansanm resèt te fasil pou divès kalite pwoblèm sante. Se konsa pi ba a n ap jwenn 21 dòz fasil tout moun ka fè ak plant ki popilè nou ka jwenn tout kote ou nan lakou lakay nou. Nou bay non syantifik tout plant yo dekwa pou fasilite nou jwenn yo nan lang ak kote nou ye a, lè n itilize non syantifik la.

Kanpay la se omwen 21 jou konsa nou bay 21 dòz nou ka chwazi pami touto dòz sa yo. Genyen se pandan 3 jou n ap fè yo oubyen 7 jou, konsa nou gen ase chwa pou chwazi dòz ki nesesè pou nou. Se pa tout pou nou fè. Pandan mwa ou chwazi lanse Kanpay Bwè Te chak jou pa ou a, ou ka deside ede lòt moun bwè te chak jou tou, lè sa ou ka ba yo dòz pa yo k ap itil yo swivan pwoblèm y ap konfwonte a yo menm. Chwazi nenpòt 21 jou nan ane a pou w lanse Kanpay Bwè Te Chak Jou pa w la, pandan peryòd sa ou ka ralanti ou kanpe sou manje vyann ak diminye ou elimine sik, pa manje twò ta, manje manje ki ekilibre, w ap jwenn konsèy sou Medikaplant. Ou ka toujou itilize lòt dòz ki sou swa paj Facebook la oswa sitwèb la ki pa fè pati 21 dòz nou site pi ba yo. Kanpay Bwè Te chak jou a ap ajoute longè sou lavi w, garanti. Si w bezwen konsèy ekri nou, pataje foto te w fè pou bwè yo ak nou. Konvenk fanmi w, pitit ou mari ak madanm nou patisipe ansanm ak nou pou plis motivasyon ak pataje lanmou ak sante.

1) Vant Fè Mal | Lachman | Kolik 👈
KAMOMIY ou FLÈ SOLÈY (Non Syantifik: Matricaria recutita)
Bouyi 1 ponyen fèy nan 1 Lit dlo pou 10 minit. Pase nan paswa epi te a pare. Sikre l ak siwomyèl oswa rapadou ou sik wouj òganik.

2) Konstipasyon 👈
MASKRETI VYOLÈT | KARAPAT (Non syantifik: Ricinus Communis)
Itilize lwil Risin nan (vèsyon famasi a), pa itilize lwil maskreti kreyòl nou fè ak grenn yo, sila nou penyen cheve a ki plis konsantre a. Bwè kiyè lwil la yon sèl fwa pandan w ap pran dejene. Granmoun: 2-3 kiyè (15-45 mL anviwon) epi timoun 1/2-2 ti kiyè ki anvwon 5-15 mL. Lè w konstipe li enpòtan pou manje fwi ak legim. Ou bezwen bon fib, li enpòtan si w blennde ji pou w kite ma yo. Bwè dlo tyèd nan maten ak dlo frèch pandan tout jounen.

3) Endijesyon | Vomisman | Balonnman | Gaz 👈
TIBONM | Mant (Mentha nemorosa)
Ou ka itilize Tibonm Mawon an tou, yo konn rele l Vilnerè nan kèk zòn (Salvia occidentalis)
Bouyi 1 ponyen fèy nan 1 Lit dlo pou 10 minit. Pase nan paswa epi te a pare. Li preferab pou w pran l ak 2-3 grenn sèl.
si w gen pwoblèm irinè nou dekonseye w bwè te sa.

4) TE MELANJ 3 PLANT pou Gaz | Gonfleman | Balonnman 👈
ENGREDAN: TIBONM + WOMAREN + LAY
PREPARASYON: Netwaye yo tout ansanm epi melanje yo. Bouyi yo pandan 5 a 7 minit. Pase nan paswa ou grèp. Epi ajoute 2-3 grenn sèl.
Si w pa jwenn Womaren ou ka ranplase l ak yon ti jenjanm.

5) LACHMAN | VOMISMAN | GAZ | VANT FÈ MAL | LAFYÈV 👈
JENJANM (Zingiber officinale):
Lave yon mòso jenjanm frèch. Grajel ak tout po a, epi mete yon kiyè jenjanm graje sa (anviwon 5g) bouyi nan 1-2 tas dlo pandan 10-12 minit. Pase l nan paswa oswa nan yon grèp te. Bwè 2-3 fwa X jou pandan 3 jou. Si w gentan djanm ou pa oblije kontinye bwè l.
👉 Li pa bon pou fanm ansent | manamn k ap bay timoun tete oswa tyovi ki gen pi piti pase 5 lane.

6) VANT FÈ MAL | ILSÈ 👈
VETIVÈ (Vetiveria zizanioides)
Pran 3 branch fèy; si fèy yo sèch ou ka deside pile yo si w vle men lè sa w ap jis itilize yon kiyè poud fèy sila; si w itilize 3 branch frèch, w ap mete 3 branch vetivè yo nan yon veso ki gen 2-3 tas dlo ladan l. Bouyi melanj lan pandan 12 minit.
Pase l nan paswa oswa nan yon grèp te. Bwè 2-3 fwa X jou pandan 3 jou.
👉 Li pa bon pou fanm ansent | manamn k ap bay timoun tete oswa tyovi ki gen pi piti pase 5 lane.

7) LACHMAN | DYARE 👈
GWAYAV (Psidium guayava):
Pran 7 fèy grayav frèch epi byen lave yo epi mete yo nan yon kaswòl ki gen 1-2 tas dlo. Ajoute yon ti priz sèl + yon ti priz sik
epi byen kouvri kaswòl la; bouyi l pou anviwon 12 minit. Koule te a epi l pare pou bwè. Bwè l kou tizann oswa pran 4-5 fwa X jou pandan 3 jou. Si lachman an kanpe anvan sa, sispann pran dòz la. Ale konsilte doktè.

👉👉👉 PATAJE POU EDIKE PLIS MOUN | LIKE & FOLLOW.

8) DOULÈ RÈG | KOLIK FANM 👈
ENGREDYAN: MELIS (Lippia alba)+ TIBONM
PEPARASYON: Lavèy règ la, depi w koumanse santi sentom premanstriyèl yo, bouyi 3-5 ti branch melis; bwè 1 tas te a ak sèl grenn nan chak swa, kontinye chak jou règ la jouk li ale dènye jou a. Kou l fini w ap koumanse pran 1 tas tibonm chak swa ak sèl.

9) DOULÈ RÈG | KOLIK FANM 👈
ENGREDYAN: JENJANM – SAFRAN – PÈSI
PEPARASYON: Pran 3 Jenjanm ak 4 bout safran (timerik): graje yo + pile 1 ti ponyen pèsi oswa si w pa jwenn ou ka pran seleri ajoute tout ansanm + 1 lit edmi. Bouyi yo pou 7 minit. Pase nan paswa; ajoute 1-2 kiyè siwomyèl, si w pa jwenn ou ka itilize sik wouj òganik oswa rapadou. Bwè 3 tas nan jou pandan w gen doulè règ la, ou ka ogmante l swivan bezwen oswa diminye dòz la lè doulè a kanpe.

10) ASID LESTOMAK | LESTOMAK BRILE 👈
SITWONÈL (Cymbopogon nardus)
Mare 3 ou 7 fèy sitwonèl an ne menm jan yo mare ne nan tèt elèv lekòl. Bouyi dlo vide sou li toufe l, epi ajoute ti sik wouj. Bwè 1-3 tas selon bezwen w pandan jounen an.

11) ANEMI | MANKE SAN 👈
Navè (Brassica rapa)
Blennde navè a oswa graje l pou prepare ji a. Bwè 1 vè ji navè 2-3 fwa pa semèn pandan 4-7 semèn (ajen, nan maten san sik san sèl.

12) ANEMI | MANKE SAN 👈
PWA NWA (Phaseolus vulgaris L.)
Bouyi pwa nwa a, depi anvan l kraze pran dlo pwa nwa sèlman ajoute sik wouj, bwè 2-3 vè pa jou pandan 2 a 3 fwa pou 4-7 semèn. Se pa sòs pwa non, dlo ki bouyi pwa a ki detenn tou nwa.

13) LAFYÈV TIFOYID 👈
Lalo | Lametye | Fèy Bannann Poban | Zoranj si | Fèy Medsiyen

Engredyan : 3 pye Lalo (Jute leaves | Saluyot | Corchorus olitorius) ak tout rasin + 1 ponyen fèy Ametye (Lamitye | Cuscuta americana L) + 1 ponyen fèy Bannan Poban mi + 1 Zoranj Si mi + 3 fèy Medsiyen mi (Jatropha curcas L.).
PREPARASYON: W ap bouyi l, kite l bouyi monte pandan 3 fwa, toujou peze li desann pandan 3 fwa sa yo. Mete l nan yon tas epi ajoute de-twa grenn sèl nan tas la. Bwè l epi bwè rès la mete dlo ladan li pou fè tizann (san w pa bwè lòt dlo menm pandan tout jounen an sof li menm). Fè sa pandan 15 jou. W a ban m rezilta depi sou 1-3 jou se pou w elimine sa blanch.

14) FEBLÈS | Dòz #1 👈
BÈTRAV (Beta vulgaris)

Pran 1 grenn bètrav lave l epi kale l, blennde l oswa granje l pou fè yon vè ji (anviwon 100mL); ou ka melanje l ak 1/2 vè lèt bon lèt òganik. Sikre ji a ak yon ti tak siwomyèl, oswa sik wouj òganik. Bwè de twa gòje ou kiyè pandan tout jounen an. Toujou bwè l frèch chak jou, si w mete lèt ladan l pa kite l rete twò lontan.

15) FEBLÈS | Dòz #2 👈
KAKAWO (Theobroma cacao)
Mete 7-9 grenn kakawo seche. W ap ajoute grenn kakawo sa yo nan yon 1 lit dlo epi bouyi l pou 12 minit anviwon, asire w kouvri kaswòl la. pase l nan paswa ou grèp te. Bwè 1 tas 3 fwa pa jou pandan 7 jou.

16) LAS | PWATRINÈ 👈
Kafe (Coffea arabica)
Pou Las la: bouyi yon ponyen fèy kafe frèch pandan 10 minit nan 1-2 tas dlo. Koule l nan yon twal l ou grèp, bwè 3 tas X jou.
Pou pwatrinè a: Mete 1 kiyè poud kafe bouyi pou 12 minit, koule l nan yon grèp, bwè yon tas 3 fwa pa jou.

17) Grip | Refwadisman | Fredite | Touse 👈
Bwadòm (Guazuma ulmifolia)
Netwaye yon ponyen fèy epi rache yo ak yon kouto. Mete l bouyi ak tou 3 priz sik nan yon ti kaswòl dlo. Bouyi te a pandan 10 minit. Koule te a epi bwè 1 tas 3 fwa pa jou pandan 1 semèn.

18) GAZ | BALONNMAN 👈
Jiwòf (Syzygium aromaticum)
Nan yon vè dlo ou mete 12 klou jiwòf ladan depi nan aswè nan demen maten bwè li kou w fin bwose dan w.

19) DAN FÈ MAL | MALDAN 👈
Bwadin | Jiwòf | Lay

Engredyan: 7 Bwa din + 3 Klou Jiwòf + 1 mòso/grenn lay
PREPARASYON:
Ou ka bouyi engredyan sa yo pou 10 minit ou bwè 2-3 tas X jou. Epi ou netwaye fèy bwa din yo byen pwòp, melanje yo ak jiwòf yo plis lay vyolèt la (oswa lay blan); mete yo nan yon ti pilon oswa yon veso ou ka pile yo ladan l. Pile tout ansanm pou vin ba w yon ti pat. Itilize pat sa pou w mete yon ti kal sou dan ki malad la, kite l sou li pou anviwon 3-5 minit. Ou ka repete dòz sa 3 X pa jou jouk ou jwenn chans ale konsilte yon dantis.

20) RÈG ANRETA 👈
Zaboka (Persea americana) ak Bètrav
a) Bouyi 1 ponyen fèy Zaboka nan 1 Lit dlo pou 10 minit. Pase nan paswa, bwè 3 tas tyèd X 3 fwa pa jou sèlman.
b) Kale yon bètrav epi graje; prije l nan yon twal pwòp, mete ji a nan yon veso pou konsève l. Bwè l pa kiyè, pran anviwon 7 gran kiyè (100 mL anviwon)pandan tout jounen an, fè sa pandan 3 jou.
c) Chak maten pran 3 gran kiyè zoranj si pandan w ap pran dòz yo. Si règ la pa vini nan espas 3-7 jou ekri l ou wè ak jineko w. Li enpòtan pou yon jèn fi pran abitid konsilte jinekològ, remèd natirèl ap ede w trete maladi yo men ou dwe gen yon bon dyagnostik.

21) MOVE DIJESYON | GAZ | BALONNMAN 👈
Engredyan: Fèy Papay | Lanni | Jenjanm | Tibonm | Gwo Ten

OU BEZWEN: 1-2 Fèy Papay + 3 branch Lanni + 3 bout Jenjanm + 1 ti ponyen Tibonm + 3-7 fèy Gwo Ten

PREPARASYON:
Graje/pile oswa blennde Jenjanm nan, ajoute nan 1+ lit dlo, kou l pral koumanse bouyi, ajoute tout fèy yo ansanm. Lese melanj lan bouyi pou 5-7 minit. Pase melanj lan nan paswa, vide nan tas pou bwè tyèd. Ajoute de twa gout sitwon oswa 3 grenn sèl. Pou gou ou ka pran l ak siwomyèl men sèl la se meyè opsyon pou gaz. 2-3 tas pa pou 7 jou. Si pwoblèm dijesyon an pèsiste ale wè yon pwofesyonèl sante ou ekri nou.

Avètisman:

👉 Majorite dòz plant sa yo pa bon pou fanm ansent | manamn k ap bay timoun tete oswa tyovi ki gen pi piti pase 5 lane. Si se yon aplikasyon topikal (sou po), si se p ayon te w ap bwè ki pral anndedan kò a, li pa poze pwoblèm pou kategori moun nou site anlè yo la. Men nou dekouraje yo bwè te fèy pandan moman gwosès, lè w ap bay tete oswa timoun ki gen -5 ane. #Medikaplant rete kwè n ap fè pwòp rechèch pèsonèl pa nou sou chak grenn plant anvan nou konsome yo. Epi li enpòtan pou n konsilte pwofesyonèl sante ou doktè nou anvan e sitou si n nan lòt medikplant famasi.

NÒT FINAL: Pa gen anyen ki fò pase plant yo sou latè. Chache konekte ak lanati, sezi richès nou yo, chwazi byenèt, sante, byen viv. Chwazi plant se chwazi chimen limyè.

👉 PATAJE EPI ENVITE PLIS MOUN LIKE AK FOLLOW PAJ LA.

__________///_________///____________///________________________
#Medikaplant | #21Dòz |#Bwè_Te | #Remèd_Fèy | #Plant#Ayiti

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (5)
  • Bonjou Ton Vye Ewol ak tout ekip MedikaPlant yo . Kounya si mwen vinn gen tout konesans sa yo se gras ak nou jodia fanmi ak moun bò lakay mwen pa soufri pou dòz yo , kolèg travay mwen yo mwen toujou pataje tout rezèt pou chak sa yo dim yap soufri ebyen mèsi anpil e nap kotinye bwe bon te pou ane 2023

  • Bon bagay. se toujou on plezi pou mwen pou m pase pran ti konesans sou plant yo sou sit la. M pa gen mo pou m remesye nou. Mesi paske ou pa janm dekouraje ak nou, Vye Ewol.

kite yon komantè