Medikaplant

Lyann Legliz: Yon Richès k ap Gaspiye ann Ayiti

Medikaplant.org
Non syantifik: Abrus precatorius L.
Fransè: Réglisse
Anglè: Licorice
Lòt non: grenn legliz, bale legliz
 
Ti grenn wouj e nwa yo se grenn legliz, men tout plant lan se yon lyann, kidonk li rele lyann legliz, li soti nan fransè Liane d’église, Réglisse.
 
Se yon gwo plant men ki toksik anpil tou. Grenn nan frajil anpil, poud la se gwo pwazon, fòk ou konn jan pou w jere l. Mande konnen anvan. Men grenn nan gwo remèd. Grenn nan se gwo kontraseptif, li itilize l pou pwovoke avòtman (fanm ansent rete lwen plant sa an jeneral).
 
Men gen anpil koze nou ka regle ak grenn nan, tanko melanje l ak lòt fèy kontwòl (jisticia) la pou jere ka tansyon wo grav.
Rezon ki koz grenn nan danje konsa se pwazon abren an (abrin) ki ladan l lan. Po ki sou grenn nan anprizonnen sibstans danje sa pa anndan, men depi po a grate ou brize, se rete lwen, lave byen w byen lave, se pwazon ki nan men w. Malfektè pa ka konn sa epi bon moun pa konnen l.
 
Yo detwi twòp pitit limyè akoz mank konesans. Lè granmoun konn mete l nan lanp vè, se pa pou bèl grenn non yo te mete grenn nan. Se vre li fè w ekonomize gaz paske lanp lan ap byen limen klere men l p ap boule gaz la vit menm jan an, l ap plis dire; men tou, se yon lòt vibrasyon yo t ap emèt atravè flanm lanp lan, sa nou pa ka lage l konsa.
 
Se menm jan, lè w mete de twa grenn sèl nan yon lanp tèt gridap ou plase sa nan lakou w, se yon pinga w lanse bay move sije, move zè, galipòt p ap pwoche mal. Se konnen ki konnen.
 
Kèk Pami Plizyè Bagay Plant sa Ka Jere:
Nan konba kont kowona se yon zouti pou n gen nan men n. Li fasil pou jwenn, li toupatou. Florida sa tou patou nan tout pak. Se fèy la, tij la ak rasin nan nou ka plizoumwens jere.
 
Poud fèy la mete gason mòlòlò yo djanm, grenn nan tou bouyi byen prepare; bon kont malarya, pwoblèm je/vizyon, fèy la pile, rasin ak bouyi fèy kont tous, kont tèt fè mal ak gòj fè mal, fèy ak rasin nan ap ba w sa trap de…
– Pile fèy la, ou tòde l pran ji a pou jere kè k ap pede bat fò. Grenn + fèy jete lafyèv, grip ak tous plopplop.
– Grenn nan ka jete vè nan kò a,
– Fèy + tij + rasin pile epi plase sou pati ki afekte yo nan ka doulè rimatis.
– Antidòt: Menm si koulèv ta mòde w, chache 4-7 ti branch lyann ak yon 3-5 ti bout rasin plant lan, bat rasin nan, mete bouyi ak lyann yo pou anviwon 10-13 min, epi pile de twa branch plase sou pati afekte a, antidòt lapè.
– Rasin nan trete koklich ak wopresyon.
– Tèt chòv la, gen yon ti pat ou konpoze ak poud grenn nan ou melanje 3-4 lòt plant la ou pase, baton. Bon si tèt la deja kale bobis reziye n oswa itilize lalwa. M poko gen tan pou fè pomad pou trete sa. Doulè jenou, ilsè nan bouch, doulè vant…
Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè