Medikaplant

Dòz Natirèl Pou Pye Anfle: Kout Pyès | Batri | Poud | Edèm

Medikaplant.org

Yon fason rapid pou dezanfle pye moun ki anfle, ki gonfle/kenbe likid/dlo. Depi w konsa evite ou redui konsomasyon sèl la nèt sitou nan manje ou likid w ap vale. Men yon bagay nou ka fè pou ban n souf imedyatman:

MEN SA OU DWE FÈ:

ENGREDYAN: Tibonm (mant), Grenn sèl (Sèl Epsom bon tou), Bikabonat

PREPARASYON: Bouyi fèy tibonm (mant) nan dlo pou 7-10 minit, vide ni dlo a ak tout fèy tibonm lan nan yon kivèt ou yon veso, ajoute 3 ponyen grenn sèl ladan l, ak yon 2-3 kiyè bikabonat swivan valè dlo w itilize a. Lè pye moun nan ka tolere tanperati dlo a tou tyèd la, fè l chita epi mete pye yo tranpe nan veso a pou 25-45 minit. Itilize yon sèvyèt koton blan pou byen tranpe ak tanponnen pye a desann (sot anlè desann anba) tanzantan. Si lè w fini trete pye a, ou reyalize tanperati pye yo pa menm, swiv menm pwosesis preparsyon sa men angiz tibonm, itilize fèy gwayav + ajoute 1 bèl bout glas apre w fin vide l nan veso a pou tranpe pye a. Y ap regle koze yon pye cho, youn frèt la; l ap egalize tanperati tou 2 pye yo. Si w vle ou ka itilize fèy/grenn bwa din/fèy esans jiwòf sitou nan ka se yon filaryoz ki apenn ap devlope.

DIPLIS:
ENGREDYAN KI NAN FÒMIL YO: Pèsi – Sitwon – Vinèg Sid Pòm (Apple Cidre / koulè) – Siwomyèl òganik (pa obligatwa) – Bab Panyòl – Lwil Maskreti – Militon – Bikabonat -Grenn sèl (Sèl Epsom bon tou)

MEN DÒZ:
1) Ou ka ba l 1-2 tas pèsi bouyi ak wonn sitwon (po a) pou 1-3 jou swivan bezwen. Ou ka pran l sou fòm rafrechi ajoute kalakou si w vle.
2) Ou ka ba li tizann Dandelion (Pisanlit) la tou + ou ka ajoute grenn lanniy (fenouy/fennel seed) ladan li si w vle, oswa pran yo chak apa. + Yon ti rafrechi kalalou p ap deranje.
3) 1 kiyè vinèg Sid Pòm (Apple Cider) sa ki gen koulè a + melanje l ak 2 tas dlo + yon ti pire sitwon + ajoute yon ti siwomyèl òganik (jis pou gou a).
4) Konsome zonyon / oswa simen sik wouj òganik la sou li, ou kraze l nan ji kann (sitou pou fanm fle anfle apre akouchman).
5) Pye anfle pandan gwosès men li pa two grav: Prije yon bon kann peyi bwè 1 vè ji/ven kann pandan 2-3 fwa X jou pou 7 jou.

MEN PI GWO KOU YO LÈ KA GRAV: (Sa ka ede konbat kout pyès ki pa gen nanm ladan l)

6) Ou ka fè enfizyon ak Bab Panyòl, ou ba l bwè 1 tas pandan 3 jou.

7) Graje 1 militon ak tout po + pase l nan paswa, pran ji a, pa melanje l ak okenn dlo ditou, ajout 2 grenn sèl; epi chofe l pa kite l bouyi. Vide nan 1 tas lese l frèt ba l 1 tas ajen (byen bonè). Fè l 3 fwa men sote 1-2 jou nan mitan chak fwa.

MEN KOU MANMAN PENBA A:

  • Ou ka toujou graje 3 militon, dekwa pou w jwenn plis, ou ka itilize 1/4 pou w konpoze dòz #5 lan pou w ba l bwè a; epi ou pran rès 3/4 ki rete a ansanm ak tout ma ou melanje ak ti lwil maskreti, 1 ti ponyen sèl, ak 1-2 ti kiyè bikabonat. W ap chofe melanj sa nan yon kaswòl, pa kite l bouyi; brase l ansanm tankou se te mayi moulen w t ap kwit. Byen melanje engredyan yo ansanm.
  • L ap vin tounen yon bon pomad. Rale pye a ak pomad sa apre w te fin tranpe l nan solisyon nou te bay pi wo a. Kite ma pomad militon an sou pye a, ou ka vlope l, ou bande l lejèman pou 3 jou. Pandan 3 jou sa w ap bay 1 jiska 3 nan dòz nan seksyon DIPLIS pi wo a. Epi lapè. Si se kout pyès, fè pomad la ak kalalou + 3 priz tè ou pran nan simityè ou yon kafou. Se latè li ye, pa gen anyen mistik nan sa. Se medsin k ap avanse pou pwoteje ak pwolonje lavi moun.

Gen anpil lòt dòz nou ka konpoze ak divès kalte plant ki fasil pou nou jwenn pou ede n ak pwoblèm konsa. Men, li toujou enpòtan pou n konnen sous enflamasyon an pou n ka pi byen ame nou pou konbat li. Kèlkeswa sous maladi ki lakoz sa, gen plant pou li. Yon jou n ap fè yon dezyèm pòs (#2) sou pye anfle men fwa sa ak yon lòt lis plant. Nou espere w pataje e abòne ak paj sa, anplis envite de twa zanmi fè sa tou. Se konsa w ap jwenn ak ankouraje n pote plis kichòy.

SONJE:
Gen plizyè rezon ki lakoz pye w anfle, kit se kanpe w kanpe twòp nan travay oswa aktivite w, kit se twòp sèl ou manje, oswa ou gen yon dechiri ou blesi nan nivo mis ou yo, plis lòt faktè ankò ka lakoz ou gen yon enflamasyon nan pye ou lòt pati nan kò w. Li pa oblije lye ak yon maladi ki pi grav. Moun pye anfle, pye kenbe likid/dlo, moun edèm yo: nan foto ki pi ba a n ap jwenn 7 zouti ki ka ede nou. Nou pa bezwen gen tout pou n jwenn yon souf. Chaje lòt plant ak fason toujou. Like I Pataje paj sa ak Zanmi I Fanmi I Moun nou renmen pou n ka ede plis vèditè jwenn solisyon.

KONNEN KI FÈ

______________///__________________///___________________////____________________
 #Medikaplant | #Medsin_Fèy | #Rasin#Kilti#Remèd_Fèy#Ayiti#Pye_Anfle#Gwo_Pye#Edèm#Edema

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè