Medikaplant

Kisa HOÏS ye?

HOÏS se yon mo sakre ki vle di « Limyè », « Ekla Limyè ». Nan yon mond kote fènwa alawonnbadè, disip fènwa ak enèji mal ap pwopaje toupatou, li enpòtan pou n tounen fè zèv limyè a ak reprezante puisans Limyè a, se sa k ap ede n atenn dimansyon pèsonèl ki reprezante Limyè a.  Nan lakou sa w ap aprann kouman pou konekte ak Puisans Granmèt Souf la; dekouvri ak reyalize misyon desten pèsonèl ou; fè zèv limyè sou latè, ede pwoteje ak pwolonje lavi lòt moun; ki jan pou w pa dewoute epi amonize nou avèk lanati ak kòmòs la atravè plan ekzistansyèl yo? Klike pou vwayaje avèk nou sou pakou HOÏS la.                                          

Zèv limyè

« Zèv Limyè » se yon konsèp nou devlope nan HOÏS ki anglobe plizyè aksyon (praksi) konkrè pou materyalize limyè a. Zèv nou yo se konkretizasyon dimansyon espirityèl Limyè a. Se bon jan aksyon nou reyalize pou kore pawòl limyè nou reprezante a, fòs byen an, puisans lanmou pou pwòp tèt pa nou ak tout lòt moun ki ekziste, e nan kontèks pi laj lanati ak tout linivè. 

Zèv limyè a nan kontèks patikilye nou pataje l nan lakou HOÏS-Medikaplant, se pou ankouraje tout moun pou transfòme tèt yo chak jou kòm ajan limyè, k ap fè bon zèv pou ede amelyore kondisyon lavi lòt yo: sove ak pwoteje lavi. Chak jou nou reveye nou dwe asire n fè yon zèv limyè, se fason pou n manifeste lanmou ak limyè Granmèt Souf epi fè pawòl ak espirityalite n pran fòm verite.

Puisans Granmèt souf la

Se « Souf » la ki pèmèt tout sa ki viv sou latè vivan. Li se eleman vital esansyèl pou garanti lavi nou sou latè. Nan tout inivè am nan tout plan ki ekziste yo, se sèlman Kreyatè Siprèm nan, sila « Ki Pa Gen Sou Tèt » la, se sof li menm ki ka kreye e konn sekrè Souf la. Se pou Sa nou rele li Granmèt Souf la, yon tit inik ki depaye l ak tout lòt antite kèlkeswa nan ki plan ou dimansyon li ye.

Misyon premye pakou nou nan HOÏS se pwopaje limyè pou louvri je, ak ede moun ki dewoute yo jwenn chimen desten pèsonèl yo pandan pasaj yo sou latè. Sa yo posib, sèlman si n koumanse nan fondasyon sakre a ki ekzije pou nou rekonèt ekzistans ak Puisans Granmèt Souf la kòm sila ki pa gen sou tèt la; sila ki konn tout linivè a nan fondas li; ki jan ak pou ki rezon li te kreye mond lan. 

An n fè zèv limyè atravè charit

Charit se pi gwo prèv lanmou pou yon lòt ki nan bezwen. Se youn nan pi gwo zèv limyè ou ka fè nan vi w. Se yon zam espirityèl puisan, se yon zouti defans solid ki ede pwoteje lavi n konn tout fòm atak fizik ak malefik.