Medikaplant

Noni | Fèy Doulè | Konkonb Zonbi: Yon Sipèplant

Medikaplant.org

#Konnen_Plant_yo

Non syantifik: Morinda citrifolia

Plant: Noni | Konkonb (konkonm) Zonbi | Fèy Doulè

Fransè: Fromagier

Anglè: Noni (fruit)

Panyòl: Noni (fruta)

Pati nan plant lan nou pral pale sou li plis nan pòs sa: Fwi a

Fwi noni a gen avantaj pa l, fèy noni gen avantaj pa l, yo konn rele fèy la fèy doulè. Nou p ap pale sou fèy la n ap fokis sou fwi a. Fwi noni an bon pou kèk pwoblèm respiratwa tankou wopresyon (asmatik). Li konbat fatig.

Kèk Benefis Noni Genyen:
Gason Mòlòlò: Noni amelyore andirans moun epi ou ka itilize l pou trete maladi nèg mòlò, enpotans, nèg ki pa bande e ki pa gen bann.


Sistèm Defans Kò a: Li ede amelyore sistèm iminitè w. Li bon pou tretman ak prevansyon kont kansè.

Dyabèt: Li ede kontwole ak konbat dyabèt (maladi sik).
Pwoblèm Memwa: Li ede trete pwoblèm memwa, bwè l ansanm ak te melis; li bon pou pwoblèm tèt menm. Li konbat foli, apre sa ou ka fè yon konprès ak fèy joumou vèt ki pa pike pou malad la.

Pwoblèm Règ: Si règ ou pa regilye ou ka jis manje fwi a konsa, oswa fè ji ak li pou w bwè, l ap fasilite règ la vini epi l ap ede w regilarize l.

Geri Vit ak Swen Po: Li ede kò w geri blese pi rapid. Ou ka itlize l pou pran swen po.

Doulè | Atrit | Atwoz: Li ede w konbat doulè atritik (nan atikilasyon yo, tankou jenou, zepòl, koud, jwenti, chevi, ets…) ansanm ak safran se sa nèt, ak dlo bwapen. Pou nenpòt doulè a nou ka anplis ji fwi a, grese fèy noni (fèy doulè) a ak yon ti lwil maskreti epi chofe l sou ti dife, epi depoze l tankou yon konprès ou patch sou pati ki gen doulè ou ki gen enflamasyon an, l ap desann li rapid vit. Li ede konbat syatika, doulè rimatis byen. Li bon pou antòs ak foulay.

Diferans Ant 2 Moun Ki Pote Non Konkonm Zonbi yo:
Gen zòn tankou Leyogàn yo rele noni konkonb oswa konkonm zonbi men fè atansyon paske gen kote konkonm zonbi a se yon lòt fwi ki rele Datura, non syantifik pa l se « Datura stramonium L. » ki preske gen menm benefis yo men se pa menm fwi a, tout kò fwi sa se ti flèch pikan. Noni an majorite kote nan peyi a konnen li sou non Fèy Doulè. Gade foto ki ilistre pòs sa pou n ka wè li byen. N ap poste Datura (lòt kalite konkonm zonbi a) pou nou tou.

Sa se Datura, lòt konkonm Zonbi a se pa noni nou rele fèy doulè a, byenke gen kote yo rele noni konkonb (konkonm) zonbi tou.

Noni ede rezoud pwoblèm gastrik alèz. Yo vann fwi a an poud tou, nou ka itilize poud la nan ji, ou dlo cho pou n konsome l, nou ka itilize l nan manje tou, men l pi bon lè n pa kwit li. Poud la bon pou Pakinson. Ayiti se gaspiye sa ap gaspiye men sou mache entènasyonal la se yon gwo plant mirak.

Fwi a bon, fèy la menm se pa pale, grenn yo bon, depi se doulè (li analjezik), timè, enflamasyon se youn nan plant pou n panse. Lè n poste fèy noni an n a di plis koze. Li plen lòt benefis nou p ap ka site. Nan yon lòt dimansyon fwi a fasilite epi ede malad sitou bebe retabli pi vit, menm si w jis depoze l tou pre moun malad la oswa ou antoure moun nan ak anpe fwi konsa. Se pa plant ki nan rans.

Mete Noni nan vi nou.

__________///_____________///________________///_________________________

#Medikapalnt | #Noni | #Konkonm_Zonbi | #Fèy_Doulè

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè